Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Drgania tłumione (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca wykres zależności położenia ciała od czasu w ruchu drgającym tłumionym.
  Wahadlo matematyczne (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca wykresy zależności wychylenia, prędkości i przyspieszenia od czasu w wahadle matematycznym. Regulowana długość wahadła.
  Satelity geostacjonarne (html5)
  Czasy obiegu satelitów ziemskich. Promień orbity geostacjonarnej.
  III prawo Keplera - planety wewnętrzne (html5)
  Animacja obrazuje III prawo Keplera – planety wewnętrzne
  III prawo Keplera - planety zewnętrzne (html5)
  Animacja obrazuje III prawo Keplera – planety zewnętrzne
  I prawo Keplera (html5)
  Ruch planet wokół Słońca. Interaktywna aplikacja obrazująca I prawo Keplera.
  Różnica faz w fali poprzecznej
  W tym modelu fali poprzecznej symulacja pokazuje przesunięcie fazowe, zwykle wiązane z ruchem falowym, w kategoriach różnic położeń kątowych dwóch punktów poruszających się ruchem jednostajnym po okręgu. © Lee Tat Leong; Wee Loo Kang Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Trzy niezależne układy sprężyn
  Symulacja umożliwia porównanie ruchów trzech niezależnych układów sprężyn. © 2018, Fu-Kwun Hwang; Ahmedelshfie; Fremont Teng; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Ruch jednostajny po okręgu (html5)
  Ta aplikacja HTML5 symuluje ruch po okręgu, pokazując jednocześnie, jak zmieniają się w czasie: położenie, prędkość, przyspieszenie i działająca siła. Przycisk "Resetuj" umieszcza ciało krążące w położeniu początkowym. Możesz rozpocząć lub zatrzymać i kontynuować symulację za pomocą drugiego przycisku. Jeśli wybierzesz opcję "Zwolnij", ruch będzie dziesięciokrotnie wolniejszy. Można zmieniać promień, okres i masę wpisując dane w odpowiednie pola tekstowe. Przełączniki u dołu pozwalają wybrać wielkość fizyczną, którą chcesz obserwować. Wektor wodzący (czerwony) łączy środek okręgu (początek układu współrzędnych) z krążącym ciałem. Wektor prędkości (fioletowy), jest styczny do okręgu, a prostopadły do wektora wodzącego. Wektor przyspieszenia (niebieski) jest skierowany do środka. Tutaj przyspieszenie nie oznacza zwiększenia lub zmniejszenia wartości prędkości ale zmianę jej kierunku. To samo odnosi się do siły (zielona) działającej na ciało. Terminy - przyspieszenie dośrodkowe i siła dośrodkowa wyrażają to, że wektory te są skierowane do środka okręgu, po którym porusza się ciało. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Interferencja konstruktywna i destruktywna (html5)
  Symulacja umożliwia uczniom wizualizację tego w jaki sposób odległość między dwoma źródłami fal spójnych wpływa na wynik superpozycji fal. Pozwala ustalić warunki, które prowadzą do interferencji konstruktywnej i destruktywnej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Test: ruch po okręgu (html5)
  Gra pomoże uczniom opanować podstawowe pojęcia dotyczące ruchu po okręgu. Uczniowie będą mieli dwie minuty, aby poprawnie odpowiedzieć na jak najwięcej pytań. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wahadło matematyczne (html5)
  To wirtualne laboratorium jest zaprojektowane tak, aby umożliwić uczniom zbadanie czynników, które wpływają na okres, z jakim oscyluje wahadło. Uczniowie mogą zmienić długość nici wahadła, kąt uwalniania i ciało niebieskie na którym wahadło oscyluje. Można sporządzić wykresy zależności częstotliwości lub okresu od długości wahadła lub od przyspieszenia grawitacyjnego. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Odczyt wskazań oscyloskopu (html5)
  Sprawdza, czy uczniowie są w stanie odczytać wskazania oscyloskopu (częstotliwość, okres, napięcie i napięcie międzyszczytowe). Uczniowie muszą osiągnąć wynik 10 lub więcej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Równania krzywych sinusoidalnych (html5)
  Ustalanie współczynników krzywych sinusoidalnych określonych równaniem postaci y = Asin(Bt+C)+D. Uczniowie muszą określić wartości parametrów A, B, C i D na podstawie przebiegu losowo generowanej sinusoidy. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Własności fali na podstawie wykresu 1 (html5)
  Zadanie polega na ustaleniu długości i amplitudy fali w oparciu o wykres wychylenia z położenia równowagi w zależności od odległości od źródła y(x). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Własności fali na podstawie wykresu 2 (html5)
  Zadanie polega na ustaleniu okresu, częstotliwości i amplitudy fali w oparciu o wykres wychylenia z położenia równowagi w zależności od czasu y(t). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Własności fali z wykresu 3 (html5)
  Zadanie polega na ustaleniu prędkości fali w oparciu o wykresy wychylenia z położenia równowagi w funkcji czasu y(t) i w funkcji odległości od źródła y(x). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Składanie drgań (html5)
  Interaktywna symulacja pokazująca wynik złożenia dwóch drgań. Regulowane częstotliwości, początkowa różnica faz i amplitudy drgań.
  Wizualizacja krzywych sinusoidalnych (html5)
  Ten program daje uczniom wizualną reprezentację krzywych sinusoidalnych. Uczniowie mogą odnieść właściwości ruchu diabelskiego młyna do właściwości sinusoidy. A - określa promień koła młyńskiego przekładający się na amplitudę krzywej, B - określa prędkość kątową koła decydującą o okresie, C - początkowe położenie rozważanego wagonika diabelskiego młyna określa fazę początkową (przesunięcie krzywej w poziomie), D - wysokość środka koła młyńskiego wpływa na przesunięcie krzywej w pionie. Autor Frank McCulley. A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch po okręgu (html5)
  Ćwiczenia mają na celu zapoznanie uczniów z niektórymi podstawowymi wielkościami charakteryzującymi ruch po okręgu. Wprowadzenie dotyczy pojęć takich jak liczba obrotów na minutę - rpm, częstotliwość, okres, częstość kołowa/wartość prędkości kątowej, prędkość liniowa i szybkość. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Równanie fali (html5)
  W tym ćwiczeniu uczniowie mają za zadanie określić parametry w równaniu fali. Uczniowie muszą określić długość fali, częstotliwość i amplitudę. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wizualizacja równania fali (html5)
  Program przedstawia wizualną reprezentację równania falowego. Pozwala to uczniom zobaczyć, jak różne zmienne wpływają na falę, która rozchodzi się w przestrzeni i czasie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Parametry ruchu jednostajnego po okręgu (html5)
  Zadanie ma na celu pomóc uczniom przećwiczyć określanie i przeliczanie różnych wielkości charakteryzujących ruch po okręgu. Te wielkości to częstotliwość, liczba obrotów na minutę, okres, prędkość kątowa, prędkość liniowa, droga liniowa i droga kątowa w radianach. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley. Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch orbitalny satelity stacjonarnego (html5)
  Uczniowie muszą obliczyć promień orbity satelity stacjonarnego. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie prędkości satelity (html5)
  Uczniowie muszą określić szybkość satelity i okres jego obiegu, na podstawie pomiaru czasu trwania fragmentu jego ruchu na orbicie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Masa planety (html5)
  Uczniowie muszą ustalić masę planety, na podstawie ruchu orbitalnego satelity krążącego wokół tej planety. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Oscylacje w pionie ze stoperem
  W tym ćwiczeniu należy znaleźć okres i częstotliwość drgań pionowych masy zawieszonej na sprężynie. Można to zrobić poprzez pomiar czasu wystarczająco dużej liczby oscylacji, żeby zminimalizować błąd. Na podstawie częstotliwości drgań trzeba też będzie wyznaczyć stałą sprężystości sprężyny. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Oscylacje w pionie
  W tym ćwiczeniu należy znaleźć amplitudę i częstotliwość drgań pionowych masy zawieszonej na sprężynie. Na podstawie częstotliwości drgań trzeba też będzie wyznaczyć stałą sprężystości sprężyny. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Aktywność izotopu
  W tym problemie należy określić aktywność próbki radioaktywnej poprzez pomiar zliczeń impulsów na minutę wykrytych przez czujnik. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Stała rozpadu i okres połowicznego zaniku - zadanie
  W tym zadaniu należy określić stałą rozpadu i okres połowicznego zaniku izotopu na podstawie danych dotyczących aktywności izotopu w funkcji czasu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/