+ Pokaż spis treści

Warunki rozwoju rolnictwa


Rolnictwo jest najważniejszym działem gospodarki narodowej zajmującym się dostarczaniem ludziom żywności.


Rozwój rolnictwa w Polsce zależy od:

Czynników przyrodniczych (warunków naturalnych):

 • gleba,
 • klimat
 • stosunki wodne
 • ukształtowanie powierzchni

Czynników pozaprzyrodniczych:


 • nakładów kapitałowych - wyposażenia w środki produkcji trwałe (maszyny,    narzędzia rolnicze) jak i obrotowe (nawozy mineralne)
 • wkładu pracy
 • struktury użytkowania ziemi


Naturalne warunki środowiska w Polsce średnio sprzyjają rozwojowi rolnictwa, umożliwiają uprawę roślin typową dla strefy umiarkowanej.

Negatywne cechy środowiska naturalnego:

 • złe warunki klimatyczne (małe średnie opady roczne, niekorzystny ich rozkład w czasie trwania okresu wegetacyjnego)
 • niekorzystną strukturę bonitacyjną gleb (większość gleb to gleby średnie i słabe)


Pozytywne cechy środowiska naturalnego:

 • korzystne warunki ukształtowania powierzchni (przewaga obszarów nizinnych i lekko falistych)
 • niska erozją gleb


Najlepsze warunki naturalne rolnictwa mają następujące regiony:

 • Żuławy Wiślane i Warmia
 • zachodnia część Pojezierza Pomorskiego
 • Kujawy
 • Nizina Śląska i Przedgórze Sudeckie
 • Wyżyna Lubelska
 • rejon między Rzeszowem i Przemyślem
 • rejon między Krakowem a Nidą