+ Pokaż spis treści

Zderzenia

Jesteś tu: Baza wiedzy / Fizyka / Dynamika / Zderzenia


Zderzenia i rozpady odgrywają zasadniczą rolę w poznawaniu praw fizyki. Spotykamy się z nimi na co dzień, są też podstawowymi procesami zachodzącymi na poziomie mikroświata.

Zderzenia można klasyfikować na kilka sposobów. Najbardziej rozpowszechnionym jest ich podział na zderzenia sprężyste i niesprężyste. W zderzeniu sprężystym nie zmienia się stan wewnętrzny ciał biorących udział w zderzeniu. Energia kinetyczna układu przed i po zderzeniu jest taka sama. Gdy w wyniku zderzenia zmienia się stan wewnętrzny przynajmniej jednego z "uczestników" zderzenia, to zderzenie jest niesprężyste. Jest wiele stopni niesprężystości i dlatego w elementarnej fizyce przyjmuje się, że zderzenie niesprężyste to takie, w którym następuje sczepianie się ciał (albo proces odwrotny - rozpad jednego ciała na dwa inne).
 
Zderzenie sprężyste
 
W zderzeniu sprężystym spełnione są dwie zasady zachowania: całkowitego pędu i całkowitej energii układu. Z tych dwóch zasad można określić prędkości ciał po zderzeniu.
 
Przykład.  Zderzenie dwóch kul, zachodzące wzdłuż jednej linii prostej. Kula o masie m i prędkości v uderza nieruchoma kulę o masie 4m.Zasada zachowania pędu
 
   
 
mv = mv1 + 4mv2 .
 
Znaki prędkości kul po zderzeniu nie są jeszcze znane, dlatego bierzemy je ze znakiem "plus'. Prawidłową odpowiedź dostaniemy po wykonaniu wszystkich obliczeń.
 
Zasada zachowania energii kinetycznej
 
=  +
 
Z pierwszego równania wyliczamy v1 i wstawiamy do drugiego, otrzymując w rezultacie równanie kwadratowe na v2. Po prostych przeliczeniach otrzymujemy wynik:
 
v2 = 0,4 v        v1 = - 0,6 v.
 
Prędkość większej kuli jest dodatnia, tzn. po porusza się ona na prawo, natomiast pierwsza kulka odbije się tak, że poleci w lewo (znak "minus" ). 
 
Zderzenie sprężyste pod kątem (zderzenie niecentralne)
 
W takim zderzeniu kulki mogą "odskoczyć" pod pewnymi kątami względem kierunku prędkości kulki uderzającej. Ilustruje to poniższy rysunek.Zasada zachowania pędu jest spełniona dla każdego kierunku oddzielnie. Dla składowych poziomych  mamy równość:
           
mv = mv1 cos b + Mv2 cos a,
 
natomiast dla składowych pionowych obowiązuje równość:
 
0 = - mv1 sin b + Mv2 sin a
 
Zasada zachowania energii kinetycznej ma taką samą postać, jak w zderzeniu centralnym.
 
=  +
 
Przykład.   Przyjmijmy M =m  oraz  b = a . Wówczas mamy do rozwiązania układ trzech równań na trzy niewiadome (v1, v2 oraz a):
 
v = v1 cos a + v2 cos a,
0 = - v1 sin a + v2 sin a,
v2 =
 
Po podniesieniu do kwadratu dwóch pierwszych równań i dodaniu ich stronami otrzymujemy:
2 v1v2 cos 2a = 0, skąd wynika, że a = 45o, czyli kule biegną pod kątem prostym względem siebie. Jednocześnie (równanie drugie) widzimy, że wartości ich prędkości są jednakowe i równe: v1 = v2  =
 
Zderzenie niesprężyste
 
W takim zderzeniu ma zastosowanie zasada zachowania pędu i energii całkowitej. Można je wykorzystać w sposób zilustrowany na następującym przykładzie.

Przykład
.   Kula o masie m i prędkości v uderza nieruchomą kulę o masie 4m  i sczepia się z nią. Obiekt ten uzyskuje pewną prędkość v', którą należy wyznaczyć. Bilans pędu przed i po zderzeniu ma postać równości:
 
mv = (m + 4m)v',

skąd mamy: 
Energia kinetyczna układu na początku wynosiła . Po zderzeniu jej wartość wyniosła  = . Jest tom wartość 5 razy mniejsza od energii początkowej. Różnica tych energii zużyta została na ogrzanie i inne procesy zachodzące wewnątrz kul (deformacje). Wynosi ona:
 
DEkin = 0,4 mv2 .
 
Identyczne prawa rządzą rozpadem cząstek. Jeśli w wyniku reakcji chemicznej lub jądrowej następuje rozpad nieruchomej cząstki, to po rozpadzie wartości pędów obu cząstek muszą być jednakowe:
 
m1 v1 = m2 v2
 
Cząstka o większej masie uzyskuje proporcjonalnie mniejszą prędkość. Prawo zachowania pędu tłumaczy zjawisko pojawiania się odrzutu przy wystrzale.