Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Przewodnik z prądem w polu magnetycznym
  Aplikacje
  Reguła lewej dłoni Fleminga (html5)
  Reguła Fleminga obrazowo przedstawiona w animacji html5
  Magnes sztabkowy (html5)
  Animacja pokazuje kierunek linii sił pola magnetycznego od magnesu sztabkowego
  Alternator i dynamo (html5)
  Animacja pokazuje zasadę działania prądnicy
  Generator prądu trójfazowego (html5)
  Animacja pokazuje zasadę działania generatora prądu trójfazowego
  Indukcja elektromagnetyczna (html5)
  Wirtualne doświadczenie z cewką i magnesem
  Reguła Lenza (html5)
  Animacja pokazuje skutki działania reguły Lenza
  Siła elektrodynamiczna (html5)
  Ten programik demonstruje siłę elektrodynamiczną, działającą na przewodnik z prądem, umieszczony w polu magnetycznym. Możesz włączać lub wyłączać prąd klikając przycisk "Włącz / Wyłącz". Pozostałe dwa przyciski umożliwiają zmianę kierunku prądu oraz zwrotu linii pola magnetycznego. Trzy pola wyboru pozwalają pokazać lub ukryć kierunek prądu (jasnoczerwone strzałki), linie pola magnetycznego (jasnoniebieskie strzałki) oraz siłę elektrodynamiczną (czarna). Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Silnik elektryczny prądu stałego (html5)
  Ten programik HTML5 pokazuje model silnika prądu stałego, składający się - dla uproszczenia - tylko z najbardziej istotnych elementów. Zamiast wielozwojowej cewki, nawiniętej na żelazny rdzeń, model zawiera tylko jeden zwój w kształcie prostokąta; nie zaznaczono także osi obrotu zwoju. Czerwona strzałka wskazuje kierunek prądu (od + do -). Kolorem zielonym narysowane są linie pola magnetycznego, zwrócone od (niebieskiego) bieguna północnego do (czerwonego) bieguna południowego. Czarne strzałki pokazują siłę elektrodynamiczną, która działa w polu magnetycznym na przewodnik, przez który płynie prąd. Przycisk "Start/Pauza/Wznów" uruchamia, zatrzymuje i wznawia symulację. Przycisk "Resetuj" wyłącza symulację. Przycisk "Zmień kierunek" zmienia kierunek prądu, a zatem zwroty sił elektrodynamicznych. Częstość obrotów możesz zmieniać suwakiem. Pola wyboru poniżej pozwalają wyświetlić lub ukryć odpowiednio: kierunek prądu, linie pola magnetycznego i wektory siły elektrodynamicznej. Siła elektrodynamiczna jest prostopadła do kierunku prądu i do linii pola magnetycznego. Zwrot tej siły jest zgodny z regułą lewej dłoni: W wyprostowanej lewej dłoni cztery palce wskazują kierunek prądu, linie pola magnetycznego wchodzą prostopadle do wnętrza dłoni, a kciuk wskazuje zwrot siły elektrodynamicznej. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Działo elektromagnetyczne (html5)
  To ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby uczniowie mogli przetestować czynniki, które wpływają na przyspieszenie metalowego pręta, w którym płynie prąd, poruszającego się w polu magnetycznym. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Oddziaływanie przewodników z prądem
  Symulacja pokazuje siły działające między długimi przewodnikami prostoliniowymi z prądem. Przewodniki są prostopadłe do płaszczyzny rysunku - widzimy ich przekrój poprzeczny. Kółko oznacza kierunek prądu przed ekran (suwak natężenia prądu jest ustawiony na wartość dodatnią), a x w głąb ekranu (suwak natężenia prądu jest ustawiony na wartość ujemną). Możesz przeciągać przewody, aby zmienić ich położenie. Jeśli potrzebujesz tylko dwóch lub trzech z nich, po prostu ustaw natężenie prądu na pozostałych na zero. Możesz wyświetlić (lub nie) wektory sił wypadkowych działających na każdy przewód. Możesz także użyć pól wyboru do wyświetlenia poszczególnych sił, które działają na dany przewodnik ze strony innych przewodników. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Silnik prądu stałego
  Symulacja silnika prądu stałego, który jest po prostu ramką z prądem, która obraca się w polu magnetycznym pod wpływem momentu obrotowego siły elektrodynamicznej. Symulacja pokazuje dwie perspektywy, widok z boku i widok z góry. Widok boczny to perspektywa w której patrzymy od lewej strony ramki w widoku z góry. Aby utrzymać taki sam zwrot momentu obrotowego, kierunek prądu w ramce musi się zmieniać co pół obrotu. Czerwone strzałki w widoku bocznym pokazują siłę elektrodynamiczną przyłożoną do dwóch boków ramki. Fioletowe i zielone strzałki w widoku z góry oraz x i o w widoku bocznym wskazują kierunek prądu w tych bokach ramki. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Ruch przewodnika w polu magnetycznym
  Czerwony pręt może ślizgać się bez tarcia po niebieskich szynach. Do pręta przykładamy stałą siłę (czerwona) skierowaną w prawo. Pręt, szyny, zielony rezystor oraz czarne druty po lewej tworzą zamknięty obwód przewodzący. Przesunięcie pręta w prawo zwiększa strumień magnetyczny w tej pętli, powodując powstanie indukowanego prądu, który narasta wraz ze wzrostem prędkości pręta. Rośnie w związku z tym także siła elektrodynamiczna przeciwdziałająca tym zmianom, aż pręt osiągnie prędkość przy której równoważy ona siłę zewnętrzną (od tego momentu a = 0, v = const). Zewnętrzna siła zostaje usunięta po 8 sekundach - co się wtedy stanie? Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Działo elektromagnetyczne
  Czerwony pocisk może ślizgać się bez tarcia po niebieskich szynach. Akumulator powoduje przepływ prądu w obwodzie utworzonym przez akumulator, szyny i pocisk. Przez pocisk płynie prąd skierowany w dół, a jednorodne pole magnetyczne skierowane jest w głąb strony, co powoduje działanie na pocisk siły elektrodynamicznej skierowanej w prawo - nadającej mu przyspieszenie w prawo. Ruch pocisku zwiększa strumień pola magnetycznego obejmowanego przez obwód, powodując powstanie indukowanego prądu, przeciwnie skierowanego do prądu od akumulatora i związanej z nim siły elektrodynamicznej skierowanej przeciwnie do kierunku ruchu. Im szybciej porusza się pocisk, tym większa szybkość zmiany strumienia, tym większy indukowany prąd i większa ta siła. Ostatecznie równoważy siłę działającą w prawo. Od tego momentu pocisk porusza się ze stałą prędkością. Jednak prędkość ta może być imponująco duża! Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Magnes sztabkowy i przewodnik z prądem
  Interaktywny model prostoliniowego przewodnika z prądem w polu wytworzonym przez magnes sztabkowy. © Wolfgang Christian; Francisco Esquembre; Anne J Cox; Loo Kang Wee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Galwanometr
  Dowiedz się, dzięki interaktywnej symulacji Ck-12, w jaki sposób pole magnetyczne, generowane przez pętle przewodnika z prądem, umożliwia tworzenie urządzeń pomiarowych, takich jak woltomierze i amperomierze.
  Silnik elektryczny
  Dowiedz się, za pomocą interaktywnej symulacji Ck-12, w jaki sposób siły magnetyczne działające na przewody z prądem umożliwiają pracę silnika elektrycznego.
  Silnik prądu stałego w 3D (WebGL)
  Interaktywny model silnika elektrycznego prądu stałego. © 2018, Fu-Kwun Hwang; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike