Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Fizyka atomu i jądra atomowego
  Ładunki elektryczne
  Aplikacje
  Generowanie i rekombinacja (html5)
  Generowanie i rekombinacja elektronów i dziur w półprzewodniku samoistnym.
  Efekt fotoelektryczny (html5)
  Wirtualne doświadczenie - badanie efektu fotoelektrycznego
  Półprzewodniki domieszkowe (html5)
  Animacja html5
  Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne (html5)
  W tej symulacji można zbadać czynniki, które wpływają na to, że elektron jest wyrzucany z metalu pod wpływem światła i zobaczyć, jakie czynniki decydują o energii tych wyrzucanych przez światło elektronów. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Lampa elektronowa Thomsona (html5)
  W tym ćwiczeniu uczniowie mają za zadanie przyjrzeć się ugięciu wiązki promieni katodowych (strumienia elektronów) za pomocą pola magnetycznego i elektrycznego. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Przyspieszanie elektronów (html5)
  W tym ćwiczeniu uczniowie mają za zadanie zbadać czynniki, które wpływają na szybkość elektronu i czas potrzebny do przebycia odległości między naładowanymi okładkami kondensatora. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Zjawisko fotoelektryczne (html5)
  Ten programik symuluje eksperyment, w którym można wyznaczyć stałą Plancka i pracę wyjścia. Na katodę fotokomórki pada światło z lampy rtęciowej, która wysyła światło o określonych długościach fali. Światło to może powodować emisję elektronów z katody (oznaczonej literą K). Zwykle katoda (K) jest połączona z ujemnym biegunem źródła napięcia, a anoda (A) z dodatnim. Jeśli napięcie włączymy na odwrót (katoda - dodatnia, anoda - ujemna), emitowane przez katodę elektrony są hamowane w polu elektrycznym. W celu wyznaczenia maksymalnej energii kinetycznej wyrzucanych elektronów, należy za pomocą potencjometru - suwaka zwiększyć napięcie hamujące do takiej wartości, aby elektrony nie docierały do anody (A). Niebieski miernik pokazuje wartość napięcia U, miernik czerwony pokazuje, czy elektrony docierają do anody. W prawym panelu możesz zmieniać materiał katody, długość fali padającego promieniowania i napięcie hamujące. Poniżej suwaka podane są wartości: częstotliwości fali świetlnej, energii fotonu, pracy wyjścia i maksymalnej energii kinetycznej elektronu. Po lewej stronie ekranu przedstawiony jest wykres U(ν(ni)), otrzymany na podstawie pomiarów. Po wykonaniu dla danego materiału katody kompletnej serii pomiarów przy różnych długościach fali światła, na wykresie pojawi się prosta najlepiej dopasowana do wyników. Na podstawie trzech serii pomiarów otrzymujemy na wykresie trzy równoległe linie proste, każdą dla innego materiału katody. Z nachylenia prostych wyznaczamy stałą Plancka. Dla każdego materiału katody można także z wykresu odczytać napięcie hamowania (w miejscu przecięcia prostej z osią U). Odczytując wartośćU, w którym prosta przecina oś rzędnych, obliczamy pracę wyjścia elektronów z metalu, mnożąc U przez ładunek elektronu: W = e U Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Obwód elektryczny (html5)
  Symulacja pokazuje prosty obwód z baterią, wyłącznikiem i opornikiem. Umowny kierunek prądu pokazuje widok obwodu tak, jakby przemieszczające się ładunki były dodatnie (zaznaczone na czerwono). W rzeczywistości ładunki płynące w obwodzie poza baterią są ujemne (pokazane na niebiesko) - są to elektrony - podczas gdy te wewnątrz baterii są dodatnie. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Obwód elektryczny (html5)
  Symulacja pokazuje prosty obwód z baterią, wyłącznikiem i opornikiem. Umowny kierunek prądu pokazuje widok obwodu tak, jakby przemieszczające się ładunki były dodatnie (zaznaczone na czerwono). W rzeczywistości ładunki płynące w obwodzie poza baterią są ujemne (pokazane na niebiesko) - są to elektrony - podczas gdy te wewnątrz baterii są dodatnie. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Dualizm korpuskularno-falowy
  Interaktywna animacja przedstawiająca dyfrakcję i interferencję elektronów na podwójnej szczelinie. © Wolfgang Christian; lookang; tina Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Promieniowanie atomu (html5)
  W tym zadaniu należy określić długość fali, w nanometrach, światła emitowanego przez atom podczas przeskoku elektronu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ładunek odchylany w polu kondensatora (html5)
  Elektron emitowany z katody, przyspieszany w polu elektrycznym, przelatuje przez mały otwór w anodzie, trafiając następnie między okładki drugiego kondensatora, odchylającego jego bieg w pionie. Uczniowie muszą określić czas po jakim elektron dotrze do ekranu luminescencyjnego, jego prędkość w tym momencie oraz odchylenie w pionie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ładunek w polu elektrycznym (html5)
  Uczniowie mają za zadanie określić czas po jakim elektron dotrze do ekranu luminescencyjnego i jego prędkość w tym momencie. Elektron emitowany z katody, przyspieszany w polu elektrycznym, przelatuje przez mały otwór w anodzie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch cząstki w polu magnetycznym i elektrycznym
  Symulacja ruchu (2D) cząstek w polu magnetycznym i elektrycznym. http://kcvs.ca CC BY-NC-SA 3.0
  Atom wodoru Bohra
  Wizualizacja modelu atomu wodoru Bohra. © Fu Kwun Hwang; Loo Kang Wee; Fremont Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Ruch cząstki w polu magnetycznym i elektrycznym (3D)
  Sprawdź, jak pola magnetyczne i elektryczne wpływają na ruch naładowanej cząstki. http://kcvs.ca CC BY-NC-SA 3.0
  Efekt fotoelektryczny
  Symulacja zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego. © 2018, Fu-Kwun Hwang; lookang; tina; Félix J. García Clemente. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Obwód bateria-rezystor
  Zajrzyj do rezystora, aby zobaczyć, jak to działa. Zwiększ napięcie baterii, aby przez rezystor przepływało więcej elektronów. Zwiększ opór, aby zablokować przepływ elektronów. Obserwuj zmiany natężenia prądu i temperatury rezystora. Źródło: https://archive.cnx.org/specials/