Zadania


MASA ATOMOWA I CZĄSTECZKOWA

 1. Oblicz masę cząsteczkową i bezwzględną masę cząsteczki PbO.

  Rozwiązanie:

  Masa cząsteczkowa substancji jest sumą mas atomowych wszystkich atomów, z których składa się dana cząsteczka. Jednostką masy atomowej i cząsteczkowej jest unit. Bezwzględna masa cząsteczki jest to masa wyrażona w gramach. Z definicji wiadomo, że 1 gram to około 6,02 * 1023 unitów. Stąd 1 unit = 1/6,02 * 1023 = 1,66 * 10-24 grama. W zadaniu mamy obliczyć masę PbO, czyli:

  MrPbO = 207 u + 16 u = 223 u

  MbPbO = 223 u * 1 g /6,02 * 1023 u = 3,70 * 10-22 gram

  Odpowiedź: Masa cząsteczkowa PbO wynosi 223 unity, a masa bezwzględna 3,70 * 10-22 gram.

 2. Z ilu atomów składa się cząsteczka boru, jeżeli jego masa cząsteczkowa wynosi 132 unity?

  Rozwiązanie:

  Masa cząsteczkowa boru jest sumą mas atomowych wszystkich atomów, z których składa się jego cząsteczka. Masa atomowa boru wynosi 11 unitów, stąd ilość atomów boru w cząsteczce X = 132 u / 11 u = 12 atomów.

  Odpowiedź: Cząsteczka boru składa się z 12 atomów.

 3. Obliczyć masę cząsteczkową i stosunek wagowy pierwiastków w CO2.

  Rozwiązanie:

  Masa cząsteczkowa dwutlenku węgla jest sumą mas atomowych tlenu i węgla.

  MrCO2 = 12 u + 2 * 16 u = 44 u

  Stosunek wagowy C: O = 12 u : 32 u. Po skróceniu przez cztery otrzymamy wynik C : O = 3 : 8

  Odpowiedź: Masa cząsteczkowa CO2 wynosi 44 unity a stosunek wagowy C do O wynosi 3 : 8.

MOL I MASA MOLOWA

 1. Ile atomów znajduje się w 0,25 mola ołowiu?

  Rozwiązanie:

  Z definicji wiadomo, że 1 mol jakiejkolwiek substancji to 6,02 * 1023 atomów (cząstek, jonów itd.) stąd 0,25 mola substancji musi zawierać 0,25 * 6,02 * 1023 atomów = 1,505 * 1023 atomów

  Odpowiedź: W 0,25 mola ołowiu znajduje się 1,505 * 1023 atomów ołowiu.

 2. Oblicz masę 3 moli wodoru cząsteczkowego.

  Rozwiązanie:

  Masa jednego mola substancji jest równa liczbowo masie atomowej lub cząsteczkowej tej substancji wyrażonej w gramach. Masa jednego mola wodru atomowego wynosi M H =1 g, czyli masa jednego mola cząsteczek wodoru wyniesie M H2= 2 * M H = 2 * 1g = 2g ; masa trzech moli wodoru cząsteczkowego będzie równa 3 * 2g = 6g

  Odpowiedź: masa trzech moli wodoru cząsteczkowego wynosi 6g.

 3. Jaką objętość zajmuje w warunkach normalnych 0,6 mola argonu?

  Rozwiązanie:

  Z definicji wiadomo, że 1 mol jakiejkolwiek substancji gazowej w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4 dm3 stąd 0,6 mola argonu musi zajmować objętość V=22,4 dm3 * 0,6= 13,44 dm3

  Odpowiedź: 0,6 mola argonu zajmuje objętość 13,44 dm3

 4. Ile moli siarczku żelaza Fe2S3 powstanie w reakcji żelaza z 9,6 g siarki?

  Rozwiązanie:

  Najpierw należy napisać równanie reakcji:

  2Fe + 3S -> Fe2S3

  Wynika z niego, że dwa mole żelaza reagują z trzema molami siarki dając jeden mol siarczku. Obliczamy jaką część mola stanowi 9,6 g siarki:

  Masa molowa siarki Ms= 32g czyli m= 9,6 g siarki to n = m/Ms = 9,6: 32 = 0,3 mola siarki.

  Jeśli zgodnie z równaniem z trzech moli siarki powstaje jeden mol siarczku, to z 0,3 mola siarki powinno powstać 0,1 mola siarczku.

  Odpowiedź: W reakcji z 9,6g siarki powstaje 0,1 mola siarczku.

 5. Oblicz w ilu gramach wody znajduje się 5g wodoru.

  Rozwiązanie:

  Masa molowa wody wynosi M H2O = 2 * 1g + 16g = 18g. W jednym molu wody znajdują się dwa gramy wodoru. Ponieważ stosunek liczby moli wody do liczby moli zawartego w niej wodoru jest stały, można ułożyć równanie: 18g wody zawiera 2g wodoru, zatem x g wody zawiera 5g wodoru.

  18/2 = x/5 stąd x = 45g wody

  Odpowiedź: 5g wodoru znajduje się w 45g wody.

DYSOCJACJA

 1. Które z niżej podanych substancji ulegają w wodzie dysocjacji? Jakie jony znajdują się w roztworach tych substancji? Ułóż odpowiednie równania.

  1. HBr,
  2. CH4,
  3. Cl2,
  4. CaCl2,
  5. K3PO4,
  6. KOH

  Rozwiązanie:

  Dysocjacji ulegają tylko te związki, które posiadają wiązanie jonowe lub spolaryzowane. To kryterium pozwala od razu wykluczyć cząsteczkę chloru Cl2 i metanu CH4 jako nie ulegające dysocjacji. Równania dysocjacji pozostałych związków przedstawiają się następująco:

  HBr -> H+ + Br-

  CaCl2 -> Ca2+ + 2Cl-

  K3PO4 -> 3K+ + PO43-

  dysocjacja następuje stopniowo:
        K3PO4 -> K+ + K2PO4-
        K2PO4- -> K+ + KPO42-
        KPO42- -> K+ + PO43-

  KOH -> K+ + OH-

REAKCJE REDOX

 1. Oblicz stopnie utlenienia pierwiastków w związkach i jonach:

  1. H2SO4
  2. SO32-
  3. HClO
  4. P2O5
  5. CrO42-
  6. NH3

  Rozwiązanie:

  Zgodnie z regułami ustalania stopni utlenienia:

  1. Pierwiastki w stanie wolnym mają stopień utleniania równy zero np. Mg0, N20;
  2. Stopień utlenienia pierwiastka w jonach prostych jest równy ładunkowi tego jonu np. Mg+II, O-II;
  3. Suma stopni utlenienia wszystkich atomów pierwiastków wchodzących w skład obojętnej cząsteczki wynosi zero np. Mg+IICl2-I [II + 2(-I)] = 0;
  4. Wodór w związkach z pierwiastkami, które mają większą od niego elektroujemność ma stopień utlenienia +I;
  5. Stopień utlenienia tlenu wynosi najczęściej -II;
  6. Suma stopni utlenienia wszystkich atomów wchodzących w skład jonu złożonego jest równa ładunkowi tego jonu np. (SO4)2- -> (S+VIO4-II)2- bo [+VI + 4(-II)] = -2

  W takim razie można bez trudu obliczyć:

  1. H2SO4

   2H + S +4O = 0
   czyli 2(+1) + (x) + 4(-2) = 0
   stąd x = +6

  2. SO32-

   S + 3O = -2
   czyli x + 3(-2) = -2
   stąd x = +4

  3. HClO

   H + Cl + O = 0
   czyli (+1) + x + (-2) = 0
   stąd x = +1

  4. P2O5

   2P + 5O = 0
   czyli 2x + 5(-2) = 0
   stąd x = +5

  5. CrO42-

   Cr + 4O = -2
   czyli x + 4(-2) = -2
   stąd x =+6

  6. NH3

   N + 3H = 0
   czyli x +(+3) = 0
   stąd x = -3

Dodaj do swoich materiałów
Morze możliwości
na edukator.pl
Narzędzia, zasoby, komunikacja, współpraca. Zarejestruj się. Twórz, gromadź zasoby i dziel się nimi.
Morze możliwości na edukator.pl