Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Przewodnik z prądem w polu magnetycznym
  Aplikacje
  Łączenie magnesów
  Symulacja ma pomóc użytkownikowi w opracowaniu modelu tego jak domeny magnetyczne w materiałach ferromagnetycznych współdziałają, aby utworzyć trwały magnes. ©2015 Keith Warren, Department of Physics, North Carolina State University
  Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem (html5)
  Wirtualne laboratorium, w którym uczniowie mogą analizować kierunek linii sił pola magnetycznego w zależności od kierunku prądu w przewodniku prostoliniowym. Za pomocą sondy, mogą analizować wielkość pola magnetycznego (indukcja magnetyczna) w różnych odległościach od przewodnika. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ładunek w polu magnetycznym (html5)
  To wirtualne ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby uczniowie mogli przetestować czynniki, które wpływają na tor naładowanych cząstek poruszających się w polu magnetycznym prostopadle do linii sił pola. Można zmienić masę cząstki, wartość ładunku i jego znak, prędkość cząstki oraz zwrot linii sił pola magnetycznego. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Pole magnetyczne od przewodnika prostoliniowego z prądem (html5)
  Płynący prąd elektryczny wytwarza w otaczającej go przestrzeni pole magnetyczne. Przy pomocy tego apletu HTML5 możesz dokonać symulacji doświadczenia dotyczącego powstawania pola magnetycznego wokół prostoliniowego przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny. Prąd płynie przez pionowo ustawiony przewód. Możesz zmienić kierunek przepływu tego prądu na przeciwny, naciskając na czerwone pole z napisem zmiana kierunku prądu. Znaki (plus i minus na końcach przewodu symbolizują bieguny podłączonej baterii. Umowny kierunek przepływu prądu elektrycznego wskazuje czerwona strzałka. Zauważ, że rzeczywisty kierunek ruchu elektronów (zielone punkty wewnątrz przewodu) jest przeciwny do umownego kierunku przepływu prądu! Możesz przesuwać dowolnie igłę magnetyczną po brązowej powierzchni - najedź na nią kursorem i naciśnij dowolny klawisz myszki. Igła ta pokazuje kierunek i zwrot pola magnetycznego (niebieski okrąg ze strzałką) w dowolnym punkcie jej ustawienia Bieguny magnetyczne igły, Północny i Południowy są odpowiednio zaznaczone na kolor czerwony i niebieski. W symulacji tej wpływ pola magnetycznego Ziemi został pominięty. Pole magnetyczne prostoliniowego przewodnika przez, który płynie prąd, ma kształt współśrodkowych okręgów położonych symetrycznie wokół przewodnika. Zwrot wektora pola magnetycznego (niebieska strzałka) jest wyznaczony zgodnie z regułą prawej dłoni: jeżeli kciuk prawej ręki ustawiony jest w kierunku umownego kierunku przepływu prądu elektrycznego to pozostałe palce obejmujące przewód pokazują zwrot pola magnetycznego. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Pole magnetyczne od przewodników prostoliniowych z prądem (html5)
  Kliknij i przeciągnij przewody w lewo lub w prawo. Przewód po lewej jest ograniczony do obszaru, na lewo od początku układu współrzędnych; przewód po prawej stronie jest ograniczony do obszaru na prawo od początku. W symulacji, można zobaczyć wykres pola magnetycznego na osi x jako funkcję położenia. Na wykresie, indukcja magnetyczna jest przedstawiona jako dodatnia, jeżeli wypadkowe pole w tym położeniu jest skierowane do góry, a jako ujemna, gdy pole jest skierowane w dół. Za pomocą suwaków można ustawić natężenia prądów. Kolor czerwony oznacza, że prąd płynie przed ekran, a niebieski w głąb ekranu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Cyklotron (html5)
  Symulacja cyklotronu, który jest akceleratorem cyklicznym cząstek. W dwóch półkolisych elektrodach (są to tzw.duanty) wytworzone jest pole magnetyczne, które sprawia, że naładowane cząstki poruszają się po półokręgach. Każdy z tych półokręgów przenosi cząstkę z powrotem do szczeliny pomiędzy duantami, w której znajduje się pole elektryczne, które przyspiesza cząstki w szczelinie. Ostatecznie, cząstka wylatuje z cyklotronu z dużą prędkością. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Siła Lorentza (html5)
  W tym zadaniu należy znaleźć wartość i kierunek siły działającej na naładowaną cząstkę poruszającą się w polu magnetycznym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch cząstki w jednorodnym polu elektrycznym i magnetycznym
  Symulacja torów elektronu poruszającego się w przestrzeni 3D pod wpływem sił pola elektrycznego i magnetycznego. © Dieter Roess; Tan Wei Chiong; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Pole magnetyczne od 2 przewodników z prądem
  Symulacja pokazuje pole magnetyczne utworzone przez prąd elektryczny płynący w 2 prostoliniowych przewodnikach, w płaszczyźnie prostopadłej do nich (z opcją pola zewnętrznego). Użytkownik może kliknąć w dowolnej części płaszczyzny, aby wykreślić linie pola magnetycznego. © 2016, Fu-Kwun Hwang; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Pole magnetyczne Ziemi i magnesu sztabkowego
  © 2016, lookang , Fu-Kwun Hwang, Wolfgang Chrisitan, Francisco Esquembre; Fu-Kwun Hwang; Wolfgang Chrisitan; Francisco Esquembre; Anne Cox; tina. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Pole magnetyczne od dwóch magnesów sztabkowych
  © 2016, lookang, Fu-Kwun Hwang, Wolfgang Chrisitan, Francisco Esquembre; Fu-Kwun Hwang; Wolfgang Chrisitan; Francisco Esquembre; Anne Cox; tina. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Ładunek w polu magnetycznym - podstawy (html5)
  Ćwiczenie zaprojektowane tak, żeby uczniowie poznali wzór na wartość siły Lorentza działającej na ładunek poruszający się w stałym polu magnetycznym. Następnie mogą przeanalizować w jaki sposób kierunek siły, jest uzależniony od kierunku ruchu ładunku i kierunku pola magnetycznego. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Masa i energia kinetyczna cząstki (html5)
  W tym zadaniu należy określić masę i energię kinetyczną cząstki uwięzionej w polu magnetycznym. Podany będzie ładunek cząstki, jej szybkość i indukcja magnetyczna pola. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Masa i szybkość cząstki (html5)
  W tym zadaniu uczeń ma za zadanie wyznaczyć masę i szybkość cząstki, poruszającej się w polu pól magnetycznym i elektrycznym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wirująca cewka w polu magnetycznym (html5)
  Ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby uczniowie mogli zbadać strumień pola magnetycznego w funkcji czasu dla cewki obracającej się w polu magnetycznym. Zebranie danych umożliwia również obliczenie siły elektromotorycznej i sporządzenie jej wykresu w funkcji czasu. Autor Frank McCulley Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wirująca cewka w polu magnetycznym (wykresy) (html5)
  Ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby uczniowie mogli przyjrzeć się wykresom strumienia pola magnetycznego w funkcji czasu i siły elektromotorycznej w funkcji czasu dla cewki wirującej w polu magnetycznym. Uczeń może zmieniać rozmiar cewki, szybkość jej obrotu i wartość indukcji pola magnetycznego, analizując wpływ każdego z tych czynników na wykresy. Autor Frank McCulley Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ładunek w polu magnetycznym
  Symulacja pokazuje linię śrubową, jaką zatacza dodatnio naładowana cząstka (czerwona) w jednorodnym polu magnetycznym. Pokazane są również dwie składowe ruchu. Fioletowa linia pokazuje ruch kołowy cząstki, związany ze składową prędkości, która jest prostopadła do linii pola magnetycznego. Czarna linia pokazuje ruch ze stałą prędkością związany ze składową prędkości, która jest równoległa do linii pola. Połączenie ruchu kołowego i ruchu prostoliniowego daje ruch po linii śrubowej o stałym skoku. Wiedząc, że cząstka jest dodatnia, powinieneś być w stanie określić kierunek i zwrot indukcji magnetycznej. Andrew Duffy, w oparciu o wizualizator 3D Wolfganga Bauera. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Generator elektryczny
  Symulacja działania generatora elektrycznego, którego sercem jest po prostu pętla przewodząca obracająca się w polu magnetycznym. W tym przypadku pole jest jednorodne i skierowane w głąb strony. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Silnik prądu stałego
  Symulacja silnika prądu stałego, który jest po prostu ramką z prądem, która obraca się w polu magnetycznym pod wpływem momentu obrotowego siły elektrodynamicznej. Symulacja pokazuje dwie perspektywy, widok z boku i widok z góry. Widok boczny to perspektywa w której patrzymy od lewej strony ramki w widoku z góry. Aby utrzymać taki sam zwrot momentu obrotowego, kierunek prądu w ramce musi się zmieniać co pół obrotu. Czerwone strzałki w widoku bocznym pokazują siłę elektrodynamiczną przyłożoną do dwóch boków ramki. Fioletowe i zielone strzałki w widoku z góry oraz x i o w widoku bocznym wskazują kierunek prądu w tych bokach ramki. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Prawo Faradaya
  Symulacja ilustruje prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya. Możemy przesuwać drut wzdłuż pary równoległych przewodów w polu magnetycznym, które jest zwrócone w głąb ekranu (niebieskie) lub przed ekran (czerwone). Powyżej układu doświadczalnego prezentowany jest wykres siły elektromotorycznej indukcji w funkcji czasu. Można zmieniać pole magnetyczne, wpisując wzór wyrażający indukcję magnetyczną B (x, t). Czas t mierzony jest w sekundach, ale należy pamiętać, że czas w symulacji jest szybszy niż czas rzeczywisty. © Wolfgang Christian; Tan Wei Chiong. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Prawo Faradaya (obracająca się ramka)
  Symulacja pokazuje związek strumienia i odpowiadającej mu siły elektromotorycznej generowanej w prostokątnym obwodzie obracającym się wokół osi prostopadłej do jednorodnego pola magnetycznego. Można zmieniać prędkość kątową obrotu ramki, co pozwala zobaczyć jej wpływ na częstotliwość i maksymalną wartość SEM indukcji. © Tan Seng Kwang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Ruch przewodnika w polu magnetycznym
  Czerwony pręt może ślizgać się bez tarcia po niebieskich szynach. Do pręta przykładamy stałą siłę (czerwona) skierowaną w prawo. Pręt, szyny, zielony rezystor oraz czarne druty po lewej tworzą zamknięty obwód przewodzący. Przesunięcie pręta w prawo zwiększa strumień magnetyczny w tej pętli, powodując powstanie indukowanego prądu, który narasta wraz ze wzrostem prędkości pręta. Rośnie w związku z tym także siła elektrodynamiczna przeciwdziałająca tym zmianom, aż pręt osiągnie prędkość przy której równoważy ona siłę zewnętrzną (od tego momentu a = 0, v = const). Zewnętrzna siła zostaje usunięta po 8 sekundach - co się wtedy stanie? Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Działo elektromagnetyczne
  Czerwony pocisk może ślizgać się bez tarcia po niebieskich szynach. Akumulator powoduje przepływ prądu w obwodzie utworzonym przez akumulator, szyny i pocisk. Przez pocisk płynie prąd skierowany w dół, a jednorodne pole magnetyczne skierowane jest w głąb strony, co powoduje działanie na pocisk siły elektrodynamicznej skierowanej w prawo - nadającej mu przyspieszenie w prawo. Ruch pocisku zwiększa strumień pola magnetycznego obejmowanego przez obwód, powodując powstanie indukowanego prądu, przeciwnie skierowanego do prądu od akumulatora i związanej z nim siły elektrodynamicznej skierowanej przeciwnie do kierunku ruchu. Im szybciej porusza się pocisk, tym większa szybkość zmiany strumienia, tym większy indukowany prąd i większa ta siła. Ostatecznie równoważy siłę działającą w prawo. Od tego momentu pocisk porusza się ze stałą prędkością. Jednak prędkość ta może być imponująco duża! Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Linie pola magnetycznego od magnesu sztabkowego
  Przeciągaj igłę magnetyczną, aby wygenerować kolejne linie sił pola magnetycznego. Kliknięcie w obszarze panelu włącza/wyłącza tryb pełnoekranowy. © Fu-Kwun Hwang; Fremont Teng; Loo Kang Wee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Magnes sztabkowy i przewodnik z prądem
  Interaktywny model prostoliniowego przewodnika z prądem w polu wytworzonym przez magnes sztabkowy. © Wolfgang Christian; Francisco Esquembre; Anne J Cox; Loo Kang Wee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Tory cząstek
  Dowiedz się, za pomocą interaktywnej symulacji Ck-12, jak siły magnetyczne działające na ładunki w ruchu generują ruch po okręgu, a tory cząstek umożliwiają wgląd w ich naturę.
  Silnik elektryczny
  Dowiedz się, za pomocą interaktywnej symulacji Ck-12, w jaki sposób siły magnetyczne działające na przewody z prądem umożliwiają pracę silnika elektrycznego.