+ Pokaż spis treści

ROBOCOMPASS

RoboCompassRoboCompass
- narzędzie umożliwiające tworzenie geometrycznych konstrukcji 3D w przeglądarce. Możemy użyć szeregu komend aby budować geometryczne konstrukcje na wirtualnej tablicy 3D.


Możemy obejrzeć, jak RoboCompass wykonuje kolejne instrukcje. Stwórz interesujący pokaz geometrii, za pomocą ustawień przyspieszaj lub zwalniaj odtwarzanie, tworząc lekcję, z opisami tekstowymi, krok po kroku wyjaśniającą zagadnienia geometryczne. Arkusze z konstrukcjami można zapisać, udostępnić lub osadzić na swoim blogu lub stronie.
W każdym kroku po najechaniu myszką na ikonę koła zębatego i kliknięciu otworzymy okno ustawień.

 


Możemy dokonać wyboru koloru, pokazać lub ukryć oznaczenie i zmienić jego położenie. Możemy też zmieniać prędkość odtwarzania.

 


Przykładowa konstrukcja (wciśnij przycisk odgrywania play na górze po lewej). Uwaga: w obecnej wersji, po zapisaniu, w komentarzach aplikacja rozsypuje polskie znaki. 
 
Przeciągając myszką z wciśnietym lewym przyciskiem możemy dowolnie zmienić położenie płaszczyzny tablicy (kliknięcie przycisku 2D ustawia ją w płaszczyźnie ekranu). Kółko pozwala przybliżyć lub oddalić konstrukcję.

Obsługiwane Polecenia

 

RoboCompass ma 10 poleceń rysowania i 12 komend pomocniczych.


Komendy rysowania mogą być przypisane do oznaczeń i można odwołać się do nich w innych komendach. W efekcie, polecenia mogą być łączone w twórczy sposób w celu tworzenia wszelkiego rodzaju konstrukcji geometrycznych

 


Komendy rysowania

 

 • punkt(x,y) Przykład:- point(3,4) lub A=point(3,4) gdzie A jest oznaczeniem punktu.
   
 • linia(x1,y1,x2,y2) Przykład:- line(0,0,-2,5) lub C=line(A,B) gdzie A,B oznaczają punkty. Ewentualnie może być podana długość jako line(A,B,3) gdzie 3 to długość odcinka na półprostej AB za punktem B.
   
 • łuk(środek, promień, kąt od, kąt do) Przykład:- arc(point(2,2),3,40,20) Użyje punktu (2,2) jako środka okręgu o promieniu 3, zaczynając łuk w punkcie, w którym promień tworzy kąt o mierze 40° z poziomem i doda następne 20° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (przy ujemnej - zgodnie). Aby skopiować promień, daj pierwszy parametr jako linię (odcinek) lub dwa punkty, jak pokazano tutaj arc(point1,point2,originPoint,angleFrom,upto)
   
 • prostopadła(linia,przez punkt,długość=10) Przykład:- A=perp(line(1,2,3,4),point(1,2)) rysuje linię prostopadłą do danej linii(1,2,3,4) przechodzącą przez punkt (1,2). Ostatni opcjonalny parametr tej komendy to długość linii prostopadłej, domyślnie 10.
   
 • równoległa(linia,przez punkt,długość=10) Przykład:- parallel(line(1,2,3,4),point(1,2))
   
 • kąt(punkt1,punkt2,stopnie) Przykład:- angle(A,B,45,1) Dwa punkty A i B wyznaczają linię podstawową. Ostatni współczynnik to opcjonalny parametr, który steruje położeniem kątomierza (wierzchołek kąta). Wartość 0 umieszcza go w A,1 w B i 0.5 w środku AB.
   
 • wielokąt (oddzielone przecinkami punkty) Przykład:- polygon(A,B,C) rysuje trójkąt o wierzchołkach A, B, C
   
 • znajdźkąt(2 linie lub wielokąt) Przykład:- findangle(A,B) określa, kąt pomiędzy dwoma liniami A, B lub w wielokącie findangle(C) (C jest oznaczeniem wielokąta), określa kąty wewnętrzne wielokąta.
   
 • fill(A,B,fillType=0,output=1 ) wypełnia wnętrza figur A,B. Wypełniane kształty mogą być wycinkiem okręgu, wielokątem itp. Komenda może zawierać dowolną ich liczbę. Domyślny typ wypełnienia fillType=0 suma obszarów, 1 część wspólna i 2 to różnica. fill(A), fill(arc(0,0,3,0,360),D,polygon(2,3,4,6,1,0))
   
 • trace(oddzielone przecinkami punkty) kreśli krzywą przechodzącą przez podane punkty. trace(point(0,0),point(1,sin(30)),point(1,sin(60)),point(1,sin(120)),B)

 

Jako zasada ogólna, w przypadku gdy jakikolwiek punkt występuje w wyrażeniu, możemy użyć point(2,3) lub użyć jego oznaczenia lub użyć polecenia pomocniczego, które obliczy i zaznaczy punkt. Podobnie wszędzie tam, gdzie oczekuje się linii, możemy dać oznaczenie tej linii lub oznaczenie dwóch punktów.


Przykładowo arc(A,B,point(2,1),50,40) wykorzystuje odległość od A do B jako promień i rysuje łuk o środku (2,1). Uwaga: zamiast punktu (2,1), możemy użyć "C", jeśli mamy punkt oznaczony literą C.


Komendy pomocnicze ( przydatne do obliczeń)


 • dist(point1, point2) oblicza odległość między dwoma punktami. Możemy także dać dist(C) jeśli C oznacza linię (tj. odcinek)
   
 • X(point) daje współrzędną x punktu A= X(point(2,1))
   
 • Y(point) daje współrzędną y punktu B= Y(point(1,2))
   
 • pos(polygon or line or arc,index) zwraca punktu o danym indeksie. Jeśli wielokąt A ma 4 wierzchołki, pos(A,3) zwraca trzeci punkt, podobnie jeśli oznaczenie linii jest B to indeks 2 zwraca punkt końcowy. Przykład:- pos(B,2)
   
 • intersect(object1,object2,index=1) daje punkt przecięcia dowolnych dwóch obiektów (z wyjątkiem punktów). Przykład G=point(intersect(D,E)) domyślnie daje pierwszy punktu przecięcia, dla drugiego i trzeciego punktu przecięcia, wpisz odpowiednio 2 lub 3. Na przykład, intersect(D,E,2) daje drugi punkt przecięcia.
   
 • odbicie(obiekt,linia) daje obraz obiektu w symetrii osiowej. Przykład:- reflect(D,A) gdzie D jest oznaczeniem przekształcanego obiektu, a A jest osią symetrii.
   
 • obrót(obiekt,kąt,względem=point(0,0)) daje obraz obiektu w obrocie o podany kąt. Domyślnie obrót jest względem punktu (0,0), który może być ewentualnie zastąpiony dowolnym innym przez podanie jego współrzędnych. rotate(A,180,point(2,1)
   
 • translacja(obiekt,x,y,względem=point(0,0)) przesuwa obiekt o wektor o współrzędnych x,y (domyślnie) lub o wektor o końcu w (x,y) i początku w podanym punkcie. translate(arc(2,3,3,0,180),2,3,point(2,1)) lub translate(G,2,4)
   
 • jednokładność(obiekt,skala,względem=punkt(0,0)) obraz danego obiektu w jednokładności o środku w podanym punkcie (domyślnie (0,0)) i podanej skali. dilate(point(3,1),2)
   
 • rzutprostokątny(punkt1,linia) rzutuje prostopadle wprowadzony punkt na prostą i daje obraz tego rzutu. Przykład:-project(A,line(0,0,1,0)) daje obraz rzutu prostokątnego punktu A na daną prostą.
   
 • interpolate(point1,point2,ratio) Przykład:- interpolate(A,B,0.5) Stosunek 0,5 daje punkt środkowy AB
   
 • ukryj (oddzielone przecinkami oznaczenia) Przykład:- hide(A,B,C,D) ukrywa obiekty A,B,C,D. Aby ponownie pokazać, użyj show(A,B,C,D)
   
 • grupuj(oddzielone przecinkami oznaczenia) Przekształcenia mogą dotyczyć wielu obiektów jednocześnie jeżeli je pogrupujemy. Na przykład, aby obrócić razem łuk 'A' i wielokąt 'B', użyj C=group(A,B) i następnie D=rotate(C,120) gdzie C jest oznaczeniem grupy. Grupy mogą być również wkładane jedna w drugą.

 

Różne kształty mogą być tworzone przez zastosowanie operacji logicznych do prostych figur.


Wszystkie elementarne funkcje matematyczne, takie jak sin, cos, tan, asin, acos, atan, log, sqrt, max, min są obsługiwane. Uwaga: Kąty w funkcjach trygonometrycznych wyrażane są w stopniach.

W razie niejasności można przekleić przykładową komendę do pola wpisywania komend w narzędziu i zobaczyć skutek.
Uwaga użycie niektórych komend np. C=line(A,B) wymaga wcześniejszego zdefiniowania występujących w nich elementów (tu punktów A i B) i dopiero wtedy możemy się do nich odwoływać.

Tagi: robocompass