Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Układ drgający RLC (html5)
  Symulacja HTML5 elektromagnetycznego obwodu drgającego, składającego się z kondensatora (w środku) i cewki indukcyjnej (po prawej stronie). Po naciśnięciu przycisku "Resetuj", kondensator zostanie naładowany - górna okładka dodatnio i dolna ujemnie. Kliknięcie przycisku "Start", przestawia przełącznik i rozpoczynają się drgania. Ten sam przycisk umożliwia zatrzymanie i wznowienie symulacji. Animacja będzie 10 lub 100 razy wolniejsza niż rzeczywiste oscylacje, w zależności od wybranego przycisku. Można zmieniać pojemność (od 100 uF do 1000 uF), indukcyjność (od 1 H 10 H), opór (od 0 Ω do 1000 Ohm) i napięcie baterii, wpisując odpowiednie wartości do pól tekstowych. Pole elektryczne kondensatora (czerwone) i pole magnetyczne cewki indukcyjnej (niebieskie) są pokazane za pomocą linii sił na schemacie. Gęstość tych linii sił wskazuje wielkość natężenia odpowiedniego pola. Ponadto widać znaki ładunków na okładkach kondensatora i strzałki wskazujące kierunek (umowny) prądu. Po lewej na dole cyfrowy zegar wskazuje czas od rozpoczęcia oscylacji; za jego pomocą można odczytać okres oscylacji. W zależności od wybranego przycisku w dolnej części panelu sterującego, w prawej dolnej części zostanie pokazany jeden z dwóch wykresów: 1. Wykres pokazujący napięcie U (niebieski) i natężenie prądu I (czerwony) w zależności od czasu. 2. Wykres słupkowy, który opisuje przemiany energii. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Prosty układ prądu zmiennego (html5)
  Aplet pokazuje prosty obwód składający się ze źródła napięcia przemiennego oraz, w zależności od wybranego przycisku, opornika (bez indukcyjności), kondensatora lub idealnej cewki (bez oporu). Ponadto zawiera mierniki napięcia U (niebieski) i natężenia prądu I (czerwony). Pod schematem obwodu po lewej widać wykres wskazowy; można odczytać chwilowe fazy oscylacji z pozycji dwóch wskazów (napięcie niebieski, natężenie prądu czerwony).Projekcja wskazu na oś pionową odpowiada chwilowej wartości U i odpowiednio I. Po prawej na dole przedstawiono zależność napięcia i natężenia prądu od czasu. Przycisk "Resetuj" przenosi obwód do stanu początkowego. Drugim przyciskiem można uruchomić lub zatrzymać i kontynuować symulację. Jeśli wybierzesz opcję "Spowolnienie", ruch będzie pięć razy wolniejszy. Możliwa jest zmiana ustawionych wartości częstotliwości, napięcia maksymalnego, oporu i odpowiednio pojemności lub indukcyjności. Przy przekroczeniu wartości dopuszczalnej program wskaże wartość maksymalną. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Obwód RC (html5)
  Ćwiczenie umożliwia zbadanie czynników, które wpływają na szybkość rozładowywania kondensatora w obwodzie z opornikiem. Uczniowie mogą zmieniać opór i pojemność w obwodzie, a następnie monitorować rozładowywanie kondensatora. Można sporządzić wykresy napięcia w funkcji czasu, natężenia prądu w funkcji czasu, ładunku w funkcji czasu. Można także sporządzić wykresy czasu rozładowywania kondensatora w zależności od oporu i od pojemności. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Prądnica (html5)
  Ten programik pokazuje zasadę działania prądnicy. Dla uproszczenia pokazano jedynie najważniejsze jej części. Zamiast zwojnicy nawiniętej na żelazny rdzeń na rysunku widać tylko jeden zwój w kształcie prostokąta. Pominięto także oś obrotu zwoju. Przełączniki w prawym górnym rogu pozwalają wybrać prądnicę prądu przemiennego (bez komutatora) lub prądu jednokierunkowego (z komutatorem). Przyciskiem "Zmień kier. obrotu" możesz zmienić kierunek obrotu ramki. Suwakiem poniżej zmienisz liczbę obrotów ramki na minutę. Możesz zatrzymać symulację lub uruchomić ją ponownie przyciskiem "Zatrzymaj / Wznów". UWAGA: zatrzymanie symulacji odpowiada "sfotografowaniu" pewnego stanu a nie zatrzymaniu ramki. Dwie czarne strzałki pokazują kierunek ruchu (obrotu) ramki. Linie pola magnetycznego (zwrócone od oznaczonego na niebiesko bieguna północnego magnesu do oznaczonego na czerwono bieguna południowego) mają kolor jasnoniebieski. Pomarańczowe strzałki pokazują kierunek indukowanego prądu. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Trójkąt impedancji (html5)
  Trójkąt impedancji (html5) Symulacja pokazuje trójkąt impedancji dla obwodu szeregowego RLC. Moduł impedancji (zawada Z) układu jest przeciwprostokątną trójkąta. Rezystancja jest poziomym bokiem trójkąta. Pionowy bok jest sumą wektorów reaktancji cewki (XL, w dodatnim kierunku y) i reaktancji kondensatora (XC w ujemnym kierunku y). Maksymalne natężenie prądu równe jest maksymalnemu napięciu podzielonemu przez zawadę. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0
  Odczyt wskazań oscyloskopu (html5)
  Sprawdza, czy uczniowie są w stanie odczytać wskazania oscyloskopu (częstotliwość, okres, napięcie i napięcie międzyszczytowe). Uczniowie muszą osiągnąć wynik 10 lub więcej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Rozpoznawanie symboli elektrycznych (html5)
  Gra została zaprojektowana, aby pomóc uczniom poznać znaczenia niektórych graficznych symboli stosowanych w schematach elektrycznych. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Transformator (html5)
  Interaktywna symulacja działania transformatora
  Obwód RLC (html5)
  Symulacja pokazuje kilka przedstawień dla obwodu szeregowego RLC. Trójkąt impedancji jest pokazany w prawym górnym rogu. Na dole po lewej stronie mamy wykresy napięć w zależności od czasu dla źródła napięcia (fioletowy), napięcia na rezystorze (czerwony), napięcia na cewce indukcyjnej (niebieski) i napięcia na kondensatorze (zielony). Na dole po prawej stronie jest wykres wartości maksymalnej natężenia prądu w funkcji częstotliwości. Zmieniaj ustawienia suwaków i zobacz, jakie zmiany w obwodzie to za sobą pociąga. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Krzywe Lissajous
  Interaktywna demonstracja krzywych Lissajous. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org