Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Fale mechaniczne
  Fale elektromagnetyczne
  Falowa natura światła
  Aplikacje
  Rezonans (html5)
  Symulacja klasycznego doświadczenia z powstawaniem fal stojących w rurze. Rezonans akustyczny
  Doświadczenie Younga (html5)
  W 1801 T. Young udowodnił falową naturę światła. Punktowe źródło wysyła światło, które przechodzi przez dwie szczeliny. Jeśli odległość między szczelinami jest mała, a fale są spójne, to na ekranie powstaje obraz interferencyjny.
  Interferencja fal
  Twórz fale za pomocą kapiącego kranu, głośnika audio lub lasera! Dodaj drugie źródło, aby uzyskać obraz interferencyjny. Ustaw przesłonę, aby zbadać dyfrakcję na pojedynczej i podwójnej szczelinie. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Interferencja i dyfrakcja na jednej i dwóch szczelinach (html5)
  Interaktywna symulacja html5 doświadczenia Younga. Interferencja fal, które ulegają dyfrakcji na jednej i dwóch szczelinach. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Interferencja konstruktywna i destruktywna (html5)
  Animacja html5 pokazująca efekt spotkania dwóch impulsów falowych, biegnących z przeciwnych kierunków. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Dudnienia (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca interferencję dwóch fal o zbliżonych częstotliwościach. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Fale stojące w rurze (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca powstawanie podłużnych fal stojących w rurze. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Interferencja impulsów (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca superpozycję dwóch impulsów falowych, o różnych kształtach, biegnących z przeciwnych kierunków. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Fale na linie (html5)
  Symulacja html5 pokazująca fale biegnące i fale stojące na linie. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Dudnienia (html5)
  Ta interaktywna wizualizacja powstawania dudnień ma na celu pomóc uczniom zrozumieć, jak różnica w częstotliwości pomiędzy dwiema interferującymi falami o równych amplitudach wpływa na falę wypadkową, która dociera do obserwatora. Częstotliwości fal zmieniamy klikając na pokrętła generatora. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Dyfrakcja (html5)
  To ćwiczenie pozwoli na zbadanie czynników, które określają rozmieszczenie minimów i maksimów interferencyjnych w dyfrakcji fali na dwóch szczelinach. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Interferencja impulsów falowych (html5)
  Symulacja pokazuje falę wypadkową, powstającą w wyniku superpozycji dwóch fal biegnących. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Interferencja dwóch fal (html5)
  Symulacja pokazuje interferencję dwóch fal kolistych lub kulistych (fale na wodzie lub dżwięki). Fale te rozchodzą się z dwóch źródeł, drgających w zgodnych fazach. W przypadku interferencji dwóch fal wychylenie każdego punktu ośrodka jest sumą wychyleń, powodowanych przez każdą z nich. Możesz obserwować następujące szczególne przypadki interferencji: W punktach, których różnica odległości Δs od źródeł jest całkowitą wielokrotnością długości fali λ, fale spotykają się w tych samych fazach. Oznacza to, że maksima (czarne okręgi), a także minima (szare okręgi) przybywają tam równocześnie, a więc w tych punktach amplituda drgań jest maksymalna (następuje maksymalne wzmocnienie). Punkty te leżą na krzywych oznaczonych kolorem czerwonym. W punktach, których różnica odległości Δs od źródeł jest nieparzystą wielokrotnością połowy długości fali λ, fale spotykają się fazami przeciwnymi. Oznacza to, że do tych punktów zawsze docierają równocześnie maksimum (grzbiet) z jednego źródła i minimum (dolina) z drugiego. Fale ulegają tam maksymalnemu osłabieniu - amplituda jest minimalna. Punkty te leżą na krzywych oznaczonych kolorem niebieskim. Przycisk "Pauza / Wznów" służy do zatrzymywania i wznawiania symulacji. Gdy wybierzesz opcję "Zwolnij", animacja będzie przebiegać pięć razy wolniej. Możesz zmieniać wzajemną odległość źródeł i długość fali - nie zapomnij zaakceptować zmian klawiszem "Enter". U dołu okna programu możesz odczytać różnicę odległości od obu źródeł Δs dla punktu oznaczonego kolorem fioletowym. Możesz przesuwać ten punkt za pomocą myszki. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie (html5)
  Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych
  Interferencja światła na podwójnej szczelinie (html5)
  Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Interferencja światła na podwójnej szczelinie (html5)
  Aplikacja html5 z dodaną tabelką wzorów. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie (html5)
  Aplikacja html5 z dodaną tabelką wzorów. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Widmo fal elektromagnetycznych (html5)
  To ćwiczenie ma na celu umożliwienie uczniom przyjrzenie się czynnikom wpływającym na położenie różnych kolorów w widmie utworzonym po przejściu światła przez siatkę dyfrakcyjną. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/ (naprawdę warto zerknąć)
  Dudnienia (html5)
  Wysłanie z dwóch źródeł dźwięku (na przykład dwóch kamertonów) fal o zbliżonych częstotliwościach daje nie oddzielne dźwięki, ale jeden dźwięk, o okresowo zmieniającej się amplitudzie drgań. Zjawisko to nosi nazwę dudnienia i może być wyjaśnione przez superpozycję dwóch fal. Dwa górne wykresy tej aplikacji pokazują, dla dwóch fal o jednakowej amplitudzie, wychylenia (Y1 lub Y2) punktu z położenia równowagi, w funkcji czasu t. Wychylenie y w fali wypadkowej w danym momencie, uzyskuje się przez dodanie poszczególnych wychyleń (y = y1 + y2). Jego zmiany w czasie t obserwujemy na dolnym wykresie. Obserwowana zmiana głośności związana jest z okresową zmiennością amplitudy drgań. Przycisk "Resetuj" przywraca stan początkowy. Za pomocą drugiego przycisku można uruchomić symulację, wstrzymać ją i wznowić. Jeśli wybierzesz opcję "Zwolnione tempo", ruch będzie spowolniony 10-krotnie. Częstotliwość interferujących fal może być zawarta między 100 Hz i 1000 Hz (zatwierdź wybór klawiszem Enter!) Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Interferencja w cienkich warstwach (html5)
  W tej symulacji, można zbadać interferencję światła w cienkich warstwach. Gdy światło biegnące w jednym ośrodku, pada na cienką warstwę materiału, która styka się z innym ośrodkiem, część światła odbija się od przedniej powierzchni błony, a część przechodzi przez błonę, odbijając się od jej tylnej powierzchni i wraca do pierwotnego ośrodka. Fale interferują ze sobą. Interferencja może być konstruktywna, destruktywna lub pośrednia, w zależności od grubości błony. Zauważ, że w symulacji fala padająca jest pokazana na górze. Fala, która odbija się od przedniej powierzchni błony jest przesunięta niżej, a fala odbita od tylnej powierzchni jeszcze niżej, żeby je lepiej uwidocznić. Źródło. Autor: Logan Scheiner. Oryginalna symulacja: Andrew Duffy.Tłumaczenie Edukator.pl
  Interferencja konstruktywna i destruktywna (html5)
  Symulacja umożliwia uczniom wizualizację tego w jaki sposób odległość między dwoma źródłami fal spójnych wpływa na wynik superpozycji fal. Pozwala ustalić warunki, które prowadzą do interferencji konstruktywnej i destruktywnej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Dualizm korpuskularno-falowy
  Interaktywna animacja przedstawiająca dyfrakcję i interferencję elektronów na podwójnej szczelinie. © Wolfgang Christian; lookang; tina Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Interferencja i powstawanie dudnień
  Symulacja przedstawia wykresy dwóch fal w funkcji położenia, oraz wynik ich superpozycji - falę wypadkową. Uczniowie mogą zmieniać częstotliwość jednej z fal i obserwować zmiany fali wypadkowej - powstawanie dudnień. © 2016, Andreu Glasmann; Wolfgang Christian; Mario Belloni; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Superpozycja fal sinusoidalnych (html5)
  Program umożliwia uczniom nakładanie na siebie fal i analizę właściwości fali wypadkowej. Będzie pomocny przy omawianiu interferencji konstruktywnej i destruktywnej. Może również ilustrować dudnienia, fale nośne i modulację. Stanowi także dobrą ilustrację składania drgań harmonicznych, czy po prostu dodawania funkcji sinusoidalnych. Autor Frank McCulley. Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Wibrująca struna
  Ten model rozwiązuje jednowymiarowe równanie falowe. © 2018, Francisco Esquembre; Fremont Teng; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Fale 3D: z =f (x,y,t)
  Symulacja pozwala na graficzną wizualizację funkcji sinusoidalnej 3D jako fali. Dostępnych jest 15 predefiniowanych funkcji, które można wprowadzić z rozwijanego menu. Można także ustawić różne parametry funkcji, aby zobaczyć, jak wpływają na falę: amplituda, częstotliwość, kierunek (dotyczy tylko funkcji, które pozwalają na zmianę kierunku), prędkość symulacji. Ponadto płaszczyzna X-Y może być dowolnie ustawiana w celu łatwiejszej wizualizacji. © 2018, Dieter Roess; Tan Wei Chiong; Loo Kang Wee; Félix J. García Clemente. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Interferencja - dwa źródła
  Symulacja pokazuje interferencję fal od dwóch identycznych źródeł, których odległość możemy zmieniać. Grzbiety fal są pokazane na czerwono, doliny na niebiesko, a kolor czarny wskazuje zerowe wychylenie. (Zwróć uwagę, że cały obraz aktualizuje się natychmiast po przesunięciu suwaka, ponieważ jest rysowany na podstawie wzoru, który zakłada stałą odległość źródeł, i nie symuluje zależnej od czasu reakcji ośrodka falowego. Zwróć także uwagę na to, że tu amplituda fali nie zmniejsza się wraz z odległością od źródła, tak jak w przypadku fal fizycznych.) Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Interferencja - dwa źródła (badanie różnicy dróg)
  Symulacja pokazuje interferencję fal od dwóch identycznych źródeł, których odległość możemy zmieniać. Grzbiety fal są pokazane na czerwono, doliny na niebiesko, a kolor czarny wskazuje zerowe wychylenie. (Zwróć uwagę, że cały obraz aktualizuje się natychmiast po przesunięciu suwaka, ponieważ jest rysowany na podstawie wzoru, który zakłada stałą odległość źródeł, i nie symuluje zależnej od czasu reakcji ośrodka falowego. Zwróć także uwagę na to, że tu amplituda fali nie zmniejsza się wraz z odległością od źródła, tak jak w przypadku fal fizycznych.) Możesz kliknąć i przeciągnąć żółte kółko wskazujące punkt pomiarowy. Kiedy mamy do czynienia z interferencją konstruktywną, a kiedy z destruktywną? Wykres pokazuje wychylenie z położenia równowagi w punkcie pomiarowym związane ze źródłem po lewej (różowy wykres), po prawej (pomarańczowy wykres) i wypadkowe (na zielono). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Siatka dyfrakcyjna
  Symulacja zachowania światła, które napotyka siatkę dyfrakcyjną (struktura przypominająca grzebień z dużą liczbą równomiernie rozmieszczonych otworów). Użyj co najmniej jednego z pól wyboru, aby włączyć wiązkę światła. Światło ulega dyfrakcji i interferencji, a w porównaniu do podobnego efektu na podwójnej szczelinie, linie wytwarzane przez siatkę dyfrakcyjną są bardzo ostre (wąskie) i jasne. Zbliżenie środka siatki pokazano w prawym dolnym rogu. Za pomocą suwaka można kontrolować odstępy między szczelinami, czyli stałą siatki dyfrakcyjnej. W symulacji, czerwone światło ma długość fali 650 nm, zielone światło ma długość fali 550 nm, a niebieskie światło ma długość fali 450 nm. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie
  Symulacja demonstruje dyfrakcję fal na pojedynczej szczelinie. Szerokość otworu kontrolowana jest za pomocą suwaka. Początkowo fale są wyświetlane w czerni i bieli (skala szarości), przy czym zarówno grzbiety, jak i doliny są białe. Czarny wskazuje zerowe wychylenie. Alternatywnie można przejść do schematu kolorów czerwonego i niebieskiego, w którym grzbiety fal są wyświetlane na czerwono, doliny na niebiesko, a czerń nadal wskazuje zerowe wychylenie. Zwróć uwagę, że amplituda fali nie zmniejsza się wraz z odległością od źródła, tak jak w przypadku fal fizycznych. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/