+ Pokaż spis treści

Źródła

Źródła


Źródła punktowymi obiektami hydrograficznymi.
 

Tworzą je wody podziemne, które samoczynnie wypływają na powierzchnię ziemi. Wody te wypływają pod wpływem siły ciężkości i ciśnienia hydrostatycznego.

Źródła występują na wszystkich obszarach z wyjątkiem stref podbiegunowych, dla których charakterystyczna jest wieczna marzłoć oraz stref suchych i półsuchych, gdzie zwierciadło wód podziemnych zalega zbyt głęboko.

Klasyfikacja źródeł ze względu na stopień mineralizacji wód:

 • słodkie
 • mineralne

Klasyfikacja źródeł ze względu na termikę wód:

 • ciepłe - gdy wypływająca ze źródła woda ma temperaturę wyższą od średniej rocznej temperatury powietrza na danym obszarze
 • zwykłe - gdy wypływająca ze źródła woda ma temperaturę równą średniej rocznej temperaturze powietrza na danym obszarze
 • zimne - gdy wypływająca ze źródła woda ma temperaturę niższą od średniej rocznej temperatury powietrza na danym obszarze

Klasyfikacja źródeł ze względu na budowę geologiczną i rzeźbę terenu:

 • warstwowe - charakterystyczne dla pogranicza warstw: przepuszczalnej i nieprzepuszczalnej przeciętych powierzchnia terenu
 • szczelinowe (zstępujące i wstępujące) - gdy woda wypływa ze szczelin skalnych
 • uskokowe - gdy woda wypływa ze szczeliny lub wzdłuż powierzchni uskokowej oddzielającej warstwy warstwy wodonośne od nieprzepuszczalnych.
 • krasowe (wywierzyska) - charakterystyczne dla skał podlegających procesom krasowym, czyli wapieni, dolomitów, gipsów i anhydrytów

Z obszarami czynnego wulkanizmu związane są gejzery i źródła gazujące.

 • gejzery - specyficznym rodzajem źródeł termalnych. Wyrzucają one w regularnych bądź nieregularnych odstępach czasowych parę wodną i gorącą wodę. Występują głównie: na Islandii, Kamczatce, w Stanach Zjednoczonych (Yellow Stone), w Japonii i Nowej Zelandii.
 • źródła gazujące - wyprowadzają na powierzchnię wodę zgazowaną (mieszaninę wody i gazu). Należą tu saffoni (Włochy - Toskania) wyziewy pary wodnej , dwutlenku węgla i siarkowodoru oraz szczawy - wyziewy wód wodorowęglanowych zawierających dwutlenek węgla.