Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Dualizm korpuskularno-falowy
  Dualizm korpuskularno-falowy światła
  Aplikacje
  Zjawisko Comptona (html5)
  Animacja przebiegu i opis zjawiska Comptona
  Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne (html5)
  W tej symulacji można zbadać czynniki, które wpływają na to, że elektron jest wyrzucany z metalu pod wpływem światła i zobaczyć, jakie czynniki decydują o energii tych wyrzucanych przez światło elektronów. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Zjawisko fotoelektryczne (html5)
  Ten programik symuluje eksperyment, w którym można wyznaczyć stałą Plancka i pracę wyjścia. Na katodę fotokomórki pada światło z lampy rtęciowej, która wysyła światło o określonych długościach fali. Światło to może powodować emisję elektronów z katody (oznaczonej literą K). Zwykle katoda (K) jest połączona z ujemnym biegunem źródła napięcia, a anoda (A) z dodatnim. Jeśli napięcie włączymy na odwrót (katoda - dodatnia, anoda - ujemna), emitowane przez katodę elektrony są hamowane w polu elektrycznym. W celu wyznaczenia maksymalnej energii kinetycznej wyrzucanych elektronów, należy za pomocą potencjometru - suwaka zwiększyć napięcie hamujące do takiej wartości, aby elektrony nie docierały do anody (A). Niebieski miernik pokazuje wartość napięcia U, miernik czerwony pokazuje, czy elektrony docierają do anody. W prawym panelu możesz zmieniać materiał katody, długość fali padającego promieniowania i napięcie hamujące. Poniżej suwaka podane są wartości: częstotliwości fali świetlnej, energii fotonu, pracy wyjścia i maksymalnej energii kinetycznej elektronu. Po lewej stronie ekranu przedstawiony jest wykres U(ν(ni)), otrzymany na podstawie pomiarów. Po wykonaniu dla danego materiału katody kompletnej serii pomiarów przy różnych długościach fali światła, na wykresie pojawi się prosta najlepiej dopasowana do wyników. Na podstawie trzech serii pomiarów otrzymujemy na wykresie trzy równoległe linie proste, każdą dla innego materiału katody. Z nachylenia prostych wyznaczamy stałą Plancka. Dla każdego materiału katody można także z wykresu odczytać napięcie hamowania (w miejscu przecięcia prostej z osią U). Odczytując wartośćU, w którym prosta przecina oś rzędnych, obliczamy pracę wyjścia elektronów z metalu, mnożąc U przez ładunek elektronu: W = e U Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Promieniowanie cieplne (html5)
  Symulacja pozwala przyjrzeć się względnym proporcjom różnych długości fal świetlnych, które są emitowane przez gwiazdy w różnych temperaturach. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Teoria Bohra budowy atomu wodoru (html5)
  Aplikacja ilustruje atom wodoru zgodnie z modelem korpuskularnym lub falowym. Można wybrać główną liczbę kwantową n. Prawa część grafiki reprezentuje poziomy energetyczne atomu. Na dole można odczytać promień orbity r i całkowitą energię E. Jeśli spróbujemy zmienić za pomocą myszki promień orbity, to zazwyczaj będzie to prowadziło to do stanu niestacjonarnego. W opcji "fala" widzimy, że zielona linia falista, która symbolizuje falę de Broglie’a nie zostanie zamknięta. Tylko wtedy, gdy obwód jest całkowitą wielokrotnością długości fali (niebieski), uzyskuje się stan stacjonarny. Źródło © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Promieniowanie atomu (html5)
  W tym zadaniu należy określić długość fali, w nanometrach, światła emitowanego przez atom podczas przeskoku elektronu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Żagiel słoneczny (ciśnienie promieniowania)
  Symulacja żagla słonecznego - satelity lub sondy kosmicznej wykorzystującej promieniowanie słoneczne, odbijające się od żagli, jako formy napędu. Początkowo statek spoczywa w tej samej odległości od Słońca, w jakiej jest Ziemia. Użyj suwaków, aby wyregulować masę statku kosmicznego i długość boku żagla (przyjmujemy, że jest kwadratowy). Duży żółty obiekt to Słońce. Mniejszym niebieskim obiektem jest żagiel słoneczny. Strzałka reprezentuje przyspieszenie żagla. Przyspieszenie pochodzi od sumy wektorowej siły grawitacji, którą Słońce wywiera na statek (siła ta jest skierowana w stronę Słońca), oraz siły związanej z ciśnieniem promieniowania (siła ta działa w kierunku od Słońca). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Widma atomowe
  Światło emitowane przez wzbudzone atomy gazów poszczególnych pierwiastków. W pewnym sensie są to atomowe odciski palców. Pokazano jedynie linie, które są najjaśniejszymi liniami w widmie. Ponadto rzeczywisty kolor może być nieco inny niż tutaj pokazany. Jako odniesienie pokazano widmo ciągłe światła widzialnego. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Efekt fotoelektryczny
  Symulacja zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego. © 2018, Fu-Kwun Hwang; lookang; tina; Félix J. García Clemente. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Lasery
  Wywołaj akcję laserową poprzez wprowadzenie strumienia fotonów do wnęki. Steruj wiązką wyjściową kontrolując poziomy energetyczne atomów lasera. Źródło: https://github.com/openstax/simulations