Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Pole magnetyczne
  Cząstka w polu magnetycznym
  Aplikacje
  Promienie katodowe (html5)
  Promieniowanie katodowe – oddziaływanie z polem magnetycznym.
  Bieguny magnetyczne
  Prosta symulacja zachowania magnesów. ©2015 Keith Warren, Department of Physics, North Carolina State University
  Reguła lewej dłoni Fleminga (html5)
  Reguła Fleminga obrazowo przedstawiona w animacji html5
  Magnes sztabkowy (html5)
  Animacja pokazuje kierunek linii sił pola magnetycznego od magnesu sztabkowego
  Reguła śruby prawoskrętnej (html5)
  Animacja pozwala prześledzić kierunek i zwrot linii sił pola magnetycznego od przewodnika prostoliniowego
  Alternator i dynamo (html5)
  Animacja pokazuje zasadę działania prądnicy
  Generator prądu trójfazowego (html5)
  Animacja pokazuje zasadę działania generatora prądu trójfazowego
  Indukcja elektromagnetyczna (html5)
  Wirtualne doświadczenie z cewką i magnesem
  Reguła Lenza (html5)
  Animacja pokazuje skutki działania reguły Lenza
  Łączenie magnesów
  Symulacja ma pomóc użytkownikowi w opracowaniu modelu tego jak domeny magnetyczne w materiałach ferromagnetycznych współdziałają, aby utworzyć trwały magnes. ©2015 Keith Warren, Department of Physics, North Carolina State University
  Fala elektromagnetyczna (html5)
  Animacja pokazuje zmiany pola elektrycznego i magnetycznego w fali elektromagnetycznej
  Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem (html5)
  Wirtualne laboratorium, w którym uczniowie mogą analizować kierunek linii sił pola magnetycznego w zależności od kierunku prądu w przewodniku prostoliniowym. Za pomocą sondy, mogą analizować wielkość pola magnetycznego (indukcja magnetyczna) w różnych odległościach od przewodnika. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Indukcja elektromagnetyczna (html5)
  Wirtualne laboratorium zostało zaprojektowane, tak aby uczniowie mogli przetestować rzeczy, które mogą indukować prąd w cewce. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Prąd indukcyjny (html5)
  W tym wirtualnym środowisku laboratoryjnym można przyjrzeć się z czynnikom wpływającym na wielkość prądu indukowanego w prostokątnym obwodzie, w którym jeden bok - metalowy pręt - jest przemieszczany w polu magnetycznym, ze stałą prędkością. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ładunek w polu magnetycznym (html5)
  To wirtualne ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby uczniowie mogli przetestować czynniki, które wpływają na tor naładowanych cząstek poruszających się w polu magnetycznym prostopadle do linii sił pola. Można zmienić masę cząstki, wartość ładunku i jego znak, prędkość cząstki oraz zwrot linii sił pola magnetycznego. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Pole magnetyczne od przewodnika prostoliniowego z prądem (html5)
  Płynący prąd elektryczny wytwarza w otaczającej go przestrzeni pole magnetyczne. Przy pomocy tego apletu HTML5 możesz dokonać symulacji doświadczenia dotyczącego powstawania pola magnetycznego wokół prostoliniowego przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny. Prąd płynie przez pionowo ustawiony przewód. Możesz zmienić kierunek przepływu tego prądu na przeciwny, naciskając na czerwone pole z napisem zmiana kierunku prądu. Znaki (plus i minus na końcach przewodu symbolizują bieguny podłączonej baterii. Umowny kierunek przepływu prądu elektrycznego wskazuje czerwona strzałka. Zauważ, że rzeczywisty kierunek ruchu elektronów (zielone punkty wewnątrz przewodu) jest przeciwny do umownego kierunku przepływu prądu! Możesz przesuwać dowolnie igłę magnetyczną po brązowej powierzchni - najedź na nią kursorem i naciśnij dowolny klawisz myszki. Igła ta pokazuje kierunek i zwrot pola magnetycznego (niebieski okrąg ze strzałką) w dowolnym punkcie jej ustawienia Bieguny magnetyczne igły, Północny i Południowy są odpowiednio zaznaczone na kolor czerwony i niebieski. W symulacji tej wpływ pola magnetycznego Ziemi został pominięty. Pole magnetyczne prostoliniowego przewodnika przez, który płynie prąd, ma kształt współśrodkowych okręgów położonych symetrycznie wokół przewodnika. Zwrot wektora pola magnetycznego (niebieska strzałka) jest wyznaczony zgodnie z regułą prawej dłoni: jeżeli kciuk prawej ręki ustawiony jest w kierunku umownego kierunku przepływu prądu elektrycznego to pozostałe palce obejmujące przewód pokazują zwrot pola magnetycznego. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Siła elektrodynamiczna (html5)
  Ten programik demonstruje siłę elektrodynamiczną, działającą na przewodnik z prądem, umieszczony w polu magnetycznym. Możesz włączać lub wyłączać prąd klikając przycisk "Włącz / Wyłącz". Pozostałe dwa przyciski umożliwiają zmianę kierunku prądu oraz zwrotu linii pola magnetycznego. Trzy pola wyboru pozwalają pokazać lub ukryć kierunek prądu (jasnoczerwone strzałki), linie pola magnetycznego (jasnoniebieskie strzałki) oraz siłę elektrodynamiczną (czarna). Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Fala elektromagnetyczna (html5)
  Ta animacja pokazuje spolaryzowaną falę elektromagnetyczną, która rozchodzi się zgodnie ze zwrotem osi x. Wektory natężenia pola elektrycznego (w kolorze czerwonym) są równoległe do osi y, wektory indukcji magnetycznej (w kolorze niebieskim) są równoległe do osi z. Natężenie pola magnetycznego i wektor indukcji magnetycznej to wielkości fizyczne, charakteryzujące te pola. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Silnik elektryczny prądu stałego (html5)
  Ten programik HTML5 pokazuje model silnika prądu stałego, składający się - dla uproszczenia - tylko z najbardziej istotnych elementów. Zamiast wielozwojowej cewki, nawiniętej na żelazny rdzeń, model zawiera tylko jeden zwój w kształcie prostokąta; nie zaznaczono także osi obrotu zwoju. Czerwona strzałka wskazuje kierunek prądu (od + do -). Kolorem zielonym narysowane są linie pola magnetycznego, zwrócone od (niebieskiego) bieguna północnego do (czerwonego) bieguna południowego. Czarne strzałki pokazują siłę elektrodynamiczną, która działa w polu magnetycznym na przewodnik, przez który płynie prąd. Przycisk "Start/Pauza/Wznów" uruchamia, zatrzymuje i wznawia symulację. Przycisk "Resetuj" wyłącza symulację. Przycisk "Zmień kierunek" zmienia kierunek prądu, a zatem zwroty sił elektrodynamicznych. Częstość obrotów możesz zmieniać suwakiem. Pola wyboru poniżej pozwalają wyświetlić lub ukryć odpowiednio: kierunek prądu, linie pola magnetycznego i wektory siły elektrodynamicznej. Siła elektrodynamiczna jest prostopadła do kierunku prądu i do linii pola magnetycznego. Zwrot tej siły jest zgodny z regułą lewej dłoni: W wyprostowanej lewej dłoni cztery palce wskazują kierunek prądu, linie pola magnetycznego wchodzą prostopadle do wnętrza dłoni, a kciuk wskazuje zwrot siły elektrodynamicznej. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Pole magnetyczne od przewodników prostoliniowych z prądem (html5)
  Symulacja pokazuje pole magnetyczne w pobliżu dwóch długich prostoliniowych przewodników z prądem. Kolor czerwony oznacza, że prąd płynie przed ekran, a niebieski w głąb ekranu. Można kliknąć i przeciągnąć każdy z przewodów w dowolne miejsce ekranu i użyć suwaków do zmiany natężeń prądów. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Ładunek w polu magnetycznym (html5)
  W tej symulacji można przyjrzeć się siłom działającym ze strony pola magnetycznego na naładowane cząstki. Rozważono przypadki cząstki spoczywającej i poruszającej się równolegle lub prostopadle do linii sił pola. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Ładunek w polu magnetycznym (html5)
  W symulacji, można sterować ruchem ładunku poruszającego się w płaszczyźnie prostopadłej do linii sił pola magnetycznego. Możemy zmieniać zwrot linii sił oraz wielkość i znak ładunku. Pole jest skierowane albo w głąb ekranu (oznaczone x) albo przed ekran (oznaczone o). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Pole magnetyczne od przewodników prostoliniowych z prądem (html5)
  Kliknij i przeciągnij przewody w lewo lub w prawo. Przewód po lewej jest ograniczony do obszaru, na lewo od początku układu współrzędnych; przewód po prawej stronie jest ograniczony do obszaru na prawo od początku. W symulacji, można zobaczyć wykres pola magnetycznego na osi x jako funkcję położenia. Na wykresie, indukcja magnetyczna jest przedstawiona jako dodatnia, jeżeli wypadkowe pole w tym położeniu jest skierowane do góry, a jako ujemna, gdy pole jest skierowane w dół. Za pomocą suwaków można ustawić natężenia prądów. Kolor czerwony oznacza, że prąd płynie przed ekran, a niebieski w głąb ekranu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Cyklotron (html5)
  Symulacja cyklotronu, który jest akceleratorem cyklicznym cząstek. W dwóch półkolisych elektrodach (są to tzw.duanty) wytworzone jest pole magnetyczne, które sprawia, że naładowane cząstki poruszają się po półokręgach. Każdy z tych półokręgów przenosi cząstkę z powrotem do szczeliny pomiędzy duantami, w której znajduje się pole elektryczne, które przyspiesza cząstki w szczelinie. Ostatecznie, cząstka wylatuje z cyklotronu z dużą prędkością. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Pole magnetyczne wokół magnesu sztabkowego (html5)
  Przy pomocy igły magnetycznej możesz zbadać, jak wygląda pole magnetyczne wokół magnesu sztabkowego. Bieguny magnetyczne magnesu sztabkowego oraz igły magnetycznej symbolizują następujące kolory: biegun pólnocny - czerwony biegun południowy - zielony Jeżeli przesuniesz igłę magnetyczną (przy pomocy myszki naciskając i przytrzymując dowolny klawisz) to program narysuje linię pola magnetycznego wytworzoną przez magnes sztabkowy i przechodząca przez środek igły magnetycznej (niebieski kolor). Możesz w ten sposób uzyskać obraz wieli linii sił. Niebieska strzałka pokazuje zwrot pola magnetycznego, który według definicji jest zgodny z ustawieniem się pólnocnego bieguna igły magnetycznej. Jeżeli zmienisz ustawienie magnesu o 180 (naciskając czerwone pole z napisem obróć magnes), zwrot linii pola magnetycznego zmieni się na przeciwny. Naciśnięcie na lewe pole z napisem usuń linie pola magnetycznego powoduje wymazanie wszystkich linii z rysunku.
  Działo elektromagnetyczne (html5)
  To ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby uczniowie mogli przetestować czynniki, które wpływają na przyspieszenie metalowego pręta, w którym płynie prąd, poruszającego się w polu magnetycznym. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Cewka Helmholtza (html5)
  Cewki Helmholtza (Cewki Helmholtza-Gaugaina) – układ cewek, wewnątrz którego istnieje duży obszar o w przybliżeniu stałym wektorze indukcji pola magnetycznego. Są one używane do wytwarzania jednorodnego pola magnetycznego i kompensacji pola zewnętrznego (głównie ziemskiego). Układ składa się z dwóch identycznych równoległych cewek. Cewki są połączone szeregowo dlatego w każdej z nich płynie taki sam prąd, w tym samym kierunku. Cewki znajdują się w odległości równej promieniowi każdej z nich. Taki układ pozwala uzyskać niemal jednorodne pole magnetyczne w stosunkowo dużej objętości. (Wikipedia)
  Siła Lorentza (html5)
  W tym zadaniu należy znaleźć wartość i kierunek siły działającej na naładowaną cząstkę poruszającą się w polu magnetycznym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch cząstki w jednorodnym polu elektrycznym i magnetycznym
  Symulacja torów elektronu poruszającego się w przestrzeni 3D pod wpływem sił pola elektrycznego i magnetycznego. © Dieter Roess; Tan Wei Chiong; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Pole magnetyczne od 2 przewodników z prądem
  Symulacja pokazuje pole magnetyczne utworzone przez prąd elektryczny płynący w 2 prostoliniowych przewodnikach, w płaszczyźnie prostopadłej do nich (z opcją pola zewnętrznego). Użytkownik może kliknąć w dowolnej części płaszczyzny, aby wykreślić linie pola magnetycznego. © 2016, Fu-Kwun Hwang; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike