Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Układ planetarny
  Obraz Ziemi
  Kształt i rozmiary Ziemi
  Ziemia we Wszechświecie
  Ruch obiegowy Ziemi
  Ruch obrotowy Ziemi
  Rachuba czasu
  Aplikacje
  II prawo Keplera
  Prędkość polowa komety w ruchu po elipsie.
  III prawo Keplera - planety wewnętrzne (html5)
  Animacja obrazuje III prawo Keplera – planety wewnętrzne
  III prawo Keplera - planety zewnętrzne (html5)
  Animacja obrazuje III prawo Keplera – planety zewnętrzne
  I prawo Keplera (html5)
  Ruch planet wokół Słońca. Interaktywna aplikacja obrazująca I prawo Keplera.
  Prawa Keplera (html5)
  Animacja i zadania, które ułatwiają zrozumienie praw Keplera.
  Układ Słoneczny (html5)
  Animacja ruchu planet
  Fazy Księżyca (html5)
  Animacja html5 prezentująca fazy Księżyca
  Gwiazdozbiory (html5)
  Interaktywny aplet html5 - Mapa nieba
  Planety wewnętrzne Układu Słonecznego (html5)
  Symulacja pokazuje cztery planety wewnętrzne Układu Słonecznego krążące wokół Słońca. Idąc od Słońca, widzimy Merkurego, Wenus, Ziemię i Marsa. Pasek na dole pokazuje, jak pozostałe cztery obiekty wyglądają jak na niebie, z punktu widzenia obserwatora znajdującego się na obiekcie, który umieścimy w centrum.
  Bieguny niebieskie (html5)
  Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/ade/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Symulator diagramu H-R (html5)
  Diagram Hertzsprunga-Russella - w pełni funkcjonalny symulator HTML5 pozwalający zapoznać się z osiami diagramu HR i rozmiarami gwiazd w różnych położeniach. Pozwala użytkownikowi na analizę lokalizacji najjaśniejszych gwiazd na niebie, jak i gwiazd najbliższych. Wersja w języku polskim jest adaptacją angielskiej wersji symulatora The Hertzsprung-Russell Diagram hostowanej na Astronomy Education at the University of Nebraska-Lincoln Web Site.
  Symulator jasności gwiazd (html5)
  Symulator jasności - prosty symulator do badania zakresu gwiezdnych jasności i ich zależności od promieni i temperatur powierzchni gwiazd. To jest wersja w języku polskim, adaptacja angielskiej wersji symulatora Luminosity Simulator hostowanej na Astronomy Education at the University of Nebraska-Lincoln Web Site.
  Prawo Hubble'a (html5)
  Prawo Hubble'a - prosty symulator wizualizujący rozszerzanie się wszechświata. Użytkownicy mogą zobaczyć wektory prędkości galaktyk i zauważyć, że wszystkie galaktyki oddalają się od nas. Następnie mogą zmienić punkt widzenia do innej galaktyki i sprawdzić, że Prawo Hubble'a obowiązuje niezależnie od wyboru układu odniesienia. To jest wersja w języku polskim, adaptacja angielskiej wersji symulatora Hubble's Law hostowanej na Astronomy Education at the University of Nebraska-Lincoln Web Site.
  Planetarne klimaty: delikatna równowaga (html5)
  Klimat jest regulowany przez delikatną równowagę absorbowanego i emitowanego promieniowania elektromagnetycznego. Aplet "Symulator planety", pozwala użytkownikowi zmieniać cztery czynniki, które regulują klimat: albedo, efekt cieplarniany, odległość od Słońca i temperaturę powierzchni. Źródło: http://www.kcvs.ca/site/index.html Warunki korzystania Aplety KCVS mogą być linkowane i swobodnie wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów i inne osoby zainteresowane. Do użytku komercyjnego należy skontaktować się Brian Martin lub Peter Mahaffy
  Teleskop astronomiczny (html5)
  Aplet symuluje prosty teleskop astronomiczny, składający się z dwóch soczewek, nazywanych obiektywem i okularem . Promienie światła padającego z lewej, załamywane przez obiektyw i okular, docierają do oka patrzącego przez teleskop (na prawo od okularu). Należy zauważyć, że czerwone linie symulacji nie odpowiadają dokładnie rzeczywistym promieniom, które załamują się na obu powierzchniach soczewki. Przybliżenie cienkich soczewek zakłada zamiast tego odchylenie na płaszczyźnie symetrii. Jeśli ogniskowa obiektywu f1 jest większa od ogniskowej okularu f2, teleskop daje obraz powiększony, odwrócony. Można zmieniać ogniskową obiektywu i okularu od 0,05 m do 0,5 m, za pomocą pól tekstowych panelu (nie zapomnij wcisnąć klawisz "Enter"!). Ponadto, można zmodyfikować kierunek promieni przez przeciąganie myszą. Program obliczy dla obiektywu i okularu kąty między promieniami i osią optyczną (oznaczone kolorem niebieskim i zielonym) oraz powiększenie. Jako przykład, aplet pokazuje sześć jasnych gwiazd Plejady, obserwowanych gołym okiem (na dole po lewej) i przez teleskop (na dole po prawej). Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Pierwsze prawo Keplera (html5)
  Jak wygląda orbita planety krążącej wokół Słońca? Od Ptolemeusza aż do Kopernika astronomowie mieli na to prosty (ale błędny) pogląd. Orbitą planety jest okrąg, lub przynajmniej taka orbita, która da się opisać jako superpozycja ruchów po okręgu. Johann Kepler w roku 1609 obalił ten błędny pogląd. Po przeanalizowaniu ogromnej ilości bardzo precyzyjnych pomiarów dokonanych przez Tycho Brache, Kepler doszedł do wniosku, że orbity planet są elipsami. Elipsa jest miejscem geometrycznym, dla których suma odległości od dwóch punktów (zwanych ogniskami) jest wielkością stałą. Pierwsze Prawo Keplera: Planeta krąży wokół Słońca po orbicie eliptycznej; w jednym z ognisk tej elipsy znajduje się Słońce. Niniejszy aplet ilustruje Pierwsze Prawo Keplera. Planetę (kolor niebieski) można przesuwać przy pomocy myszki (trzymając wciśnięty dowolny klawisz) na jej orbicie wokół Słońca (kolor czerwony). Okienko w górnej części zielonego panelu, pozwala na wybór dowolnej planety naszego Układu Słonecznego oraz komety Halley'a. Dodatkowo możemy prześledzić orbitę hipotetycznej (nieistniejącej) planety. W tym celu, w okienku półoś długa należy wprowadzić jej wartość (wyrażoną w AU), a w okienku mimośród wartość mimośrodu orbity (musi być mniejsza niż 1). Program obliczy długość półosi małej, aktualną odległość od Słońca oraz odległość minimalną i maksymalną. Długości te podane są w jednostkach astronomicznych (AU - astronomical unit). 1 AU = 1.49597870 x 1011 m zdefiniowana jest jako średnia odległość Ziemi od Słońca. Zaznaczenie pozycji orbita eliptyczna spowoduje narysowanie tej orbity. Zaznaczając pole półosie możemy spowodować ich narysowanie. Po zaznaczeniu pola linie łączące, program pokaże linie łączące planetę z ogniskami elipsy (F i F'). Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Drugie prawo Keplera (html5)
  W którym punkcie, na swojej eliptycznej orbicie, znajduje się planeta w danym czasie? W 1609 roku Johann Kepler mógł sobie odpowiedzieć na to pytanie posługując się następującym prawem: Drugie prawo Keplera - o niezakłóconym ruchu planetarnym: Promień wodzący planety, czyli linia łącząca Słońce z planetą, w równych odstępach czasu zakreśla równe pola powierzchni. Powyższe prawo zostanie zilustrowane za pomocą symulacji komputerowej. W prawym górnym rogu apletu znajduje się rozwijana lista, z której możesz wybrać jedną z dziewięciu planet naszego Układu Słonecznego lub kometę Halley'a. Dodatkowo można ustalić orbitę wyimaginowanego ciała niebieskiego podając jego półoś dużą oraz liczbowy mimośród (po wpisaniu danych nie zapomnij nacisnąć klawisza "Enter"!). Animację możesz wstrzymywać i wznawiać za pomocą przycisku "wstrzymaj/wznów" lub spowolnić zaznaczając opcję "Spowolnienie". Jeżeli wybierzesz opcję "Sektory" na aplecie pojawią się dwa sektory/wycinki o takich samych polach powierzchni. Dodatkowo widoczne będą dwa zegary, dzięki którym będziesz mógł odczytać czas jaki jest potrzebny na pokonanie tych wycinków (wyrażany za pomocą okresu orbitalnego T). Sektory mogą być zwiększane lub pomniejszane poprzez suwak który znajduje się obok opcji "Sektory". Można również zmieniać ich położenie. W tym celu należy umieścić na wybranym sektorze kursor, nacisnąć i przytrzymać dowolny klawisz myszki a następnie przesuwać. Zaznaczając opcję "Wektor prędkości" program wyświetla wektor prędkości poruszającej się planety bądź komety. W prawym dolnym rogu wyświetlane są informacje o odległości od Słońca (w jednostkach astronomicznych - 1 AU = 1.49597870 x 1011 m) oraz prędkości planety (w km/s). Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Pory roku (html5)
  Symulacja pokazuje zmiany ustawienia Ziemi i Słońca w ciągu roku i wpływ tych zmian na występowanie pór roku. Sezonowe zmiany przedstawiono z punktu widzenia zarówno obserwatora na Ziemi, jak i obserwatora zewnętrznego. Źródło: https://github.com/concord-consortium/grasp-seasons
  Wahadło Foucaulta (html5)
  Wahadło Foucaulta – wahadło mające możliwość wahań w dowolnej płaszczyźnie pionowej. Powolna zmiana płaszczyzny ruchu wahadła względem Ziemi dowodzi jej obrotu wokół własnej osi.(Wikipedia)
  Promieniowanie cieplne (html5)
  Symulacja pozwala przyjrzeć się względnym proporcjom różnych długości fal świetlnych, które są emitowane przez gwiazdy w różnych temperaturach. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Pozorny ruch gwiazdy (html5)
  Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/ade/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Gwiazda w pudełku (html5)
  Symulacja zachowań gwiazd na diagramie Hertzsprunga-Russella
  Fazy Księżyca i pływy morskie
  © 2015, Todd Timberlake; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Fazy Księżyca. Model z pływami morskimi
  © 2016, Todd Timberlake; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Ziemia i Słońce (html5)
  Co sprawia, że Ziemia porusza się po torze w przybliżeniu kołowym wokół Słońca? Jest to związane z prędkością Ziemi równą około 30 km/s i siłą grawitacji z jaką Słońce działa na Ziemię. Za pomocą przycisków, można symulować różne prędkość Ziemi, aby zobaczyć jaki to miałoby wpływ na jej orbitę. Czerwona strzałka pokazuje przyspieszenie, a zielona strzałka prędkość Ziemi. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Ziemia (różne prędkości) i Słońce (html5)
  Co sprawia, że Ziemia porusza się po torze w przybliżeniu kołowym wokół Słońca? Jest to związane z prędkością Ziemi równą około 30 km/s i siłą grawitacji z jaką Słońce działa na Ziemię. Symulacja pokazuje pięć hipotetycznych planet, o prędkościach początkowych 80%, 100%, 120%, 141.42% i 150% prędkości Ziemi. Skutkuje to czterema różnymi typami kształtów orbit - dwie orbity eliptyczne, orbita kołowa, trajektoria paraboliczna i trajektoria hiperboliczna. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0
  Wyznaczanie masy planety (html5)
  Uczniowie muszą obliczyć masę planety na podstawie parametrów ruchu orbitalnego księżyca krążącego wokół tej planety. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Elementy orbitalne
  Wizualizacja demonstruje parametry, które jednoznacznie definiują orbitę keplerowską danego ciała. Źródło: https://github.com/kriskda/OrbitalElements
  Najbliższa planeta od Ziemi (średnio)
  Symulacja pokazuje cztery wewnętrzne planety Układu Słonecznego, krążące wokół Słońca. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Symulator faz Księżyca
  Symulator pozwala pokazać w jaki sposób różne ustawienia Słońca, Ziemi i Księżyca względem siebie decydują o fazie Księżyca widzianej z Ziemi. Symulator pokazuje widoki z różnej perspektywy - z dystansu, gdy obserwator patrzy w dół na Ziemię, jak również z perspektywy obserwatora na Ziemi, patrzącego w niebo.