REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKA INICJATYWA EDUKACYJNA KURSOR ORAZ WARUNKI UZYSKANIA SZKOLNEGO CERTYFIKATU
"WIEMY, JAK! Nowe technologie w szkole"

1. Organizatorami Projektu są:

NASK - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - instytut badawczy
Fundacja Nauka i Wiedza

2. Projekt jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, choć ze względu na specyfikę stosowanych w nim środków komunikacji, może również objąć swoim zasięgiem jednostki znajdujące się poza terytorium RP.

3. Cele OIE KURSOR

- zwiększenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystywania w dydaktyce i w praktyce szkolnej nowoczesnych technologii, multimediów i edutainment - podniesienie świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą z sobą nowoczesne technologie

- rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie bezpiecznego i efektywnego posługiwania się nowymi technologiami

- integracja środowiska edukacyjnego, nawiązywanie nowych kontaktów i wymiana pozytywnych doświadczeń z procesu edukacji wykorzystującego nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne

4. Adresaci Projektu

- szkoły oraz inne publiczne i niepubliczne placówki oświatowe z terenu Polski oraz polskie placówki oświatowe za granicą, działające w ramach i/lub na rzecz polskiego systemu oświaty

- środowiska szkolne, rozumiane jako społeczności uczennic, uczniów, nauczycielek, nauczycieli, pedagogów, dyrektorów i rodziców, skupionych wokół danej szkoły lub innej placówki oświatowej

5. Serwis internetowy Projektu

- znajduje się pod adresem kursor.edukator.pl

- jest miejscem komunikacji między Organizatorami Projektu a Uczestnikami; na jego stronach publikowane będą informacje o aktualnościach, zmianach i wydarzeniach towarzyszących Projektowi

6. Kontakt z Organizatorami Projektu jest możliwy przez dedykowany adres email: kursor@edukator.pl oraz poprzez narzędzia komunikacyjne portalu edukator.pl

7. Procedura certyfikacji

Krok 1.

Zgłoszenie szkoły:

szkołę do programu OIE KURSOR może zgłosić nauczyciel, który:
1. posiada aktywne konto na portalu edukator.pl i wyraził wolę udziału w Projekcie (w profilu użytkownika);
2. wybrał w profilu użytkownika szkołę, którą pragnie zgłosić do programu;
3. jest zatrudniony w szkole, którą chce zgłosić do Programu i którą wybrał w profilu;
4. otrzymał status EDUKATORA w portalu edukator.pl;

Po spełnieniu powyższych warunków, Nauczyciel w swoim profilu zgłasza szkołę do programu Kursor. Nauczyciel ten zostaje Szkolnym Koordynatorem Programu OIE KURSOR.

Krok 2.

Nauczyciele i uczniowie zgłoszonej szkoły, aby uczestniczyć w projekcie, muszą:
1. posiadać aktywne konto na portalu edukator.pl i wyrazić zgodę na uczestnictwo w Projekcie (w profilu użytkownika);
2. wybrać w profilu użytkownika szkołę w której uczą się lub pracują, zgłoszoną do Programu przez Szkolnego Koordynatora;

Krok 3.

Zadania projektowe to aktywne uczestnictwo nauczycieli i uczniów w działaniach zaproponowanych przez Organizatorów.
Organizatorzy kładą nacisk przede wszystkim na aktywne wykorzystywanie narzędzi i materiałów cyfrowych w praktyce szkolnej czyli tworzenie własnych materiałów i publikowanie ich oraz udostępnianie innym nauczycielom i uczniom za pomocą narzędzi edukator.pl.

Krok 4.

Szkolny Koordynator Projektu koordynuje i inicjuje działania projektowe w szkole oraz wypełnia i przesyła Organizatorom ankietę ewaluacyjną.

Krok 5.

Na podstawie ankiety ewaluacyjnej wystawiają Certyfikat i wysyłają go do placówki oświatowej.
Organizatorzy wymagają, aby szkoła ubiegająca się o certyfikat mogła poszczycić się opublikowanymi w zasobach edukator.pl materiałami: prezentacjami, testami, kursami, krzyżówkami lub innymi materiałami.
Nauczyciele i uczniowie biorący aktywny udział w OIE KURSOR otrzymają dyplomy.
Udostępniane w grupie Projektu kursy dają możliwość, po ich ukończeniu, wygenerowania stosownego certyfikatu.
Dyplomy i certyfikaty Programu OIE KURSOR można wydrukować po wysłaniu przez Szkolnego Koordynatora ankiety ewaluacyjnej.
Dyplomy dla nauczycieli: nauczyciel, aby uzyskać dyplom, musi opublikować minimum 3 materiały edukacyjne - prezentacje, krzyżówki, kursy, testy etc.
Dyplomy dla uczniów: uczeń, aby uzyskać dyplom, musi opublikować przynajmniej jeden materiał edukacyjny w portalu edukator.pl.
Certyfikat dla szkoły: po wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej certyfikat szkolny będzie dostępny w profilu Koordynatora.
Termin zakończenia działań projektowych: Szkolny Koordynator wypełnia i przesyła do Organizatorów ankietę ewaluacyjną, aby umożliwić szkolnym uczestnikom programu wydrukowanie dyplomów. Ankieta ewaluacyjna zostanie udostęniona w dniu 01 marca 2018 i musi być przesłana do Organizatorów do 30 kwietnia 2018 r.

8. NAUCZYCIEL - EDUKATOR oraz publikowanie materiałów cyfrowych na stronach edukator.pl.
Nauczyciel może zostać EDUKATOREM. EDUKATOR to szczególnie wyróżniony i posiadający duże uprawnienia użytkownik portalu edukator.pl. EDUKATORZY mogą przede wszystkim publikować swoje materiały w zasobach edukator.pl bez moderacji. Oznacza to, że są one dostępne w wyszukiwarce serwisu bez oczekiwania na akceptację przez uprawnione osoby.
EDUKATORZY mogą oceniać materiały cyfrowe wysłane do publikacji przez innych użytkowników, którzy edukatorami nie są.
EDUKATORZY dbają o wysoką jakość publikowanych materiałów własnych, ale także materiałów innych użytkowników dopuszczonych do publikacji.
Aby zostać EDUKATOREM należy być nauczycielem zarejestrowanym w portalu edukator.pl i wybrać macierzystą szkołę. Portal drogą mailową skontaktuje się ze wskazaną szkołą i poprosi o potwierdzenie, że dana osoba jest nauczycielem we wskazanej placówce.

9. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Fundacja Nauka i Wiedza z siedzibą w Warszawie (02-791) ul. Stryjeńskich 21. Dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w projekcie OIE Kursor. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe i ich poprawiania.

10. Obowiązywanie Regulaminu

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w Serwisie internetowym projektu. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie w uzasadnionych przypadkach.