Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Przewodnik z prądem w polu magnetycznym
  Aplikacje
  Łączenie magnesów
  Symulacja ma pomóc użytkownikowi w opracowaniu modelu tego jak domeny magnetyczne w materiałach ferromagnetycznych współdziałają, aby utworzyć trwały magnes. ©2015 Keith Warren, Department of Physics, North Carolina State University
  Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem (html5)
  Wirtualne laboratorium, w którym uczniowie mogą analizować kierunek linii sił pola magnetycznego w zależności od kierunku prądu w przewodniku prostoliniowym. Za pomocą sondy, mogą analizować wielkość pola magnetycznego (indukcja magnetyczna) w różnych odległościach od przewodnika. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ładunek w polu magnetycznym (html5)
  To wirtualne ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby uczniowie mogli przetestować czynniki, które wpływają na tor naładowanych cząstek poruszających się w polu magnetycznym prostopadle do linii sił pola. Można zmienić masę cząstki, wartość ładunku i jego znak, prędkość cząstki oraz zwrot linii sił pola magnetycznego. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Pole magnetyczne od przewodników prostoliniowych z prądem (html5)
  Kliknij i przeciągnij przewody w lewo lub w prawo. Przewód po lewej jest ograniczony do obszaru, na lewo od początku układu współrzędnych; przewód po prawej stronie jest ograniczony do obszaru na prawo od początku. W symulacji, można zobaczyć wykres pola magnetycznego na osi x jako funkcję położenia. Na wykresie, indukcja magnetyczna jest przedstawiona jako dodatnia, jeżeli wypadkowe pole w tym położeniu jest skierowane do góry, a jako ujemna, gdy pole jest skierowane w dół. Za pomocą suwaków można ustawić natężenia prądów. Kolor czerwony oznacza, że prąd płynie przed ekran, a niebieski w głąb ekranu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Cyklotron (html5)
  Symulacja cyklotronu, który jest akceleratorem cyklicznym cząstek. W dwóch półkolisych elektrodach (są to tzw.duanty) wytworzone jest pole magnetyczne, które sprawia, że naładowane cząstki poruszają się po półokręgach. Każdy z tych półokręgów przenosi cząstkę z powrotem do szczeliny pomiędzy duantami, w której znajduje się pole elektryczne, które przyspiesza cząstki w szczelinie. Ostatecznie, cząstka wylatuje z cyklotronu z dużą prędkością. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Wirująca cewka w polu magnetycznym (html5)
  Ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby uczniowie mogli zbadać strumień pola magnetycznego w funkcji czasu dla cewki obracającej się w polu magnetycznym. Zebranie danych umożliwia również obliczenie siły elektromotorycznej i sporządzenie jej wykresu w funkcji czasu. Autor Frank McCulley Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wirująca cewka w polu magnetycznym (wykresy) (html5)
  Ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby uczniowie mogli przyjrzeć się wykresom strumienia pola magnetycznego w funkcji czasu i siły elektromotorycznej w funkcji czasu dla cewki wirującej w polu magnetycznym. Uczeń może zmieniać rozmiar cewki, szybkość jej obrotu i wartość indukcji pola magnetycznego, analizując wpływ każdego z tych czynników na wykresy. Autor Frank McCulley Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Generator elektryczny
  Symulacja działania generatora elektrycznego, którego sercem jest po prostu pętla przewodząca obracająca się w polu magnetycznym. W tym przypadku pole jest jednorodne i skierowane w głąb strony. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Prawo Faradaya
  Symulacja ilustruje prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya. Możemy przesuwać drut wzdłuż pary równoległych przewodów w polu magnetycznym, które jest zwrócone w głąb ekranu (niebieskie) lub przed ekran (czerwone). Powyżej układu doświadczalnego prezentowany jest wykres siły elektromotorycznej indukcji w funkcji czasu. Można zmieniać pole magnetyczne, wpisując wzór wyrażający indukcję magnetyczną B (x, t). Czas t mierzony jest w sekundach, ale należy pamiętać, że czas w symulacji jest szybszy niż czas rzeczywisty. © Wolfgang Christian; Tan Wei Chiong. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Prawo Faradaya (obracająca się ramka)
  Symulacja pokazuje związek strumienia i odpowiadającej mu siły elektromotorycznej generowanej w prostokątnym obwodzie obracającym się wokół osi prostopadłej do jednorodnego pola magnetycznego. Można zmieniać prędkość kątową obrotu ramki, co pozwala zobaczyć jej wpływ na częstotliwość i maksymalną wartość SEM indukcji. © Tan Seng Kwang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike