Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Trzy niezależne układy sprężyn
  Symulacja umożliwia porównanie ruchów trzech niezależnych układów sprężyn. © 2018, Fu-Kwun Hwang; Ahmedelshfie; Fremont Teng; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Ruch fali i oscylacje punktu (html5)
  Interaktywny aplet html5 pokazujący związek między ruchem fali i drganiami punktu. Autor Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0
  Oscylacje (html5)
  To ćwiczenie pozwoli uczniom zbadać parametry, które określają częstotliwość drgań masy zawieszonej na sprężynie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Oscylacje poziome (html5)
  To ćwiczenie pozwoli uczniom zbadać czynniki wpływające na amplitudę, częstotliwość, okres lub częstość kołową wózka poruszającego się ruchem drgającym bez tarcia, po powierzchni poziomej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Oscylacje poziome tłumione (html5)
  To ćwiczenie pozwoli uczniom zbadać czynniki wpływające na amplitudę, częstotliwość, okres lub częstość kołową wózka poruszającego się ruchem drgającym z uwzględnieniem tarcia, po powierzchni poziomej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Drgania wymuszone (rezonans) (html5)
  Punkt zaczepienia wahadła sprężynowego (czerwone kółko) przenoszony jest tam i z powrotem - np. ręcznie; przyjmując, że ruch ten jest harmoniczny, możemy go opisać za pomocą funkcji cosinus. W takiej sytuacji oscylacje wahadła sprężynowego nazywane są drganiami wymuszonymi. Przycisk "Resetuj" przenosi wahadło sprężynowe do położenia początkowego. Drugim przyciskiem można uruchomić lub zatrzymać i następnie kontynuować symulację. Jeśli wybierzesz opcję "Zwolnij", ruch będzie dziesięć razy wolniejszy. Współczynnik sprężystości, masa, współczynnik tłumienia i częstość kołowa wymuszająca mogą być zmieniane w pewnych granicach. Ponadto za pomocą odpowiednich przycisków można wybrać jeden z trzech wykresów: współrzędne położeń punktu zaczepienia i masy (rezonatora) w funkcji czasu, amplituda drgań rezonatora w zależności od częstotliwości wymuszającej oraz różnica faz między drganiami punktu zaczepienia sprężyny i drganiami rezonatora w zależności od częstości kołowej siły wymuszającej. Najczęściej możemy zaobserwować trzy typy zachowań: Jeżeli częstotliwość wymuszająca jest bardzo mała (górna część sprężyny wahadła przesuwana jest powoli), masa oscyluje niemal synchronicznie z elementem wymuszającym i prawie z tą samą amplitudą. Jeżeli częstotliwość wymuszająca jest równa częstotliwości drgań własnych wahadła sprężynowego oscylacje wahadła narastają (rezonans), a drgania masy są opóźnione o jedną czwartą okresu w porównaniu do drgań elementu wymuszającego. Jeśli częstotliwość wymuszająca jest bardzo wysoka, amplituda drgań rezonatora będzie mała, a faza prawie przeciwna. Jeśli stała tłumienia (tarcie) jest bardzo małe, będą istotne stany przejściowe, dlatego żeby w tym przypadku zauważyć wspomniane rodzaje zachowań trzeba chwilę czasu odczekać. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Wahadło (html5)
  Aplikacja HTML5 demonstrująca zmiany wychylenia, prędkości, przyspieszenia, siły i energii podczas drgań wahadła (przy założeniu, że nie ma oporów ruchu). Możesz zmieniać następujące parametry symulacji (w pewnych granicach): długość nici, masę punktu materialnego, maksymalny kąt wychylenia. Wprowadzone zmiany zaakceptuj klawiszem "Enter". Parametry te możesz zmieniać jedynie przy wyłączonej symulacji. Symulację rozpoczynasz, klikając myszką na przycisk "Start", a kończysz, klikając na przycisk "Resetuj". Możesz zatrzymać, a następnie wznowić symulację, używając przycisku "Pauza / Wznów". Zaznaczenie pola wyboru "Zwolnij" powoduje pięciokrotne spowolnienie symulacji. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Drgania ciała na sprężynie (html5)
  Aplikacja HTML5 demonstruje zmiany wychylenia, prędkości, przyspieszenia, siły oraz energii podczas drgań wahadła sprężynowego (przy założeniu braku oporów ruchu). Przycisk "Resetuj" przywraca ciężarek wahadła do jego początkowego położenia. Możesz rozpocząć (Start) lub zatrzymać (Pauza) i kontynuować (Wznów) symulację za pomocą drugiego przycisku. Jeżeli wybierasz opcję "Zwolnij", ruch będzie dziesięciokrotnie spowolniony. Współczynnik sprężystości sprężyny, masa ciężarka oraz amplituda drgań mogą być zmieniane w pewnych granicach. Aby wybrać inną wartość wielkości fizycznej, której zmiany chcesz obserwować, musisz kliknąć odpowiednio na jednym z pięciu przycisków. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Wahadła sprzężone (html5)
  Symulacja pokazuje dwa wahadła połączone sprężyną, która ma mały współczynnik sprężystości (sprzężenie słabe). Charakterystyczne dla takich układów jest to, że energia drgań stale przenosi się z jednego wahadła na drugie. Przycisk "Resetuj" sprowadza układ do jego początkowego położenia. Drugim przyciskiem można uruchomić, zatrzymać i wznowić symulację. Jeśli wybierzesz opcję "Zwolnij", ruch będzie dziesięć razy wolniejszy. Możliwa jest zmiana położeń początkowych wahadeł przez odpowiednie wpisy w pola tekstowe. Dodatni (ujemny) kąt oznacza wychylenie w prawo (lewo). Drgania harmoniczne układu można uzyskać w następujący sposób: Jeśli wpiszesz w polach tekstowych dwie równe liczby (np. dwa razy 10 °), to oba wahadła zawsze będą miały te same fazy. Wybierając dwie liczby przeciwne (np. 8 ° i -8 °), uzyskamy oscylacje o przeciwnych fazach. Jeśli w jednym z pól tekstowych dla początkowego położenia wpiszemy 0 °, to cała energia oscylacji będzie naprzemiennie przenoszona z jednego wahadła do drugiego: to wahadło, które pierwotnie było w położeniu środkowym oscyluje z narastającą amplitudą, natomiast amplituda drugiego wahadła zmniejsza się. Po jakimś czasie następuje moment, w którym tylko pierwsze z wymienionych wahadeł oscyluje, a drugie jest zatrzymane w położeniu środkowym. Następnie proces ten ponownie odwraca się i tak dalej. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Wyznaczanie g na podstawie okresu drgań wahadła (html5)
  Uczniowie muszą obliczyć natężenie pola grawitacyjnego w oparciu o ruch wahadła. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Przemiana energii kinetycznej w energię drgań (html5)
  Obliczanie amplitudy i częstotliwości oscylacji powstałych po zderzeniu wózka ze sprężyną. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Stała sprężystości na podstawie wykresu drgań (html5)
  Upewnij się, że potrafisz obliczyć stałą sprężystości sprężyny na podstawie wykresu drgań ciała, które jest na niej zawieszone. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Obwód RLC
  Obwód RLC, który jest obwodem drgającym składającym się z rezystora, kondensatora i cewki połączonych szeregowo. Kondensator początkowo jest naładowany; napięcie naładowanego kondensatora powoduje przepływ prądu w cewce do rozładowania kondensatora. Gdy kondensator jest rozładowany, cewka (przeciwdziałająca zmianom natężenia prądu) powoduje, że kondensator jest ponownie ładowany z przeciwną polaryzacją. Napięcie kondensatora ostatecznie powoduje spadek natężenia prądu do zera i następnie przepływ w przeciwnym kierunku. Wynikiem są oscylacje. Przebiegi napięcia i natężenia prądu w cewce, kondensatorze i rezystorze są pokazane poniżej obwodu (napięcie jest pokazane na zielono, natężenie prądu na żółto). Częstotliwość rezonansowa zależy od pojemności i indukcyjności obwodu i jest pokazana w prawym dolnym rogu (jako res.f). Po pewnym czasie, oscylacje zanikają, z powodu opornika. Zamknij przełącznik na chwilę, aby wzbudzić je ponownie.
  Obwód rezonansowy szeregowy
  Przykład ten pokazuje rezonans szeregowy. Trzy identyczne obwody szeregowe RLC są zasilane przez trzy różne częstotliwości. Środkowy jest zasilany napięciem o częstotliwości rezonansowej (pokazanej w prawym dolnym rogu ekranu jako "res.f"). Górny jest zasilany nieco niższą częstotliwością, a dolny nieco wyższą. Napięcie szczytowe w obwodzie środkowym jest bardzo wysokie, ponieważ układ jest w stanie rezonansu.
  Obwód rezonansowy równoległy
  Przykład ten pokazuje rezonans równoległy. Trzy identyczne obwody równoległe RLC (zawierają cewkę, rezystor i kondensator połączone równolegle) są zasilane przez trzy różne częstotliwości. W tym przypadku, w obwodzie środkowym występuje rezonans, co powoduje, że prąd jest mniejszy niż w dwóch pozostałych przypadkach (ponieważ impedancja obwodu jest najwyższa w rezonansie).
  Oscylacje w pionie ze stoperem
  W tym ćwiczeniu należy znaleźć okres i częstotliwość drgań pionowych masy zawieszonej na sprężynie. Można to zrobić poprzez pomiar czasu wystarczająco dużej liczby oscylacji, żeby zminimalizować błąd. Na podstawie częstotliwości drgań trzeba też będzie wyznaczyć stałą sprężystości sprężyny. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Oscylacje w pionie
  W tym ćwiczeniu należy znaleźć amplitudę i częstotliwość drgań pionowych masy zawieszonej na sprężynie. Na podstawie częstotliwości drgań trzeba też będzie wyznaczyć stałą sprężystości sprężyny. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Kulka na sprężynie (z tłumieniem)
  Kulka na sprężynie porusza się w poziomie. Jeśli tłumienie jest ustawione na zero, powierzchnia jest bez tarcia. Im większe tłumienie, tym większe tarcie. Kulka jest zawsze zwalniana, gdy sprężyna jest rozciągnięta o 1,0 m od jej naturalnej długości. Przeanalizuj różne wykresy i porównaj przypadek z tarciem i bez tarcia. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Wahadło matematyczne (z tłumieniem)
  Jest to symulacja ruchu prostego wahadła (kulka przymocowana do nieważkiego pręta). Jeśli tłumienie jest ustawione na zero, wahadło porusza się bez oporu. Im większe tłumienie, tym większy moment siły oporu. Przeanalizuj różne wykresy i porównaj przypadek tłumienia zerowego z przypadkiem z tłumieniem. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Związek ruchu harmonicznego z ruchem po okręgu
  Symulacja porównuje ruch kulki poruszającej się ruchem jednostajnym po okręgu z dwoma różnymi ruchami harmonicznymi prostymi, jednym w pionie i jednym w poziomie. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Wahadło matematyczne
  Interaktywna demonstracja wahadła matematycznego. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org
  Analogia wahadło sprężynowe - układ RLC
  Pokazanie analogii między drganiami wahadła sprężynowego i oscylacjami w układzie RLC © Fu-Kwun Hwang; Fremont Teng; Loo Kang Wee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Wahadło
  Symulacja ruchu wahadła
  Pojedyncza sprężyna
  Symulacja pokazuje pojedynczą masę na sprężynie, która jest zaczepiona o ścianę. Jest to przykład prostego oscylatora harmonicznego. © Erik Neumann, 2004-2016 Udostępniono na licencji Apache 2.0 Źródło: https://www.myphysicslab.com/
  Podwójna sprężyna
  Symulacja pokazuje dwie sprężyny i masy połączone ze ścianą. © Erik Neumann, 2004-2016 Udostępniono na licencji Apache 2.0 Źródło: https://www.myphysicslab.com/
  Wahadło z polem kierunków
  Symulacja wahadła oparta na fizyce, pokazująca zarówno wykres fazowy, jak i pole kierunków związane z równaniem różniczkowym. © Erik Neumann, 2004-2016 Udostępniono na licencji Apache 2.0 Źródło: https://www.myphysicslab.com/
  Wahadło chaotyczne
  Symulacja tłumionego wahadła z siłą wymuszającą. © Erik Neumann, 2004-2016 Udostępniono na licencji Apache 2.0 Źródło: https://www.myphysicslab.com/
  Dwa wahadła chaotyczne
  Symulacja oparta o zasady fizyki dwóch napędzanych wahadeł, które zaczynają niemal identycznie; demonstruje wrażliwość układów chaotycznych na warunki początkowe. © Erik Neumann, 2004-2016 Udostępniono na licencji Apache 2.0 Źródło: https://www.myphysicslab.com/
  Ruchome wahadło
  Symulacja oparta o zasady fizyki wahadła przymocowanego do ruchomego punktu zaczepienia lub „bloku kotwiczącego”. Zakłada się, że punkt podparcia jest tak masywny, że wahadło nie ma wpływu na jego ruch. © Erik Neumann, 2004-2016 Udostępniono na licencji Apache 2.0 Źródło: https://www.myphysicslab.com/
  Podwójne wahadło
  Interaktywna symulacja podwójnego wahadła. Dla dużych wychyleń jest to układ chaotyczny, ale dla małych jest to prosty układ liniowy. © Erik Neumann, 2004-2016 Udostępniono na licencji Apache 2.0 Źródło: https://www.myphysicslab.com/