+ Pokaż spis treści

Rozmieszczenie ludności na świecie


Ziemię zamieszkuje ponad 6 miliardów ludzi. Rozmieszczenie ludności na Ziemi jest nierównomierne i zależy od:

 • zróżnicowania środowiska przyrodniczego (klimatu, ukształtowania terenu, zasobów wodnych);
 • przeszłości historycznej;
 • różnic społeczno-kulturowych;
 • umiejętności pokonywania barier środowiskowych poprzez wykorzystanie zdobyczy techniki.


Naturalnym siedliskiem człowieka są obszary lądowe. Nie na wszystkich lądach istnieją jednakowe warunki bytowania. Na świecie są obszary nie zamieszkane przez człowieka zwane anekumeną, obszary zamieszkane tylko czasowo lub jedynie wykorzystywane przez człowieka. zwane subekumeną oraz obszary stale zamieszkiwane zwane ekumeną. Średnia gęstość zaludnienia na świecie w 1999 roku wynosiła 44 osoby na 1 km2.

Najkorzystniejsze warunki do zamieszkania mają obszary nizinne o klimacie umiarkowanym i podzwrotnikowym z odpowiednią ilością opadów. Bardzo niskie temperatury ograniczają rozwój osadnictwa w strefie okołobiegunowej. Wysokie temperatury i duża wilgotność powietrza są przyczyną małej gęstości zaludnienia w strefie równikowej. Dodatkowo takim warunkom klimatycznym towarzyszy występowanie szkodników i pasożytów przenoszących różne choroby.

Ponad 60% ludności zamieszkuje obszary nizinne. Na obszarach górskich zakładanie osiedli ogranicza niska temperatura i ciśnienie atmosferyczne oraz duże nachylenie powierzchni terenu. Wyjątkiem są Andy w Ameryce Południowej, gdzie duże skupiska ludności występują na wysokości kilku tysięcy metrów, np. Quito, La Paz.

Największy wpływ na rozmieszczenie ludności na Ziemi w przeszłości miały warunki naturalne. Najstarsze cywilizacje rozwinęły się w dolinach wielkich rzek i na wybrzeżach morskich, np. Egipt, Grecja. Współcześnie zdobycze techniki pozwalają żyć nawet w bardzo trudnych warunkach przyrodniczych, np. w strefie okołobiegunowej istnieją duże ośrodki światowego górnictwa.

Współcześnie największe skupiska ludności na Ziemi znajdują się w obszarach wysoko uprzemysłowionych (Zachodnia Europa, Japonia, wschodnie wybrzeże Ameryki Północnej) oraz rolniczych (Chiny, Indie, dolina Nilu). Duży wpływ na rozmieszczenie ludności ma rozwój transportu. Wszystkie duże miasta są węzłami kolejowymi lub portami morskimi.

Rozmieszczenie ludności na Ziemi


Do najgęściej zaludnionych obszarów Ziemi zaliczamy:

 • Azję Wschodnią - 23% ludności świata;
 • Azje Południową - 20%;
 • Europę na południe od 60o szerokości geograficznej północnej - 14%
 • obszar w Ameryce północnej między Wielkimi Jeziorami a wybrzeżem atlantyckim 3%;


Do najsłabiej zaludnionych obszarów Ziemi zaliczamy:

 • obszary okołobiegunowe
 • obszary pustynne strefy zwrotnikowej
 • obszary wysokogórskie