Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Pojemność elektryczna
  Aplikacje
  Ładunki i pola elektryczne (html5)
  Interaktywna symulacja pól elektrostatycznych wytwarzanych przez różne układy ładunków. Wizualizacja linii sił pola i powierzchni ekwipotencjalnych.
  Równoległy obwód RLC (html5)
  Interaktywny schemat równoległego obwodu RLC
  Szeregowy obwód RLC (html5)
  Interaktywny schemat szeregowego obwodu RLC
  Właściwości kondensatorów (html5)
  To wirtualne laboratorium umożliwia uczniom dokonywanie różnych zmian parametrów kondensatora powietrznego i analizę skutków tych zmian. Uczniowie mogą zmieniać odległość między okładkami, ich wielkość i napięcie między nimi. Program wylicza ładunek zgromadzony na okładkach, energię zmagazynowaną i natężenie pole elektrycznego pomiędzy płytkami. Uczniowie mogą obliczyć pojemność poprzez podzielenie ładunku przez napięcie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Kondensatory połączone szeregowo (html5)
  Określanie energii zgromadzonej na kondensatorze w układzie kondensatorów połączonych szeregowo. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Kondensatory połączone równolegle (html5)
  Określanie całkowitej energii zmagazynowanej w układzie kondensatorów połączonych równolegle. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Układ drgający RLC (html5)
  Symulacja HTML5 elektromagnetycznego obwodu drgającego, składającego się z kondensatora (w środku) i cewki indukcyjnej (po prawej stronie). Po naciśnięciu przycisku "Resetuj", kondensator zostanie naładowany - górna okładka dodatnio i dolna ujemnie. Kliknięcie przycisku "Start", przestawia przełącznik i rozpoczynają się drgania. Ten sam przycisk umożliwia zatrzymanie i wznowienie symulacji. Animacja będzie 10 lub 100 razy wolniejsza niż rzeczywiste oscylacje, w zależności od wybranego przycisku. Można zmieniać pojemność (od 100 uF do 1000 uF), indukcyjność (od 1 H 10 H), opór (od 0 Ω do 1000 Ohm) i napięcie baterii, wpisując odpowiednie wartości do pól tekstowych. Pole elektryczne kondensatora (czerwone) i pole magnetyczne cewki indukcyjnej (niebieskie) są pokazane za pomocą linii sił na schemacie. Gęstość tych linii sił wskazuje wielkość natężenia odpowiedniego pola. Ponadto widać znaki ładunków na okładkach kondensatora i strzałki wskazujące kierunek (umowny) prądu. Po lewej na dole cyfrowy zegar wskazuje czas od rozpoczęcia oscylacji; za jego pomocą można odczytać okres oscylacji. W zależności od wybranego przycisku w dolnej części panelu sterującego, w prawej dolnej części zostanie pokazany jeden z dwóch wykresów: 1. Wykres pokazujący napięcie U (niebieski) i natężenie prądu I (czerwony) w zależności od czasu. 2. Wykres słupkowy, który opisuje przemiany energii. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Prosty układ prądu zmiennego (html5)
  Aplet pokazuje prosty obwód składający się ze źródła napięcia przemiennego oraz, w zależności od wybranego przycisku, opornika (bez indukcyjności), kondensatora lub idealnej cewki (bez oporu). Ponadto zawiera mierniki napięcia U (niebieski) i natężenia prądu I (czerwony). Pod schematem obwodu po lewej widać wykres wskazowy; można odczytać chwilowe fazy oscylacji z pozycji dwóch wskazów (napięcie niebieski, natężenie prądu czerwony).Projekcja wskazu na oś pionową odpowiada chwilowej wartości U i odpowiednio I. Po prawej na dole przedstawiono zależność napięcia i natężenia prądu od czasu. Przycisk "Resetuj" przenosi obwód do stanu początkowego. Drugim przyciskiem można uruchomić lub zatrzymać i kontynuować symulację. Jeśli wybierzesz opcję "Spowolnienie", ruch będzie pięć razy wolniejszy. Możliwa jest zmiana ustawionych wartości częstotliwości, napięcia maksymalnego, oporu i odpowiednio pojemności lub indukcyjności. Przy przekroczeniu wartości dopuszczalnej program wskaże wartość maksymalną. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Obwód RC (html5)
  Ćwiczenie umożliwia zbadanie czynników, które wpływają na szybkość rozładowywania kondensatora w obwodzie z opornikiem. Uczniowie mogą zmieniać opór i pojemność w obwodzie, a następnie monitorować rozładowywanie kondensatora. Można sporządzić wykresy napięcia w funkcji czasu, natężenia prądu w funkcji czasu, ładunku w funkcji czasu. Można także sporządzić wykresy czasu rozładowywania kondensatora w zależności od oporu i od pojemności. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Obwód prądu przemiennego z rezystorami, kondensatorem lub diodą
  Symulacja pokazuje potencjał w zależności od czasu dla różnych kombinacji. Rezystor R1 jest połączony szeregowo z innym rezystorem, kondensatorem (obwód RC) lub z diodą. © Fu-Kwun Hwang; Fremont Teng. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Energia układu kondensatorów (html5)
  Określenie całkowitej energii zmagazynowanej w grupie kondensatorów w układzie kombinowanym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia układu kondensatorów (html5)
  Określenie całkowitej energii zmagazynowanej w grupie kondensatorów w układzie kombinowanym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Kondensator (html5)
  Interaktywna symulacja działania kondensatora
  Kondensator
  Aplet przedstawia prosty obwód zawierający kondensator (element gromadzący ładunek). Gdy ładunek dopływa do kondensatora, napięcie między jego okładkami wzrasta. Gdy to napięcie zbliża się do napięcia źródłowego (źródło napięcia 5V pokazane po lewej), natężenie prądu płynącego przez kondensator spada. Kliknij na przełącznik, żeby rozładować kondensator, a następnie kliknij na niego ponownie, aby naładować go ponownie. Przebiegi poniżej obwodu pokazują napięcie na kondensatorze w kolorze zielonym, a natężenie prądu na żółto.
  Obwód RLC
  Obwód RLC, który jest obwodem drgającym składającym się z rezystora, kondensatora i cewki połączonych szeregowo. Kondensator początkowo jest naładowany; napięcie naładowanego kondensatora powoduje przepływ prądu w cewce do rozładowania kondensatora. Gdy kondensator jest rozładowany, cewka (przeciwdziałająca zmianom natężenia prądu) powoduje, że kondensator jest ponownie ładowany z przeciwną polaryzacją. Napięcie kondensatora ostatecznie powoduje spadek natężenia prądu do zera i następnie przepływ w przeciwnym kierunku. Wynikiem są oscylacje. Przebiegi napięcia i natężenia prądu w cewce, kondensatorze i rezystorze są pokazane poniżej obwodu (napięcie jest pokazane na zielono, natężenie prądu na żółto). Częstotliwość rezonansowa zależy od pojemności i indukcyjności obwodu i jest pokazana w prawym dolnym rogu (jako res.f). Po pewnym czasie, oscylacje zanikają, z powodu opornika. Zamknij przełącznik na chwilę, aby wzbudzić je ponownie.
  Kondensatory połączone szeregowo
  Aplet pokazuje, że pojemność układu dwóch kondensatorów połączonych szeregowo jest równa odwrotności sumy odwrotności poszczególnych pojemności tych kondensatorów.
  Kondensatory połączone równolegle
  Aplet pokazuje, że pojemność układu dwóch kondensatorów połączonych równolegle jest równa sumie poszczególnych pojemności tych kondensatorów.
  Kondensator w obwodzie prądu przemiennego
  Układ ten pokazuje zachowanie się kondensatora, w obwodzie prądu przemiennego. Przebiegi natężenia prądu (na żółto) i napięcia (na zielono) na kondensatorze przedstawione są poniżej obwodu. Należy zauważyć, że natężenie prądu wyprzedza w fazie napięcie; gdy natężenie prądu osiąga maksimum, kondensator dopiero zaczyna być ładowany, a napięcie wynosi zero. Gdy napięcie między okładkami kondensatora osiąga wartość maksymalną, prąd spada do zera, a następnie zaczyna płynąć w kierunku przeciwnym.
  Kondensatory o różnych pojemnościach
  Trzy obwody RC, różniące się jedynie pojemnością kondensatorów. Kondensator o większej pojemności może gromadzić większy ładunek, a więc przy danym napięciu, natężenie prądu będzie większe.
  Kondensatory przy różnych częstotliwościach
  Trzy obwody RC, różniące się jedynie częstotliwością źródła zasilania. Kondensatory lepiej "przepuszczają" wyższe częstotliwości niż niższe. Wyższa częstotliwość w dolnym obwodzie skutkuje większym natężeniem prądu. Dzieje się tak dlatego, że napięcie na kondensatorze jest proporcjonalne do ładunku, który został w nim zgromadzony, a ładunek zależy od natężenia prądu i czasu jego przepływu. Przy krótszym okresie cyklu zasilania, większy prąd, płynąc w krótszym okresie czasu nadal prowadzi do zgromadzenia takiego samego ładunku maksymalnego (a więc tym samym, takiego samego napięcia szczytowego).
  Impedancje o takim samym module
  Trzy obwody, o różnych impedancjach, zasilane przez takie samo źródło napięcia zmiennego. Impedancje mają ten sam moduł, lecz różne fazy. W przypadku środkowego obwodu, impedancja jest czysto rezystancyjna i nie ma reaktancji. W dwóch pozostałych przypadkach (z cewką i kondensatorem) występuje reaktancja, a więc fazy natężenia prądu są różne. We wszystkich trzech przypadkach, wartość szczytowa natężenia prądu jest taka sama (25 mA).
  Obwód rezonansowy szeregowy
  Przykład ten pokazuje rezonans szeregowy. Trzy identyczne obwody szeregowe RLC są zasilane przez trzy różne częstotliwości. Środkowy jest zasilany napięciem o częstotliwości rezonansowej (pokazanej w prawym dolnym rogu ekranu jako "res.f"). Górny jest zasilany nieco niższą częstotliwością, a dolny nieco wyższą. Napięcie szczytowe w obwodzie środkowym jest bardzo wysokie, ponieważ układ jest w stanie rezonansu.
  Obwód rezonansowy równoległy
  Przykład ten pokazuje rezonans równoległy. Trzy identyczne obwody równoległe RLC (zawierają cewkę, rezystor i kondensator połączone równolegle) są zasilane przez trzy różne częstotliwości. W tym przypadku, w obwodzie środkowym występuje rezonans, co powoduje, że prąd jest mniejszy niż w dwóch pozostałych przypadkach (ponieważ impedancja obwodu jest najwyższa w rezonansie).
  Ładunek odchylany w polu kondensatora (html5)
  Elektron emitowany z katody, przyspieszany w polu elektrycznym, przelatuje przez mały otwór w anodzie, trafiając następnie między okładki drugiego kondensatora, odchylającego jego bieg w pionie. Uczniowie muszą określić czas po jakim elektron dotrze do ekranu luminescencyjnego, jego prędkość w tym momencie oraz odchylenie w pionie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ładunek w polu elektrycznym (html5)
  Uczniowie mają za zadanie określić czas po jakim elektron dotrze do ekranu luminescencyjnego i jego prędkość w tym momencie. Elektron emitowany z katody, przyspieszany w polu elektrycznym, przelatuje przez mały otwór w anodzie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ładunek, energia i pole elektryczne w kondensatorze (html5)
  W tym zadaniu zostaniesz poproszony, aby określić ładunek i energię zmagazynowaną w kondensatorze. Wyznaczysz również pole elektryczne między okładkami kondensatora. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Kondensatory: podstawy (html5)
  Zobacz, jak działa kondensator! Zmień rozmiar płytek i odległość między nimi. Zmień napięcie i zobacz ładunki na okładkach. Zobacz linie sił pola elektrycznego i zmierz napięcie. Podłącz naładowany kondensator do żarówki i obserwuj rozładowujący się obwód RC. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Ładowanie kondensatora
  Ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić uczniom zbadanie czynników wpływających na szybkość ładowania kondensatora. Uczniowie mogą zmieniać rezystancję i pojemność w obwodzie oraz monitorować natężenie prądu oraz napięcie i ładunek na kondensatorze. Mogą być wykonane wykresy napięcia w funkcji czasu dla baterii, rezystora i kondensatora, natężenia prądu w funkcji czasu i ładunku na okładkach kondensatora w funkcji czasu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Obwód RC
  Symulacja obwodu rezystor-kondensator z rezystorem, kondensatorem, baterią i przełącznikiem. Zauważ, że na wykresie napięcia czerwona linia pokazuje napięcie na rezystorze, a niebieska linia pokazuje napięcie na kondensatorze. Suwaki umożliwiają zmianę wartości rezystancji i pojemności. Przyciski do przełączania przełącznika - włączają baterię do obwodu lub ją wyłączają. Jest jeszcze jeden zestaw przycisków do zmiany widoku z rzeczywistego przepływu ładunku (czerwony = dodatni, niebieski = ujemny) na prąd umowny (wszystkie ładunki są dodatnie). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Ładowanie i rozładowywanie kondensatora
  Czerwone kropki reprezentują elektrony. Kolor kondensatora żółty (czerwony + zielony) reprezentuje ładunek obojętny. Gdy elektrony docierają do jednej z okładek kondensatora, jej kolor zmienia się na czerwony (ładunek ujemny). Na drugiej okładce kondensatora mamy niedomiar elektronów, więc kolor zmienia się w zielony (ładunek dodatni). Można ładować kondensator lub rozładowywać go. Dwukrotne kliknięcie otwiera/zamyka pełny ekran. © Fu-Kwun Hwang; Fremont Teng; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike