Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY CHEMICZNEJ
dla Szkół Ponadpodstawowych
Do zakończenia rejestracji
00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund
Data zakończenia rejestracji: 0000-00-00
REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY CHEMICZNEJ Z WYDZIAŁEM CHEMII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
(obowiązuje od roku szkolnego 2022/23)
&1
ORGANIZATOR
 1. Olimpiada Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego dla szkół ponadpodstawowych, zwana dalej Olimpiadą, jest organizowana przez Uniwersytet Jagielloński – Wydział Chemii oraz Fundację Nauka i Wiedza, zwanych dalej łącznie Organizatorem.
 2. Nad merytorycznym przygotowaniem Olimpiady czuwa Komitet Główny powoływany, wraz z jego Przewodniczącym oraz Wiceprzewodniczącym, przez Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ).
 3. Siedzibą Komitetu Głównego jest Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków.
 4. W skład Komitetu Głównego wchodzą pracownicy Wydziału Chemii UJ. Skład Komitetu dostępny jest na stronie Olimpiady.
 5. Przewodniczący zwołuje sesje Komitetu Głównego i prowadzi je.
 6. Komitet Główny podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności połowy jego członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. Decyzje Komitetu Głównego są protokołowane.
 7. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zastępuje go Wiceprzewodniczący. Jeśli i on nie jest obecny, kompetencje Przewodniczącego wykonuje najstarszy członek Komitetu Głównego.
 8. O typie, treści i formie zadań decydują Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego.
 9. Wszystkie informacje organizacyjne zamieszczane będą na stronie internetowej www.edukator.pl/konkurschemia zwaną dalej stroną Olimpiady.
 10. Olimpiada jest organizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1036, z późn. zm).
&2
CELE OLIMPIADY
Celem Olimpiady jest umożliwienie uczniom zainteresowanym chemią sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności, rozbudzenie zainteresowania chemią wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, ale przede wszystkim rozpoznanie szczególnie utalentowanych uczniów w dziedzinie chemii.
&3
WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski lub realizujący edukacje za granicą w języku polskim.
 2. Do dnia 14 października nauczyciel rejestruje szkołę korzystając z formularza rejestracyjnego na stronie Olimpiady. Każdy nauczyciel chemii w danej szkole czyni to oddzielnie w odniesieniu do swoich uczniów.
 3. Olimpiada przeprowadzana jest wyłącznie w dwóch kategoriach:
  a) dla uczniów klas I-III szkół 4-letnich, bądź I-IV szkół 5-letnich, zwanych dalej klasami przedmaturalnymi;
  b) dla uczniów klas maturalnych szkół 4-letnich lub 5-letnich; zwanych dalej klasami maturalnymi.
 4. Nauczyciele rejestrujący szkołę załączają dowód wpłaty w formacie pdf lub jpg na kwotę (w PLN) wynikająca z algorytmu:

  liczba rejestrowanych uczniów x opłata konkursowa (25 zł od ucznia).

  W przypadku niezałączenia potwierdzenia dowodu wpłaty rejestracja jest anulowana.
 5. Wpłaty dokonuje nauczyciel lub szkoła zbiorczo za wszystkich zarejestrowanych uczniów przez danego nauczyciela na konto:
  Wydział Chemii UJ
  ul.Gronostajowa 2,
  30-387 Kraków
  Bank Pekao SA O/Kraków
  18 1240 4722 1111 0000 4858 8982
 6. W przypadku rejestracji wielokrotnych pod uwagę brana jest pierwsza rejestracja.
 7. Wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi.
 8. Nauczyciele rejestrujący szkołę otrzymują loginy, które przekazują uczniom zgłoszonym do Olimpiady.
 9. Nie ma limitu liczby uczestników, których może zarejestrować jeden nauczyciel.
 10. Przedstawiciele ustawowi uczniów, którzy otrzymali od swoich nauczycieli loginy (bądź w przypadku uczniów pełnoletnich sami uczniowie), logują się na stronie Olimpiady i wypełniają formularz rejestracyjny.
 11. Niepoprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego przez przedstawiciela ustawowego ucznia lub przez samego ucznia, który otrzymał login, może być powodem do wykreślenia z listy uczestników.
 12. Wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych, których przedstawiciele ustawowi dokonali prawidłowej rejestracji (lub w przypadku osób pełnoletnich sami uczniowie) stają się uczestnikami Olimpiady.
 13. Wszystkie dane osobowe osób biorących udział w Olimpiadzie przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1000) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w celu organizacji, przeprowadzenia Olimpiady i ogłoszenia jej wyników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Osoby biorące udział w Olimpiadzie przyjmują do wiadomości, że Organizator przetwarzać będzie ich dane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f RODO w zakresie, w jakim akty prawa powszechnie obowiązującego obligują go do tego.
 14. Uczestnicy Olimpiady są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Olimpiady oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych, co poświadczają w czasie rejestracji ich opiekunowie prawni, bądź w przypadku uczestników pełnoletnich sami uczestnicy.
 15. W przypadku, gdy Uczestnik Olimpiady weźmie udział w Etapie III – centralnym Olimpiady, Uczestnicy Olimpiady lub ich przedstawiciele ustawowi poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, wyrażają nieodpłatną zgodę na utrwalanie wizerunku uczestnika lub własnego z uczestnictwa w Wydarzeniu, o którym mowa w § 7 ust.4.3. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku ww. osób w związku z udziałem w rozdaniu dyplomów poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu technik zapisu magnetycznego i techniki cyfrowej, rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, publiczne udostępnianie na stronie Olimpiady.
&4
PRZEBIEG OLIMPIADY
 1. Szczegółowy zakres materiału niezbędnego do opanowania dla poszczególnych etapów Olimpiady zamieszczony jest na stronie internetowej Olimpiady w zakładce „Zakres materiału”.
 2. Olimpiada składa się z trzech etapów: etapu I, etapu II i etapu III.
 3. Olimpiada przebiega zgodnie z terminarzem publikowanym przez organizatora do 15 września danego roku.
 4. Etap I - eliminacje szkolne
  1. Eliminacje szkolne są przeprowadzane w formie zdalnej w siedzibie szkoły.
  2. Organizator udostępni instrukcje dotyczące rozwiązywania testu konkursowego nie później niż 3 dni przed terminem I etapu i będzie ona widoczna dla uczestnika po zalogowaniu na swój profil utworzony na potrzeby Olimpiady. Uczestnicy powinni się z nimi zapoznać i przestrzegać ich podczas rozwiązywania testu.
  3. Uczniowie rozwiązują test w formie zdalnej w szkole pod opieką nauczyciela nieuczącego chemii i niedysponującego kwalifikacjami niezbędnymi do nauczania chemii.
  4. Etap I odbywa się zgodnie z terminarzem zamieszczonym na stronie Olimpiady.
  5. Zanonimizowana lista uczestników zakwalifikowanych do etapu II będzie opublikowana zgodnie z terminem określonym w terminarzu Olimpiady na stronie internetowej Olimpiady.
  6. Limit punktów będący podstawą kwalifikacji do II etapu wynosi co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów. Limit ten może zostać podwyższony przez Komitet Główny.
 5. Etap II
  1. Eliminacje etapu II będą przeprowadzane w formie zdalnej w siedzibie szkoły.
  2. Organizator udostępni instrukcje dotyczące rozwiązywania testu konkursowego nie później niż 3 dni przed terminem II etapu i będzie ona widoczna dla uczestnika po zalogowaniu na swój profil utworzony na potrzeby Olimpiady. Uczestnicy powinni się z nimi zapoznać i przestrzegać podczas rozwiązywania testu.
  3. Uczniowie rozwiązują test w formie zdalnej w szkole pod opieką nauczyciela niebędącego nauczycielem chemii i niedysponującego kwalifikacjami niezbędnymi do nauczania chemii.
  4. Etap II odbywa się zgodnie z terminarzem Olimpiady.
  5. Zanonimizowana lista uczestników zakwalifikowanych do etapu III będzie opublikowana zgodnie z terminem określonym w terminarzu Olimpiady.
 6. Etap III – centralny
  1. Do etapu centralnego dopuszczanych jest nie więcej niż 200 uczestników, którzy uzyskali najwyższe liczby punktów na etapie II.
  2. Komitet Główny określa minimalną liczbę punktów niezbędną do dopuszczenia uczestnika do finału.
  3. Komitet Główny może podjąć decyzję o dopuszczeniu do finału większej liczby uczestników, niż określona w punkcie 6.1.
  4. Etap III - centralny odbywać się będzie w terminie wskazanym na stronie Olimpiady.
  5. Etap III odbywa się wyłącznie w siedzibie Organizatora (stacjonarnie) i polega na rozwiązaniu testu konkursowego w formie pisemnej.
   1. Uczestnicy powinni zebrać się na 15 minut przed rozpoczęciem eliminacji w miejscu przeprowadzania danego etapu Olimpiady.
   2. Uczestnicy Olimpiady przynoszą ze sobą:
    - dokument tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem),
    - przybory do pisania (długopis z niebieskim lub czarnym tuszem),
    - kalkulator naukowy;
    - środki ochrony osobistej.
   3. Uczestnicy mogą korzystać jedynie z materiałów dydaktycznych przygotowanych przez Organizatora. Organizator zapewni uczestnikom maturalne tablice chemiczne o treści stosowanej na egzaminie maturalnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym odbywa się Olimpiada.
   4. Organizator Olimpiady może pozbawić uczestnika prawa do udziału w Olimpiadzie, jeżeli naruszy on zasady Regulaminu, w tym poprzez korzystanie z niedozwolonych pomocy oraz kontaktowanie się podczas Olimpiady z innymi uczestnikami.
  6. Imienna lista laureatów będzie opublikowana na stronie internetowej Olimpiady.
 7. Postanowienia wspólne
  1. Ogłoszenie wyników III etapu nastąpi przed ukończeniem roku szkolnego w klasach programowo najwyższych. Zakończenie Olimpiady przebiega zgodnie z oddzielnym harmonogramem, o którym Organizator informuje przed 1.04. na stronie Olimpiady.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne (wadliwy sprzęt komputerowy, problemy z dostępem do sieci Internet, problemy z przeglądarką internetową, oprogramowaniem, brakiem wtyczek, brakiem aktualizacji itp.) uniemożliwiające uczestnictwo na każdym z etapów Olimpiady, których przyczyny nie leżą po stronie Organizatora.
  3. Organizator podaje niniejszym wymagania techniczne niezbędne do spełnienia przez sprzęt komputerowy, na którym uczestnik będzie uczestniczył w Olimpiadzie: przeglądarka internetowa: Chrome (Google), Firefox (Mozilla) lub Opera z włączoną obsługą ciasteczek (ang. cookies) oraz skryptów Java Script oraz głośnik lub słuchawki.
  4. Ewentualne problemy techniczne Uczestnika nie stanowią podstawy składania odwołania.
  5. W przypadku wprowadzenia przez właściwe organy władzy ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty lub innych regulacji prawnych uniemożliwiających organizację etapów Olimpiady w sposób przewidziany Regulaminem, Komitet Główny może podjąć decyzję o uczestnictwie uczestników w etapie I i II z miejsca ich zamieszkania lub organizacji etapu III w sposób zdalny na warunkach określonych przez Komitet Główny.
&5
ORGANIZACJA OLIMPIADY
 1. Czas rozwiązywania zadań wynosi 60 minut na każdym etapie.
 2. Zadania olimpijskie nie są publikowane po zakończeniu Olimpiady.
 3. Organizator udostępni instrukcje dotyczące rozwiązywania testu konkursowego najpóźniej 3 dni przed terminem każdego etapu i będą one widoczne dla uczestnika po zalogowaniu na swój profil utworzony na potrzeby Olimpiady. Uczestnicy powinni się z nimi zapoznać i przestrzegać ich podczas rozwiązywania testu.
&6
TRYB ODWOŁAWCZY
 1. Prawni opiekunowie uczestników Olimpiady (bądź sami uczestnicy w przypadku uczniów pełnoletnich) mają prawo do złożenia pisemnego odwołania od wyniku Olimpiady w terminie do dwóch dni od przeprowadzenia I i II etapu Olimpiady oraz w terminie dwóch dni od wglądu do prac po etapie III olimpiady. W przypadku III etapu kartę odpowiedzi będzie można obejrzeć po zalogowaniu na swoje konto na platformie.
 2. Odwołanie może być przesłane przez uczestnika Olimpiady e-mailem na adres [email protected]. Odwołanie musi zawierać wskazanie, które fragmenty oceny są kwestionowane wraz z merytorycznym uzasadnieniem. E-maile niepodpisane pełnym imieniem i nazwiskiem pozostaną bez odpowiedzi.
 3. Posiadanie orzeczenia o dysleksji, dysgrafii, dysortografii czy dyskalkulii nie zmienia warunków udziału w Olimpiadzie.
 4. Kwarantanna, choroba lub niedyspozycja zdrowotna w dniu każdego z etapów Olimpiady nie może być podstawą składania odwołania.
 5. Odwołania będą rozpatrywane przez Komitet Główny, którego decyzje będą ostateczne.
&7
UPRAWNIENIA ZWYCIĘZCÓW i LAUREATÓW OLIMPIADY
 1. W terminologii Olimpiady przyjmuje się następujące pojęcia:
  1. Zwycięzca Olimpiady 1, 2 i 3 miejsca.
   Trzech uczestników na każdym poziomie, którzy uzyskali najwyższą ocenę w III etapie zostaje zwycięzcami Olimpiady. Jeżeli większa liczba uczestników uzyska taką samą liczbę punktów pod uwagę będą brane wyniki z etapu II (okręgowego). W przypadku, gdy suma punktów z dwóch etapów nie da rozstrzygnięcia Organizator zorganizuje dogrywkę w dniu rozdania nagród. Uczestnicy odpowiedzą ustnie na trzy wylosowane pytania. Dogrywka będzie powtarzana do momentu wyłonienia zwycięzców. Komitet może również podjąć decyzję o przyznaniu miejsc Ex aequo.
  2. Laureat
   Tytuł laureata uzyskuje następująca liczba uczestników:
   a) 30 uczniów klas, o których mowa w §3 ust. 3 lit. a , którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na etapie centralnym, a także ci uczestnicy, którzy zdobyli identyczną liczbę punktów, jaką uzyskał trzydziesty uczestnik.
   b) 60 uczniów klas, o których mowa w §3 ust. 3 lit. b, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na etapie finałowym. Jeżeli większa liczba uczniów uzyska taką samą liczbę punktów, pod uwagę będą brane wyniki z II etapu.
  3. Wyróżnienie
   1. Komitet Główny może przyznać wyróżnienie uczestnikowi III etapu.
 2. Uczestnicy, którzy uzyskają tytuł zwycięzcy Olimpiady, otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, o ile w danym roku zostaną one przewidziane.
 3. Uczestnicy, którzy uzyskają tytuł laureata, otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe.
 4. Nagrodzeni uczestnicy odbierają nagrody podczas zakończenia Olimpiady, którego termin podany jest w terminarzu Olimpiady lub będą one wysłane pocztą na adres szkoły uczestnika, jeśli taką decyzję podejmie Komitet Główny. Wartość nagród nie tworzy obowiązku podatkowego.
  1. W przypadku nieobecności na uroczystości zakończenia Olimpiady odbywającej się zgodnie z terminarzem dyplom i nagrodę będzie można odebrać w siedzibie Organizatora, w terminie do 15 czerwca danego roku szkolnego, w którym odbywa się Olimpiada po wcześniejszym ustaleniu z Komitetem Głównym.
  2. Istnieje możliwość pisemnego upoważnienia innej osoby do odbioru nagrody.
  3. W związku z organizacją zakończenia Olimpiady (dalej jako: „Wydarzenie”) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie informuję, że wizerunek osób przebywających na terenie Wydziału Chemii UJ podczas Wydarzenia może zostać utrwalony zarówno w formie zdjęć, jak i filmów, a następnie użyty dla celów sprawozdawczych, dokumentacyjnych lub promocyjnych przez Organizatora – Wydział Chemii UJ oraz Fundacja Nauka i Wiedza (Współorganizatora) zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.).
  4. Z rozdania dyplomów i nagród zostanie przeprowadzona fotorelacja.
 5. Dodatkową nagrodą dla uczestników Olimpiady, będących uczniami klas maturalnych, którzy uzyskali tytuł laureata, jest przyznanie maksymalnego wyniku kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym (dalej: indeks) na stacjonarne studia pierwszego stopnia – chemia, chemia medyczna i chemia zrównoważonego rozwoju, w liczbie nie większej niż 60 (15 miejsc na chemię medyczną, 30 miejsc na chemię i 15 na chemię zrównoważonego rozwoju), prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński.
  1. Pierwszeństwo w wyborze indeksów mają laureaci z największą liczbą punktów, począwszy od miejsca 1, a następnie kolejno osoby z miejsca 2 i 3 aż do ostatniego indeksu.
  2. W przypadku, gdy grupa laureatów z tym samym wynikiem, jest większa niż liczba pozostałych do wyboru indeksów, pod uwagę będzie brany wynik z II etapu.
  3. Indeksy przyznawane i wybierane są w kolejności z listy rankingowej. Lista rankingowa tworzona jest zgodnie z liczbą punktów uzyskanych w III etapie Olimpiady. W przypadku tej samej liczby punktów pod uwagę brany jest wynik z etapu II. W przypadku, gdy liczba laureatów z tymi samymi wynikami, jest taka sama, organizowana jest dogrywka za pomocą krótkiego testu (zestawu zadań), w którym poza wynikiem uzyskanym za poprawność rozwiązania liczy się także czas rozwiązania. Termin dogrywki określi Komitet Główny, nastąpi ona nie później niż w ostatni piątek kwietnia.
  4. W przypadku, gdy liczba laureatów jest mniejsza niż liczba indeksów, pozostałe indeksy są niewykorzystane.
  5. Indeksy, które nie zostały wybrane przez żadnego z laureatów pozostają niewykorzystane.
  6. Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zawieszenia naboru na wskazane studia. W takim przypadku laureatom nie przysługują uprawnienia określone w niniejszym regulaminie ani żadne roszczenia wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizator zobowiązuje się powiadomić o nieuruchomieniu danych studiów każdego laureata, którego to dotyczy.
  7. Laureaci Olimpiady mogą być przyjmowani na studia wyłącznie w roku uzyskania świadectwa maturalnego oraz wyłącznie w roku uzyskania tytułu laureata (począwszy od roku obowiązywania regulaminu, tj. 2021). Nieskorzystanie przez laureata z uprawnień w tym terminie oraz zgodnie z zasadami i harmonogramem naboru powoduje utratę możliwości skorzystania z preferencyjnych warunków ubiegania się o przyjęcia na studia.
  8. Wyniki postępowania zawierające listę laureatów Olimpiady z klas maturalnych z danymi osobowymi kandydatów oraz wskazaniem studiów, na które laureat otrzymał indeks (kierunek, studiów prowadzonych przez Wydział Chemii UJ), zostaną przekazane przez Organizatora do jednostki administracyjnej prowadzącej rekrutację w Uniwersytecie Jagiellońskim w terminie do 15 czerwca danego roku.
  9. Warunkiem rozpoczęcia studiów i otrzymania indeksu jest dopełnienie przez laureata Olimpiady wszystkich procedur rekrutacyjnych na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym m.in. dokonanie rejestracji w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów oraz dostarczenie w terminie obowiązującym kandydatów z danym rodzajem matury do jednostki administracyjnej prowadzącej rekrutację w Uniwersytecie Jagiellońskim, zaświadczenia podpisanego przez Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Przewodniczącego Komitetu Głównego potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata.
&8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Nie przewiduje się kwalifikacji laureatów do Olimpiady międzynarodowej.
 2. Nie jest przyznawany tytuł finalisty.
 3. Komitet Główny wydaje uczestnikowi, który uzyskał tytuł laureata zgodnie z Regulaminem zaświadczenie określone przez prawo powszechnie obowiązujące.
 4. Komitet Główny prowadzi dokumentację Olimpiady wymaganą przepisami prawa.
&9
KLAUZULA INFORMACYJNA
W przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński i Fundacja Nauka i Wiedza informują, że:
 1. Współadministratorami danych osobowych uczestnika Olimpiady są:
  • Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ,
  • Fundacja Nauka i Wiedza z siedzibą w Warszawie przy ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa, reprezentowany przez Prezesa Zarządu.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków, pokój nr 27. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: [email protected] lub pod nr telefonu 12 663 12 25, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
 3. Fundacja Nauka i Wiedza wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: [email protected]
 4. Dane osobowe Uczestnika Olimpiady podane w zgłoszeniu do udziału w olimpiadzie przetwarzane będą:
  a) w przypadku wszystkich Uczestników - w celu organizacji, przeprowadzenia Olimpiady na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- tj. w wykonaniu uzasadnionego interesu Administratora polegającego na wyłonieniu laureatów w organizowanej Olimpiadzie, z którym następnie zostanie nawiązany stosunek umowny;
  b) w przypadku Uczestnika będącego laureatem Olimpiady lub uczestnikiem, który otrzymał wyróżnienie – w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora jako przyrzekającego nagrodę, w tym przede wszystkim obowiązków podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  c) w przypadku wizerunku osób, o których mowa w pkt. 4 lit. b powyżej będzie on przetwarzany w celu przeprowadzania rozdania dyplomów i udokumentowania tego wydarzenia fotorelacją na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Podanie przez Uczestnika Olimpiady danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Olimpiadzie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Olimpiadzie. W przypadku Uczestników, o których mowa w pkt. 4 lit. b powyżej podanie danych stanowi obowiązek prawny, a ich niepodanie uniemożliwi nagrodzenie Uczestnika Olimpiady. W przypadku uczestników, o których mowa w pkt. 4 lit. c powyżej podanie danych jest dobrowolne.
 6. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 4 lit. a powyżej nie będą udostępniane podmiotom spoza załogi Organizatora.
 7. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 4 lit. b powyżej mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych Organizatora. Dane te będą także udostępniane uprawnionym organom państwowym, w tym w szczególności w zakresie, w jakim organy te są uprawnione do weryfikacji wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora jako przyrzekającego nagrodę.
 8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 4 lit. a powyżej będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia Olimpiady i przekazania informacji o jej rozstrzygnięciu. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 4 lit. b powyżej będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami podatkowymi, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 10. Uczestnik Olimpiady posiada prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 11. Dane osobowe Uczestnika Olimpiady nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 12. Uczestnik Olimpiady posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
ZASADNICZA TREŚĆ WSPÓLNYCH UZGODNIEŃ
(wyciąg z umowy o współadministrowanie danymi osobowymi)
Zgodnie z art. 26 RODO informujemy o tym, że współadministratorzy, o tożsamości określonej poniżej, podjęli następujące uzgodnienia:
 1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
  − Uniwersytet Jagielloński z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków,
  − Fundacja Nauka i Wiedza z siedzibą w Warszawie przy ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa.
 2. Współadministratorzy wspólnie przetwarzają Państwa dane osobowe w związku z realizacją przypisanych im zadań w organizacji i przeprowadzenia Olimpiady zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.
 3. Przekazanie niniejszej informacji stanowi udostępnienie zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów, których tożsamość została wskazana w punkcie pierwszym powyżej, w zakresie współadministrowania przetwarzaniem danych osobowych uczestników Olimpiady i w oparciu o podstawy prawne wskazane w obowiązku informacyjnym kierowanym do uczestników konkursu.
 4. Zgodnie ze wspólnymi uzgodnieniami Współadministratorów informujemy, że:
  Każdy ze Współadministratorów odpowiada za:
  1. posługiwanie się wspólną klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów, w tym zasadniczą treść ich uzgodnień w zakresie wywiązywania się z obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 RODO;
  3. właściwe zabezpieczenie danych osobowych od momentu otrzymania dokumentacji z danymi osobowymi;
  4. realizację praw osób fizycznych, o których mowa w art. 15-22 RODO, z uwzględnieniem możliwych ograniczeń wynikających z przepisów prawa;
  5. prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w tym rejestru czynności przetwarzania danych (wymóg art. 30 RODO);
  6. zabezpieczenie danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO w szczególności przed dostępem nieuprawnionych osób;
  7. zgłoszenie – w uzgodnieniu z pozostałymi Współadministratorami – do organu nadzorczego naruszenia, o którym mowa w art. 33 RODO, zaistniałego we własnych strukturach;
  8. zawiadomienie osoby o naruszeniu ochrony danych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 5. Podczas współadministrowania danymi osobowymi, na każdym etapie ich przetwarzania, każdy ze Współadministratorów zapewnia osobom, których dane dotyczą realizację praw przysługujących im na mocy RODO, to znaczy:
  - prawa dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO,
  - prawa do sprostowania oraz uzupełnienia danych zgodnie z art. 16 RODO,
  - prawa do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,
  - prawa do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
  - prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO,
  - prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.
 6. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą skieruje swoje żądanie realizacji prawa bezpośrednio do jednego ze Współadministratorów, każdy z tych Współadministratorów jest odpowiedzialny za niezwłoczne przekazanie żądania osoby, której dane dotyczą do właściwego Współadministratora.
 7. Współadministratorzy utworzyli Punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą – z punktem kontaktowym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: [email protected]
 8. Informujemy, że niezależnie od uzgodnień wskazanych w punkcie 3-4 powyżej, osoby których dane osobowe dotyczą mogą wykonywać przysługujące im prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów, co oznacza, że żądanie realizacji praw skierowane do każdego ze Współadministratorów jest żądaniem złożonym zgodnie z RODO.