Pojedyncza sprężyna


Symulacja pokazuje pojedynczą masę na sprężynie, która jest zaczepiona o ścianę. Jest to przykład prostego oscylatora harmonicznego.

Można zmienić masę bloku, współczynnik sprężystości sprężyny i opór (tłumienie). Można przeciągnąć masę za pomocą myszy, aby zmienić położenie początkowe.

Zależności matematyczne użyte w symulacji są pokazane poniżej. Zagadnienia programistyczne patrz strona źródłowa (en).

pokaż/ukryj opis

Problemy

Spróbuj, wykorzystując wykres i zmieniając parametry, takie jak masa lub sztywność sprężyny, odpowiedzieć na następujące pytania:

Znajdziesz odpowiedzi poniżej.

Fizyka

Definiujemy następujące zmienne i stałe

Sprężyna działa siłą proporcjonalną do jej rozciągnięcia (w przeciwnym kierunku)

Fsprężystości = −k × odkształcenie

Jeśli tak dostosujemy układ współrzędnych, żeby x = 0 odpowiadało sprężynie nieodkształconej, wtedy odkształcenie sprężyny jest po prostu równe x . Siła z jaką działa sprężyna wyrazi się wówczas wzorem

Fsprężystości = − k x

Ponadto uwzględniamy siłę tłumienia (oporu), która przeciwdziała ruchowi. Jest ona proporcjonalna do prędkości. Więc dodajemy Ftłumienia = −b v , aby uzyskać wypadkową siłę

F = Fsprężystości + Ftłumienia = − k xb v

Łącząc to z drugą zasadą dynamiki Newtona F = m a i uwzględniając definicję przyspieszenia jako drugiej pochodnej położenia a = x'' otrzymujemy równanie różniczkowe:

m x'' = −k xb v

lub równoważnie:

x'' = − km xbm x' (1)

Równanie (1) to równanie ruchu ciała doczepionego do sprężyny, określające dokładnie, co dzieje się w miarę upływu czasu.

Można zobaczyć tę zależnośc z równania (1), jeśli włączymy wykres w symulacji. Załóżmy, że nie ma tłumienia (ustaw tłumienie na zero). Następnie, jeśli ustawimy wykres zależności przyspieszenia względem położenia, otrzymamy linię prostą, o tangensie kąta nachylenia (współczynik kierunkowy funkcji liniowej) = −k/m . Czyli jeśli zwiększysz sztywność sprężyny, linia będzie bardziej stroma. Jeśli zwiększysz masę, nachylenie się zmniejszy.

Rozwiązanie numeryczne

Aby rozwiązać to równanie numerycznie (z użyciem komputera) stosujemy metodę Rungego-Kutty. Aby to zrobić, musimy przekonwertować równanie różniczkowe (1) drugiego rzędu na zestaw równań różniczkowych pierwszego rzędu. Zauważ, że możemy zapisać przyspieszenie jako pierwsza pochodną prędkości: x'' = v' . Dlatego możemy wyrazić równanie (1) jako układ dwóch równań różniczkowych pierwszego rzędu:

x' = v

v' = − km xbm v

Jest to forma, której potrzebujemy, aby użyć metody Rungego-Kutty do numerycznego rozwiązania równania różniczkowego.

Aby rozpocząć symulację, inicjalizujemy dwie zmienne x,v dla ich wartości w momencie t=0 . Następnie wykorzystujemy algorytm Rungego-Kutty do obliczenia wartości x,v po krótkim odstępie czasu i tak kontynuujemy w nieskończoność.

Rozwiązanie analityczne

Rozwiązywanie analityczne wykorzystuje matematykę do znalezienia rozwiązania, zamiast brutalnej siły komputera. Zaletą jest to, że z rozwiązania analitycznego uzyskujemy nieco większy wgląd, zamiast konieczności analizowania ogromnej liczby danych, które pochodzą z rozwiązania numerycznego.

Przy braku tłumienia ( b = 0 ) i początkowo spoczywającym bloku, rozwiązaniem analitycznym jest

$$x(t) = x_0 \cos(\sqrt{k/m} \; t)$$

gdzie x0 = początkowe położenie bloku i t = czas. Okres oscylacji to czas trwania jednego cyklu ruchu. Z rozwiązania widzimy, że oscylacja powtarza się, gdy \(\sqrt{k/m} \; t = 2 \pi\), a więc okres to

$$T = 2 \pi \sqrt{m/k}$$

Częstotliwość jest odwrotnością okresu:

$$częstotliwość = \frac{1}{2 \pi} \sqrt{k/m}$$

Możemy więc przewidywać, że

Możesz sprawdzić te prognozy, modyfikując parametry symulacji (użyj stopera do wyznaczenia częstotliwości).

Możesz wyświetlić stronę z wyprowadzeniem rozwiązania analitycznego.

Odpowiedzi

Jaki jest związek między przyspieszeniem i położeniem?

Odpowiedź: Jest to zależność liniowa dana równaniem

x'' = − km x

gdzie x = położenie, x'' = przyspieszenie, m = masa, a k = współczynnik sprężystości.

Jak masa i sztywność sprężyny wpływa na zależność między przyspieszeniem a położeniem?

Odpowiedź: Z równania

x'' = − km x

wiemy, że istnieje prosta liniowa zależność między przyspieszeniem a położeniem. Masa i współczynnik sprężystości wpływają na współczynnik kierunkowy prostej.

  • Zwiększenie masy bloku powoduje, że linia jest mniej stroma.
  • Zwiększenie współczynnika sprężystości sprężyny powoduje, że linia jest bardziej stroma.

Jak masa i sztywność sprężyny wpływa na okres i częstotliwość oscylacji?

Odpowiedź: Rozwiązaniem analitycznym jest

$$x(t) = x_0 \cos(\sqrt{k/m} \; t)$$

gdzie częstotliwość jest dana przez

$$częstotliwość = \frac{1}{2 \pi} \sqrt{k/m}$$

Możemy więc przewidywać, że

  • czterokrotne zwiększenie masy podwaja okres i zmniejsza o połowę częstotliwość;
  • czterokrotne zwiększenie współczynnika sprężystości dwukrotnie zmniejsza okres i podwaja częstotliwość;

Jednostki miary

Symulacje myPhysicsLab nie mają określonych jednostek miary, takich jak metry, kilogramy, sekundy. Jednostki są bezwymiarowe, mogą być interpretowane, jak chcesz, ale muszą być spójne w symulacji.

Na przykład, jeśli traktujemy jednostkę odległości jako jeden metr i jednostkę czasu jako jedną sekundę, to jednostka prędkości musi wynosić jeden metr/sekundę.

Dostosuj i udostępnij

Istnieje kilka sposobów na odtworzenie określonej konfiguracji eksperymentalnej. Najłatwiej jest kliknąć przycisk „udostępnij”.

  1. Zmodyfikuj symulację, zmieniając parametry, takie jak grawitacja, tłumienie oraz przeciągając obiekty za pomocą myszy.
  2. Kliknij przycisk „udostępnij”. Skopiuj adres URL z okna dialogowego.
  3. Udostępnij adres URL lub zapisz go w pliku tekstowym do późniejszego wykorzystania.

Gdy odbiorca kliknie adres URL, EasyScript osadzony w tym adresie powieli warunki, które zostały ustawione.

Zobacz Dostosowywanie symulacji myPhysicsLab (en) jak dodatkowo programować symulacje z bezpośrednim wykorzystaniem JavaScript lub EasyScript.

Opublikowano po raz pierwszy w kwietniu 2001 roku.

Źródło: