+ Pokaż spis treści

Przybliżenia dziesiętne


Działania arytmetyczne na liczbach rzeczywistych zastępuje się często w rachunkach praktycznych działaniami na ich przybliżeniach.

W celu przybliżenia ułamka dziesiętnego z dokładnością do ustalonego rzędu należy odrzucić cyfry znajdujące się w rzędach niższych od rzędu ustalonego (występujących po ustalonym rzędzie) zgodnie z zasadą:

 1. Jeżeli pierwszą z odrzucanych cyfr jest: 0; 1; 2; 3; 4, to ostatnią z cyfr zachowanych pozostawiamy bez zmiany. Jest to przybliżenie z niedomiarem.
 2. Jeżeli pierwszą z odrzucanych cyfr jest: 5; 6; 7; 8; 9, to ostatnią z cyfr zachowanych zwiększamy o 1. Jest to przybliżenie z nadmiarem.

  Oś liczbowa

  Osią liczbową nazywamy prostą, na której

  1. Obrano punkt zerowy
  2. Jeden ze zwrotów osi uznano za zwrot dodatni
  3. obrano jednostkę osi  Istnieje ścisły związek między liczbami rzeczywistymi a punktami osi liczbowej:

  Każdej liczbie rzeczywistej można przyporządkować jeden punkt osi liczbowej i na odwrót, każdy punkt osi odpowiada dokładnie jednej liczbie rzeczywistej.

  Liczbę, której przyporządkowano dany punkt osi liczbowej, nazywamy współrzędną tego punktu na osi.

  Przedziały liczbowe

  Ważnymi podzbiorami zbioru liczb rzeczywistych R są przedziały.

  Niech a, b będą liczbami rzeczywistymi takimi, że a < b
  Wszystkie rodzaje przedziałów o końcach a, b zawiera tabela:

  Nazwa Zapis Określenie Ilustracja graficzna
  Przedział obustronnie otwarty
  Przedział obustronnie domknięty
  Przedział lewostronnie domknięty
  Przedział prawostronnie domknięty
  Przedział lewostronnie nieograniczony i prawostronnie otwarty
  Przedział lewostronnie nieograniczony i prawostronnie domknięty
  Przedział lewostronnie otwarty i prawostronnie nieograniczony
  Przedział lewostronnie domknięty i prawostronnie nieograniczony