Sketchometry

Jesteś tu: Sketchometry


  Wydawca:
Bayreuth University Center for Mobile
Learning with Digital Technology
sketchometry
Universitätsstraße 30
95447 Bayreuth, Germany
https://sketchometry.org/en/index.html

Sketchometry - geometria przez szkice. Intuicyjny program na tablety, komputery stacjonarne i tablice interaktywne.

Dynamiczne oprogramowanie matematyczne do geometrii euklidesowej i wykresów funkcji. Natychmiast przekształca odręczne rysunki w interaktywne konstrukcje geometryczne, które mogą być przeciągane i modyfikowane. Użytkownik szkicuje punkty, okręgi i linie na ekranie, a sketchometry jest w stanie zinterpretować te kreski i przetworzyć na dokładne obiekty geometryczne.

Skonstruuj szkicując ... to jest sposób sketchometry na geometrię.

  Sketchometry jest oparta na bibliotece open source JSXGraph do matematycznych wizualizacji w przeglądarce internetowej. Wszystkie konstrukcje JSXGraph i stąd także pliki sketchometry mogą być włączone do ebooków w formacie epub3. Wraz z MathJax do składu wzorów torują drogę do naprawdę interaktywnych  e-podręczników z matematyki.

Sketchometry jest bezpłatne i dostępne w kilku językach, w tym po polsku! Aplikacja może być instalowana bezpośrednio na tablecie, smartfonie lub komputerze. Ponadto sketchometry można uruchomić online w każdej nowoczesnej przeglądarce na tablecie, smartfonie lub komputerze. Doskonale nadaje się do wykorzystania przez nauczyciela w klasie na tablicy interaktywnej. Konstrukcje można wygodnie zapisywać w chmurze.


Sketchometry na Edukatorze

Program jest także udostępniony na Edukatorze. Po zalogowaniu należy wybrać narzędzia i kliknąć ikonę Sketchometry.Aplikacja została zintegrowana z innymi narzędziami portalu: szkice można zapisać (z możliwością późniejszego ich edytowania) w folderze Sketchometry. Gotowe konstrukcje można bezpośrednio udostępniać lub osadzać w prezentacjach (metodą przeciągnij i upuść).Żeby otworzyć narzędzie należy kliknąć “Nowy” szkic.Zaraz po starcie programu (domyślnie ustawiony jest język polski), pojawia się widok galerii Sketchometry, z konstrukcjami opracowanymi wcześniej. Tutaj można je organizować i swobodnie przejść do każdej z nich. Przy pierwszym uruchomieniu galeria będzie pusta.  Gesty - przegląd
(plik PDF, 2 strony, wersja do druku, 1.7 MB)


Gesty - przegląd
(plik PDF, 2 strony, 1.7 MB)

Poniżej pokazujemy, jak pracować z programem.

Przegląd szkiców/gestów (pliki PDF) obsługiwanych przez sketchometry znaduje się w linkach obok.


Pierwsze kroki

Wybór przycisku Ustawienia  otwiera okno ustawień. Tu możemy m.in. dokonać wyboru języka.Po zamknięciu okna ustawień ponownie wracamy do widoku galerii.
Możemy otworzyć (z możliwością edycji) dowolną z wcześniej zapisanych konstrukcji, klikając w jej miniaturęlub przejść do ekranu roboczego klikając . Tytuły nowych konstrukcji automatycznie pojawiają się w galerii i w folderze sketchometry ale koniecznie trzeba je zapisać. Należy kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędziowym ekranu roboczego:  i poczekać na pojawienie się komunikatu:
Import

Przeciągnij i Upuść

Na komputerze osobistym można także bezpośrednio importować pliki GEONExT lub sketchometry poprzez przeciągnij i upuść.
Aby to osiągnąć, przeciągnij plik z pulpitu i upuść na środku okna galerii. Natychmiast zostanie wyświetlona miniatura konstrukcji, którą można łatwo otworzyć za pomocą kliknięcia/dotyku.

Import z folderu

 Możemy też pobrać plik sketchometry z dowolnego folderu na komputerze klikając w galerii przycisk Import, a następnie w oknie, które się pojawi - Wybierz plikBiblioteka

Kliknięcie w galerii przycisku Biblioteka otworzy listę dostępnych gotowych konstrukcji, które można podejrzeć klikając  lub pobrać klikając .

Po ściągnięciu lub zakończeniu edycji nowego szkicu, jeżeli chcemy go umieścić w swoim folderze plików sketchometry (do późniejszej edycji lub wyświetlania) należy kliknąć, na pasku narzędzi, przycisk Zapisz


Eksport

Plik z konstrukcją możemy też pobrać na komputer przechodząc do galerii
Należy na miniaturce konstrukcji kliknąć przycisk pobierania  i w pojawiającym się okienku wybrać format pliku: sketch (.sketch) - otwierany przez sketchometry z możliwością edycji, JessieCode (.jc) lub html - otwierany przez każdą nowoczesną przeglądarkę, zawierający interaktywną konstrukcję.
Nowa konstrukcja

Nowa konstrukcja może być tworzona po wybraniu w galerii na pasku narzędziowym przycisku Nowa . Kliknięcie przenosi nas do obszaru roboczego.

UWAGA: po zakończeniu szkicu, przed zamknięciem przeglądarki, należy kliknąć, na pasku narzędzi, przycisk Zapisz .


Tworzenie konstrukcji


Jesteś teraz w obszarze roboczym Sketchometry.Składa się on z paska narzędzi i faktycznego obszaru roboczego, na którym tworzysz obiekty geometryczne.
Dla bezpieczeństwa, każdy wykonany tu krok można łatwo cofnąć za pomocą przycisków Cofnij / Ponów .

Można budować nowe obiekty ze sketchometry rysując szkice na ekranie za pomocą palca lub wskaźnika myszy. W tym celu należy włączyć tryb konstruowania (przycisk Konstruuj) na pasku narzędzi: 

Po wciśnięciu przycisku Przeciągnij (tryb przeciągania) można przeciągnąć niezależne punkty, proste, okręgi itp., oraz można obracać proste: 

Tryb przeciągania i konstruowania można wybrać niezależnie: 

Zarówno konstruowanie, jak i przeciąganie wybranych obiektów. Rysuj nowe obiekty, a później zmieniaj ich położenie.

 Jeśli zaznaczono tylko Konstruuj, wtedy obiekty nie mogą być przenoszone na ekranie. Wybór tego trybu może być bardzo pomocny, ponieważ zabezpiecza przed przypadkowym przeniesieniem punktu, prostej lub innego obiektu.

 Jeśli wybrano tylko Przeciągnij, można jedynie przeciągać niezależne punkty, proste i inne obiekty, oraz obracać proste. Narysowanie przez przypadek nowego obiektu nie jest możliwe. Tryb ten ma sens przy badaniu lub prezentowaniu i wyjaśnianiu gotowej konstrukcji.

 Jeśli nie zaznaczono żadnego z tych przycisków, wówczas konstrukcja jest ustalona. Niemniej jednak poprzez dotknięcie odpowiedniego przycisku z prawej np. Opcje (Właściwości Plansza / Obiekt) można zmieniać wygląd tablicy (siatka, osie, przesuń, powiększ/zmniejsz), oraz poszczególnych obiektów (pokaż, ukryj).


Status linii

Dla ułatwienia, podczas rysowania palcem na ekranie lub za pomocą wskaźnika myszy, w okienku narzędziowym, na bieżąco, pojawiają się informacje dotyczące tego, w jaki sposób program interpretuje nasze aktualne gesty/szkice.
Obsługiwane Gesty i Szkice

Gdy tylko rozpoczniemy szkic, pod palcem / kursorem myszy pojawia się krzywa w szarym kolorze, obrazująca nasze konstrukcyjne działania. Ponadto w polu statusu jest wyświetlana nazwa gestu, który jest aktualnie rozpoznawany przez silnik - więc można natychmiast zdecydować, czy szkic został prawidłowo sklasyfikowany i kiedy można zatrzymać pociągnięcie.

Mogą być wykonane m.in. następujące obiekty geometryczne:

  - Punkt swobodny, punkt przecięcia, punkt na krzywej
- Okrąg, trójkąt, czworokąt
- Prosta, półprosta, odcinek
- Równoległa, styczna
- Punkt środkowy, symetralna
- Dwusieczna, prostopadła
- Kąt i wycinek koła
- Wektor


Każdy z tych obiektów może być utworzony przez wykonanie wyróżnionego szkicu, który można znaleźć w dołączonej tabeli. Dla niektórych obiektów istnieje nawet kilka predefiniowanych szkiców.
Niektóre elementy możemy dodać w tradycyjny sposób, za pomocą przycisków narzędziowych (patrz niżej - Narzędzia i Działania)
Podczas wykonywania szkicu możliwe jest zebranie istniejących już punktów i linii, po kliknięciu ich na projekcie krzywej. Będą one wtedy automatycznie zintegrowane z obiektem geometrycznym, który Twój szkic zamierza stworzyć.


Przykładowe szkice

Zacznijmy od szkicowania linii prostej: W tym celu przeciągnij myszkę z wciśniętym lewym przyciskiem (lub alternatywnie dotykając palcem) wzdłuż krótkiego fragmentu prostej w dowolnie wybranym kierunku.Po uniesieniu palca / zwolnieniu przycisku myszy od razu powinna się pojawić geometrycznie dokładna linia prosta.
Jeśli nie - kliknij na Cofnij aby skasować ostatni krok. Jeśli nie widzisz żeby cokolwiek się działo, oznacza to, że narzędzie rozpoznawania gestów Sketchometry nie było w stanie prawidłowo odwzorować Twojego pociągnięcia.

W takim przypadku, ewentualnie spróbuj utworzyć najpierw punkt. Aby otrzymać punkt wystarczy krótkie kliknięcie/dotknięcie w obszarze roboczym. Następne kliknięcie/dotknięcie tworzy kolejny punkt.
Teraz, palcem (lub myszką z wciśniętym lewym przyciskiem) spróbuj narysować linię przechodzącą przez te punkty.Po zwolnieniu przycisku / uniesieniu palca, pojawi się prosta zawierająca te dwa punkty.
W ten sam sposób można zbudować półproste i odcinki, bezpośrednio zaczynając lub kończąc swój szkic linii na punkcie. Na początku wydaje się to trochę trudne, ponieważ aktywny jest łączny tryb przeciąganie/konstrukcja, który pozwala jednocześnie na tworzenie i przeciąganie obiektów. Wtedy może łatwo się zdarzyć, że przez pomyłkę przeciągniemy istniejący punkt, zamiast włączyć go do szkicu, przy próbie sporządzenia półprostej lub odcinka. Aby to zmienić, masz dwie możliwości: trzeba zacząć szkic, mniej więcej, na szerokość palca przed punktem, który ma być włączony lub przełączyć na tryb tylko do konstrukcji.


Usuń, Ukryj, ZmierzJeśli przyciski Usuń lub Ukryj są aktywne, można usunąć lub ukryć elementy po prostu przez dotknięcie lub kliknięcie na nich.

W celu dokonania pomiarów należy aktywować przycisk Zmierz.
Na przykład kliknij na odcinku, a następnie na wolnym miejscu w pobliżu. Zostanie wyświetlona długość odcinka.
Narzędzia i Działania

Poza możliwością stworzenia konstrukcji opartych na szkicach, kilka specjalnych elementów (takich jak: wykresy funkcji, wielokąty, teksty lub wycinki kół i obszary kątów) wciąż możemy wykonać w tradycyjny sposób, za pomocą przycisków narzędziowych.
Po kliknięciu przycisku Więcej otworzy się okno pokazujące dostępne opcje.
Właściwości Plansza / Obiekt


Po stworzeniu pierwszych elementów geometrycznych, gdy konstrukcja staje się bardziej dynamiczna, często pojawia się chęć zmiany optycznej prezentacji elementów na planie.
Klikając na prawy przycisk myszy lub przycisk Opcje, możemy szybko tę zmianę urzeczywistnić.
Kliknij na przycisk Opcje . Pojawi się nowy pasek narzędziowy, dzięki któremy możemy zmodyfikować wygląd ekranu.Tu możemy również usunąć z obszaru roboczego wszystkie obiekty lub tylko ślady krzywych. Jeśli chcesz przenieść okienko podglądu lub wyświetlić osie współrzędnych i siatkę, można to osiągnąć za pomocą kliknięcia odpowiedniego przycisku w menu.
Menu pokazuje właściwości ostatnio skonstruowanego elementu.
Jeśli chcesz zmienić właściwości innego elementu należy go wybrać oddzielnie, najeżdżając na niego kursorem i klikając prawy przycisk myszki lub kliknąć Opcje, a następnie obiekt.Jeśli chcesz wybrać ukryte elementy, można tymczasowo uwidocznić je klikając na przycisk z symbolem oka.


Ładowanie i zapisywanie


Wreszcie, jeśli chcesz zapisać konstrukcję należy kliknąć ikonę , a następnie przejść do widoku galerii, co można osiągnąć, klikając na przycisk Galeria .

Po powrocie do galerii zobaczymy miniaturę opracowanej konstrukcji, a po kliknięciu na polu identyfikatora możemy przypisać jej odpowiednią nazwę.