+ Pokaż spis treści

Wody podziemne


Wodami podziemnymi
nazywamy wody wypełniające pory i pęknięcia w skałach.

Ze względu na sposób powstawania (genezę) wody podziemne dzieli się na:

 • infiltracyjne - powstają na skutek przesiąkania wód opadowych
 • kondensacyjne - powstają w wyniku skraplania się pary wodnej na powierzchni lub pod powierzchnią
 • juwenilne - powstają w wyniku wytrącania się pary wodnej w procesie krzepnięcia magmy podczas jej wędrówki ku powierzchni Ziemi
 • reliktowe - uwięzione między warstwami nieprzepuszczalnymi w głębi Ziemi


Ze
względu na głębokość występowania wody podziemne dzielimy na:

Wody przypowierzchniowe (zaskórne, hipodermiczne)

 • występują na bardzo płytkich głębokościach od powierzchni terenu (do kilkudziesięciu centymetrów)
 • zwierciadło występuje zazwyczaj tuż pod powierzchnią terenu i jest praktycznie pozbawione strefy aeracji*
 • lokalnie mogą tworzyć zabagnienia
 • są silnie zanieczyszczone
 • reagują na zmiany pogodowe (poddają się dobowym wahaniom temperatury, ilość ich zależy od wielkości opadów)

Wody gruntowe (freatyczne)

 • leżą na większych głębokościach
 • oddzielone od powierzchni terenu mniej lub bardziej miąższą strefą aeracji
 • są bezpośrednio zasilane przez wody opadowe i powierzchniowe
 • mają swobodne zwierciadło wód (kształt zwierciadła w umiarkowanych szerokościach geograficznych naśladuje w przybliżeniu rzeźbę terenu)
 • podlegają rocznym wahaniom temperatury
 • biorą udział w zasilaniu rzek


Wody wgłębne
 

 • zalegają pod pokrywami skał słabo przepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych
 • zasilane są na drodze infiltracji* opadów atmosferycznych przez szczeliny uskoków tektonicznych, okna hydrologiczne
 • zwierciadło wód jest napięte, a jego kształt wymuszony przez spąg* warstwy nadległej
 • nie podlegają wahaniom temperatury
 • często są silnie zmineralizowane
 • należą tutaj wody artezyjskie (wydostają się na powierzchnię ziemi przez szczeliny w warstwie nieprzepuszczalnej) i subartezyjskie (woda podnosi się ku powierzchni ale nie wypływa na nią)


Wody głębinowe
 

 • zalegają głęboko pod powierzchnią Ziemi
 • są całkowicie izolowane kompleksami utworów nieprzepuszczalnych
 • nie biorą udziału w cyklu hydrologicznym (krążeniu wód)
 • znajdują się w bezruchu
 • są nieodnawialne
 • są silnie zmineralizowane,
 • mogą mieć podwyższoną temperaturę i samoczynnie wydostawać się na powierzchnię Ziemi (gorące źródła , gejzery - Islandia)