Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Fale stojące (flash)
  Fale wahadłowe (flash)
  Aplikacje
  Faza drgan harmonicznych (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca fazę przy składaniu drgań harmonicznych.
  Składanie drgań prostopadłych (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca krzywe Lissajous, przy składaniu drgań harmonicznych prostopadłych.
  Drgania tłumione (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca wykres zależności położenia ciała od czasu w ruchu drgającym tłumionym.
  Drgania wymuszone (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca drgania wymuszone i zjawisko rezonansu
  Oscylatory sprzężone (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca wykresy drgań w oscylatorach sprzężonych.
  Mechaniczny oscylator (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca i opisująca drgania ciała zawieszonego na sprężynie.
  Faza przy odbiciu (html5)
  Animacja przedstawia odbicie impulsu falowego.
  Różnica faz w fali poprzecznej
  W tym modelu fali poprzecznej symulacja pokazuje przesunięcie fazowe, zwykle wiązane z ruchem falowym, w kategoriach różnic położeń kątowych dwóch punktów poruszających się ruchem jednostajnym po okręgu. © Lee Tat Leong; Wee Loo Kang Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Związek ruchu po okręgu z ruchem harmonicznym
  W tej symulacji można zbadać związek między jednostajnym ruchem po okręgu, a ruchem harmonicznym prostym. © Andrew Duffy; Wee Loo Kang; Tan Wei Chiong. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Fazy Księżyca (html5)
  Animacja html5 prezentująca fazy Księżyca
  Wizualizacja krzywych sinusoidalnych (html5)
  Ten program daje uczniom wizualną reprezentację krzywych sinusoidalnych. Uczniowie mogą odnieść właściwości ruchu diabelskiego młyna do właściwości sinusoidy. A - określa promień koła młyńskiego przekładający się na amplitudę krzywej, B - określa prędkość kątową koła decydującą o okresie, C - początkowe położenie rozważanego wagonika diabelskiego młyna określa fazę początkową (przesunięcie krzywej w poziomie), D - wysokość środka koła młyńskiego wpływa na przesunięcie krzywej w pionie. Autor Frank McCulley. A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Fale wahadłowe (html5)
  Drgania wahadeł matematycznych, różniących się fazą ruchu.
  Fale stojące (html5)
  Model falownicy i przykłady fal stojących.
  Równanie fali (html5)
  W tym ćwiczeniu uczniowie mają za zadanie określić parametry w równaniu fali. Uczniowie muszą określić długość fali, częstotliwość i amplitudę. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wizualizacja równania fali (html5)
  Program przedstawia wizualną reprezentację równania falowego. Pozwala to uczniom zobaczyć, jak różne zmienne wpływają na falę, która rozchodzi się w przestrzeni i czasie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Interferencja - dwa źródła
  Symulacja pokazuje interferencję fal od dwóch identycznych źródeł, których odległość możemy zmieniać. Grzbiety fal są pokazane na czerwono, doliny na niebiesko, a kolor czarny wskazuje zerowe wychylenie. (Zwróć uwagę, że cały obraz aktualizuje się natychmiast po przesunięciu suwaka, ponieważ jest rysowany na podstawie wzoru, który zakłada stałą odległość źródeł, i nie symuluje zależnej od czasu reakcji ośrodka falowego. Zwróć także uwagę na to, że tu amplituda fali nie zmniejsza się wraz z odległością od źródła, tak jak w przypadku fal fizycznych.) Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Interferencja - dwa źródła (badanie różnicy dróg)
  Symulacja pokazuje interferencję fal od dwóch identycznych źródeł, których odległość możemy zmieniać. Grzbiety fal są pokazane na czerwono, doliny na niebiesko, a kolor czarny wskazuje zerowe wychylenie. (Zwróć uwagę, że cały obraz aktualizuje się natychmiast po przesunięciu suwaka, ponieważ jest rysowany na podstawie wzoru, który zakłada stałą odległość źródeł, i nie symuluje zależnej od czasu reakcji ośrodka falowego. Zwróć także uwagę na to, że tu amplituda fali nie zmniejsza się wraz z odległością od źródła, tak jak w przypadku fal fizycznych.) Możesz kliknąć i przeciągnąć żółte kółko wskazujące punkt pomiarowy. Kiedy mamy do czynienia z interferencją konstruktywną, a kiedy z destruktywną? Wykres pokazuje wychylenie z położenia równowagi w punkcie pomiarowym związane ze źródłem po lewej (różowy wykres), po prawej (pomarańczowy wykres) i wypadkowe (na zielono). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Rozchodzenie się i odbicie impulsu falowego
  Symulacja fali (na linie) poruszającej się w jednym ośrodku. Jeśli impuls falowy napotka unieruchomiony koniec liny, odbija się zmieniając fazę na przeciwną. Jeśli napotka wolny koniec, odbija się bez zmiany fazy. Jeśli impuls biegnie wzdłuż lekkiej linki, połączonej z cięższą, połączenie działa jak unieruchomiony koniec i ta część fali, która uległa odbiciu ma fazę przeciwną. Jeśli impuls biegnie wzdłuż ciężkiej linki, połączonej z lżejszą, połączenie działa jak koniec swobodny i ta część fali, która uległa odbiciu ma tą samą fazę. Przechodząca część fali ma zawsze fazę nie zmienioną. Analogicznie, w przypadku światła - lekkiej lince odpowiada ośrodek o małym współczynniku załamania n (duża prędkość), a ciężkiej duży (mała prędkość). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Superpozycja pulsów
  Animacja superpozycji fal – sumowanie się kilku niezależnych ruchów falowych. © Andreu Glasmann; Wolfgang Christian; Mario Belloni Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Odbicie impulsu falowego na końcu linki
  Impuls falowy przemieszczający się wzdłuż jednorodnej napiętej linki dochodzi do jej końca. Przy unieruchomionym końcu odbija się ze zmianą fazy na przeciwną, a przy końcu swobodnym bez zmiany fazy. Jest to wyjaśnione przez porównanie z dwoma zbliżającymi się impulsami na lince dwa razy dłuższej. Michael Fowler. Tekst na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Impuls falowy zmieniający ośrodek
  Impuls falowy przemieszczający się wzdłuż jednorodnej napiętej linki dochodzi do połączenia z linką o innej gęstości. Impuls częściowo przechodzi, a częściowo odbija się. Względne gęstości dwóch linek można ustawić za pomocą suwaka. Zwróć uwagę na fazę fali odbitej jako funkcję względnej gęstości linek. Michael Fowler. Tekst na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Wizualizacja drgań w fali poprzecznej
  Przesunięcie fazowe drgań punktów fali poprzecznej. Dwukrotne kliknięcie włącza/wyłącza tryb pełnoekranowy. © Fu-Kwun Hwang; Fremont Teng; Loo Kang Wee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Fale kuliste
  Interaktywna wizualizacja fali kulistej. Zobacz, jak liczba falowa, częstotliwość i amplituda wpływają na jej zachowanie. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org
  Fotografia księżycowa
  Dwutygodniowa sekwencja zdjęć Księżyca. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org
  Warsztat - fale
  Aplikacja pomagająca przeanalizować ruch poszczególnych punktów fali. © weelookang; Francisco Esquembre; Boon Chien Yap; Felix J. Garcia Clemente Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike