Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Bryła sztywna
  Ruch drgający
  Aplikacje
  Kołyska Newtona (html5)
  Symulacja wahadła Newtona – przyrządu, który ilustruje zasadę zachowania pędu i energii kinetycznej podczas sprężystego zderzenia kul.
  Wahadlo matematyczne (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca wykresy zależności wychylenia, prędkości i przyspieszenia od czasu w wahadle matematycznym. Regulowana długość wahadła.
  Wahadło matematyczne (html5)
  Wahadło matematyczne to punkt materialny zawieszony na nieważkiej i nierozciągliwej lince. W przybliżeniu warunki te spełnia ciało niewielkich rozmiarów zawieszone na lekkiej sztywnej lince.
  Wykresy słupkowe energii wahadła (html5)
  Symulacja html5 ruchu wahadła matematycznego, pokazująca animowane wykresy słupkowe jego energii kinetycznej i potencjalnej. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Drgania wymuszone (rezonans) (html5)
  Punkt zaczepienia wahadła sprężynowego (czerwone kółko) przenoszony jest tam i z powrotem - np. ręcznie; przyjmując, że ruch ten jest harmoniczny, możemy go opisać za pomocą funkcji cosinus. W takiej sytuacji oscylacje wahadła sprężynowego nazywane są drganiami wymuszonymi. Przycisk "Resetuj" przenosi wahadło sprężynowe do położenia początkowego. Drugim przyciskiem można uruchomić lub zatrzymać i następnie kontynuować symulację. Jeśli wybierzesz opcję "Zwolnij", ruch będzie dziesięć razy wolniejszy. Współczynnik sprężystości, masa, współczynnik tłumienia i częstość kołowa wymuszająca mogą być zmieniane w pewnych granicach. Ponadto za pomocą odpowiednich przycisków można wybrać jeden z trzech wykresów: współrzędne położeń punktu zaczepienia i masy (rezonatora) w funkcji czasu, amplituda drgań rezonatora w zależności od częstotliwości wymuszającej oraz różnica faz między drganiami punktu zaczepienia sprężyny i drganiami rezonatora w zależności od częstości kołowej siły wymuszającej. Najczęściej możemy zaobserwować trzy typy zachowań: Jeżeli częstotliwość wymuszająca jest bardzo mała (górna część sprężyny wahadła przesuwana jest powoli), masa oscyluje niemal synchronicznie z elementem wymuszającym i prawie z tą samą amplitudą. Jeżeli częstotliwość wymuszająca jest równa częstotliwości drgań własnych wahadła sprężynowego oscylacje wahadła narastają (rezonans), a drgania masy są opóźnione o jedną czwartą okresu w porównaniu do drgań elementu wymuszającego. Jeśli częstotliwość wymuszająca jest bardzo wysoka, amplituda drgań rezonatora będzie mała, a faza prawie przeciwna. Jeśli stała tłumienia (tarcie) jest bardzo małe, będą istotne stany przejściowe, dlatego żeby w tym przypadku zauważyć wspomniane rodzaje zachowań trzeba chwilę czasu odczekać. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Wahadło (html5)
  Aplikacja HTML5 demonstrująca zmiany wychylenia, prędkości, przyspieszenia, siły i energii podczas drgań wahadła (przy założeniu, że nie ma oporów ruchu). Możesz zmieniać następujące parametry symulacji (w pewnych granicach): długość nici, masę punktu materialnego, maksymalny kąt wychylenia. Wprowadzone zmiany zaakceptuj klawiszem "Enter". Parametry te możesz zmieniać jedynie przy wyłączonej symulacji. Symulację rozpoczynasz, klikając myszką na przycisk "Start", a kończysz, klikając na przycisk "Resetuj". Możesz zatrzymać, a następnie wznowić symulację, używając przycisku "Pauza / Wznów". Zaznaczenie pola wyboru "Zwolnij" powoduje pięciokrotne spowolnienie symulacji. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Drgania ciała na sprężynie (html5)
  Aplikacja HTML5 demonstruje zmiany wychylenia, prędkości, przyspieszenia, siły oraz energii podczas drgań wahadła sprężynowego (przy założeniu braku oporów ruchu). Przycisk "Resetuj" przywraca ciężarek wahadła do jego początkowego położenia. Możesz rozpocząć (Start) lub zatrzymać (Pauza) i kontynuować (Wznów) symulację za pomocą drugiego przycisku. Jeżeli wybierasz opcję "Zwolnij", ruch będzie dziesięciokrotnie spowolniony. Współczynnik sprężystości sprężyny, masa ciężarka oraz amplituda drgań mogą być zmieniane w pewnych granicach. Aby wybrać inną wartość wielkości fizycznej, której zmiany chcesz obserwować, musisz kliknąć odpowiednio na jednym z pięciu przycisków. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Wahadła sprzężone (html5)
  Symulacja pokazuje dwa wahadła połączone sprężyną, która ma mały współczynnik sprężystości (sprzężenie słabe). Charakterystyczne dla takich układów jest to, że energia drgań stale przenosi się z jednego wahadła na drugie. Przycisk "Resetuj" sprowadza układ do jego początkowego położenia. Drugim przyciskiem można uruchomić, zatrzymać i wznowić symulację. Jeśli wybierzesz opcję "Zwolnij", ruch będzie dziesięć razy wolniejszy. Możliwa jest zmiana położeń początkowych wahadeł przez odpowiednie wpisy w pola tekstowe. Dodatni (ujemny) kąt oznacza wychylenie w prawo (lewo). Drgania harmoniczne układu można uzyskać w następujący sposób: Jeśli wpiszesz w polach tekstowych dwie równe liczby (np. dwa razy 10 °), to oba wahadła zawsze będą miały te same fazy. Wybierając dwie liczby przeciwne (np. 8 ° i -8 °), uzyskamy oscylacje o przeciwnych fazach. Jeśli w jednym z pól tekstowych dla początkowego położenia wpiszemy 0 °, to cała energia oscylacji będzie naprzemiennie przenoszona z jednego wahadła do drugiego: to wahadło, które pierwotnie było w położeniu środkowym oscyluje z narastającą amplitudą, natomiast amplituda drugiego wahadła zmniejsza się. Po jakimś czasie następuje moment, w którym tylko pierwsze z wymienionych wahadeł oscyluje, a drugie jest zatrzymane w położeniu środkowym. Następnie proces ten ponownie odwraca się i tak dalej. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Odchylenie wahadła w przyspieszającym samochodzie (html5)
  Upewnij się, że poradzisz sobie z sytuacją, w której przyspieszenie samochodu jest przyczyną odchylenia kątowego linki z zawieszoną na niej masą. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia wahadła (html5)
  Obliczanie szybkości kulki wahadła w momencie gdy przechodzi przez najniższy punkt swojego ruchu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wahadło podwójne
  Symulacja demonstruje ruch pozbawionego tarcia podwójnego wahadła, zaczynającego biernie od zadanego wychylenia. © Dieter Roess; Loo Kang Wee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Fale wahadłowe (html5)
  Drgania wahadeł matematycznych, różniących się fazą ruchu.
  Fale stojące (html5)
  Model falownicy i przykłady fal stojących.
  Kulka na sprężynie (z tłumieniem)
  Kulka na sprężynie porusza się w poziomie. Jeśli tłumienie jest ustawione na zero, powierzchnia jest bez tarcia. Im większe tłumienie, tym większe tarcie. Kulka jest zawsze zwalniana, gdy sprężyna jest rozciągnięta o 1,0 m od jej naturalnej długości. Przeanalizuj różne wykresy i porównaj przypadek z tarciem i bez tarcia. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Wahadło matematyczne (z tłumieniem)
  Jest to symulacja ruchu prostego wahadła (kulka przymocowana do nieważkiego pręta). Jeśli tłumienie jest ustawione na zero, wahadło porusza się bez oporu. Im większe tłumienie, tym większy moment siły oporu. Przeanalizuj różne wykresy i porównaj przypadek tłumienia zerowego z przypadkiem z tłumieniem. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Naładowana kulka wahadła w polu elektrycznym
  Symulacja pokazująca położenie równowagi naładowanej kulki zawieszonej na nitce. Suwaki pozwalają zmieniać wartość natężenia pola elektrycznego (wektor fioletowy), ładunek i masę kulki. Natężenie pola grawitacyjnego ma wartość 10 N/kg i jest skierowane w dół. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Kołyska Newtona
  Model kołyski Newtona - ilustruje prawo zachowania pędu i energii podczas sprężystego zderzenia kul. © Fu-Kwun Hwang; lookang; Francisco Esquembre. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Wahadło matematyczne
  Interaktywna demonstracja wahadła matematycznego. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org
  Wahadło Coulomba
  Interaktywna symulacja zachowania dwóch naładowanych kulek zawieszonych na linkach. © Anne J Cox; Fremont Teng; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Wahadło I
  Porównanie ruchu wahadła opisanego dokładnym rozwiązaniem z rozwiązaniem w przybliżeniu małych wychyleń. Źródło: http://visual.icse.us.edu.pl/
  Wahadło II
  Ruch wahadła z uwzględnieniem oporu aerodynamicznego Źródło: http://visual.icse.us.edu.pl/
  Wahadło podwójne
  Symulacja wahadła podwójnego. Ruch odbywa się bez tarcia Źródło: http://visual.icse.us.edu.pl/
  Wahadło Waltenhofena
  Interaktywna animacja wahadła Waltenhofena. Źródło; https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=pl
  Badanie ruchu wahadła
  Symulacja ruchu wahadła umożliwiająca wyznaczenie przez uczniów podstawowych parametrów określających ten ruch. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/