Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Równoległy obwód RLC (html5)
  Interaktywny schemat równoległego obwodu RLC
  Szeregowy obwód RLC (html5)
  Interaktywny schemat szeregowego obwodu RLC
  Obwód RC (html5)
  Ćwiczenie umożliwia zbadanie czynników, które wpływają na szybkość rozładowywania kondensatora w obwodzie z opornikiem. Uczniowie mogą zmieniać opór i pojemność w obwodzie, a następnie monitorować rozładowywanie kondensatora. Można sporządzić wykresy napięcia w funkcji czasu, natężenia prądu w funkcji czasu, ładunku w funkcji czasu. Można także sporządzić wykresy czasu rozładowywania kondensatora w zależności od oporu i od pojemności. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Kondensator (html5)
  Interaktywna symulacja działania kondensatora
  Kondensator
  Aplet przedstawia prosty obwód zawierający kondensator (element gromadzący ładunek). Gdy ładunek dopływa do kondensatora, napięcie między jego okładkami wzrasta. Gdy to napięcie zbliża się do napięcia źródłowego (źródło napięcia 5V pokazane po lewej), natężenie prądu płynącego przez kondensator spada. Kliknij na przełącznik, żeby rozładować kondensator, a następnie kliknij na niego ponownie, aby naładować go ponownie. Przebiegi poniżej obwodu pokazują napięcie na kondensatorze w kolorze zielonym, a natężenie prądu na żółto.
  Obwód RLC
  Obwód RLC, który jest obwodem drgającym składającym się z rezystora, kondensatora i cewki połączonych szeregowo. Kondensator początkowo jest naładowany; napięcie naładowanego kondensatora powoduje przepływ prądu w cewce do rozładowania kondensatora. Gdy kondensator jest rozładowany, cewka (przeciwdziałająca zmianom natężenia prądu) powoduje, że kondensator jest ponownie ładowany z przeciwną polaryzacją. Napięcie kondensatora ostatecznie powoduje spadek natężenia prądu do zera i następnie przepływ w przeciwnym kierunku. Wynikiem są oscylacje. Przebiegi napięcia i natężenia prądu w cewce, kondensatorze i rezystorze są pokazane poniżej obwodu (napięcie jest pokazane na zielono, natężenie prądu na żółto). Częstotliwość rezonansowa zależy od pojemności i indukcyjności obwodu i jest pokazana w prawym dolnym rogu (jako res.f). Po pewnym czasie, oscylacje zanikają, z powodu opornika. Zamknij przełącznik na chwilę, aby wzbudzić je ponownie.
  Kondensatory połączone szeregowo
  Aplet pokazuje, że pojemność układu dwóch kondensatorów połączonych szeregowo jest równa odwrotności sumy odwrotności poszczególnych pojemności tych kondensatorów.
  Kondensatory połączone równolegle
  Aplet pokazuje, że pojemność układu dwóch kondensatorów połączonych równolegle jest równa sumie poszczególnych pojemności tych kondensatorów.
  Kondensator w obwodzie prądu przemiennego
  Układ ten pokazuje zachowanie się kondensatora, w obwodzie prądu przemiennego. Przebiegi natężenia prądu (na żółto) i napięcia (na zielono) na kondensatorze przedstawione są poniżej obwodu. Należy zauważyć, że natężenie prądu wyprzedza w fazie napięcie; gdy natężenie prądu osiąga maksimum, kondensator dopiero zaczyna być ładowany, a napięcie wynosi zero. Gdy napięcie między okładkami kondensatora osiąga wartość maksymalną, prąd spada do zera, a następnie zaczyna płynąć w kierunku przeciwnym.
  Kondensatory o różnych pojemnościach
  Trzy obwody RC, różniące się jedynie pojemnością kondensatorów. Kondensator o większej pojemności może gromadzić większy ładunek, a więc przy danym napięciu, natężenie prądu będzie większe.
  Kondensatory przy różnych częstotliwościach
  Trzy obwody RC, różniące się jedynie częstotliwością źródła zasilania. Kondensatory lepiej "przepuszczają" wyższe częstotliwości niż niższe. Wyższa częstotliwość w dolnym obwodzie skutkuje większym natężeniem prądu. Dzieje się tak dlatego, że napięcie na kondensatorze jest proporcjonalne do ładunku, który został w nim zgromadzony, a ładunek zależy od natężenia prądu i czasu jego przepływu. Przy krótszym okresie cyklu zasilania, większy prąd, płynąc w krótszym okresie czasu nadal prowadzi do zgromadzenia takiego samego ładunku maksymalnego (a więc tym samym, takiego samego napięcia szczytowego).
  Impedancje o takim samym module
  Trzy obwody, o różnych impedancjach, zasilane przez takie samo źródło napięcia zmiennego. Impedancje mają ten sam moduł, lecz różne fazy. W przypadku środkowego obwodu, impedancja jest czysto rezystancyjna i nie ma reaktancji. W dwóch pozostałych przypadkach (z cewką i kondensatorem) występuje reaktancja, a więc fazy natężenia prądu są różne. We wszystkich trzech przypadkach, wartość szczytowa natężenia prądu jest taka sama (25 mA).
  Obwód rezonansowy szeregowy
  Przykład ten pokazuje rezonans szeregowy. Trzy identyczne obwody szeregowe RLC są zasilane przez trzy różne częstotliwości. Środkowy jest zasilany napięciem o częstotliwości rezonansowej (pokazanej w prawym dolnym rogu ekranu jako "res.f"). Górny jest zasilany nieco niższą częstotliwością, a dolny nieco wyższą. Napięcie szczytowe w obwodzie środkowym jest bardzo wysokie, ponieważ układ jest w stanie rezonansu.
  Obwód rezonansowy równoległy
  Przykład ten pokazuje rezonans równoległy. Trzy identyczne obwody równoległe RLC (zawierają cewkę, rezystor i kondensator połączone równolegle) są zasilane przez trzy różne częstotliwości. W tym przypadku, w obwodzie środkowym występuje rezonans, co powoduje, że prąd jest mniejszy niż w dwóch pozostałych przypadkach (ponieważ impedancja obwodu jest najwyższa w rezonansie).
  Ładunek, energia i pole elektryczne w kondensatorze (html5)
  W tym zadaniu zostaniesz poproszony, aby określić ładunek i energię zmagazynowaną w kondensatorze. Wyznaczysz również pole elektryczne między okładkami kondensatora. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Kondensatory: podstawy (html5)
  Zobacz, jak działa kondensator! Zmień rozmiar płytek i odległość między nimi. Zmień napięcie i zobacz ładunki na okładkach. Zobacz linie sił pola elektrycznego i zmierz napięcie. Podłącz naładowany kondensator do żarówki i obserwuj rozładowujący się obwód RC. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Ładowanie kondensatora
  Ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić uczniom zbadanie czynników wpływających na szybkość ładowania kondensatora. Uczniowie mogą zmieniać rezystancję i pojemność w obwodzie oraz monitorować natężenie prądu oraz napięcie i ładunek na kondensatorze. Mogą być wykonane wykresy napięcia w funkcji czasu dla baterii, rezystora i kondensatora, natężenia prądu w funkcji czasu i ładunku na okładkach kondensatora w funkcji czasu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Obwód RC
  Symulacja obwodu rezystor-kondensator z rezystorem, kondensatorem, baterią i przełącznikiem. Zauważ, że na wykresie napięcia czerwona linia pokazuje napięcie na rezystorze, a niebieska linia pokazuje napięcie na kondensatorze. Suwaki umożliwiają zmianę wartości rezystancji i pojemności. Przyciski do przełączania przełącznika - włączają baterię do obwodu lub ją wyłączają. Jest jeszcze jeden zestaw przycisków do zmiany widoku z rzeczywistego przepływu ładunku (czerwony = dodatni, niebieski = ujemny) na prąd umowny (wszystkie ładunki są dodatnie). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Ładowanie i rozładowywanie kondensatora
  Czerwone kropki reprezentują elektrony. Kolor kondensatora żółty (czerwony + zielony) reprezentuje ładunek obojętny. Gdy elektrony docierają do jednej z okładek kondensatora, jej kolor zmienia się na czerwony (ładunek ujemny). Na drugiej okładce kondensatora mamy niedomiar elektronów, więc kolor zmienia się w zielony (ładunek dodatni). Można ładować kondensator lub rozładowywać go. Dwukrotne kliknięcie otwiera/zamyka pełny ekran. © Fu-Kwun Hwang; Fremont Teng; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Diagramy mocy - połączenie szeregowe RC
  Symulacja pokazuje diagramy mocy dla obwodu z rezystorem i kondensatorem, połączonymi szeregowo. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Układy rezystorów, cewek i kondensatorów
  Dzięki tej aplikacji można zbudować proste obwody prądu przemiennego zawierające rezystory (omowe), idealne cewki indukcyjne (bez rezystancji) i kondensatory. Źródło: https://www.walter-fendt.de/html5/phde/ Walter Fendt Na licencji CC BY NC SA 4.0