+ Pokaż spis treści

Produkcja zwierzęca

Chów zwierząt gospodarskich w Polsce


Chów zwierząt gospodarskich dostarcza:

  • produktów żywnościowych (mięso, tłuszcze, mleko, jaja)
  • surowców do przemysłu spożywczego
  • surowców dla innych gałęzi przemysłu (wełna, pierze, skóry)


Bydło

- dwa kierunki w hodowli: mleczarski i mięsny
- pogłowie bydła - 39 sztuk na 100 ha użytków rolnych
- rejony intensywnego chowu: Wielkopolska, Małopolska, Podkarpackie, Żuławy Wiślane oraz Pojezierze Mazurskie
- duża intensywność hodowli w pasie gór i w Polsce północno-wschodniej wiążę się z dużymi obszarami pastwisk w tych rejonach, zaś w Wielkopolsce bazuje na intensywnych uprawach roślin pastewnych

Trzoda chlewna

- pozyskuje się: mięso, tłuszcz i skóry
- pogłowie trzody chlewnej - 97 sztuk na 100 ha użytków rolnych
- ma mniejsze wymagania żywieniowe niż bydło, przeważnie są to pasze pochodzenia roślinnego i różnego rodzaju odpady z zakładów przemysłowych
- chów uniezależniony od warunków klimatycznych (chlewnie)
- ma krótki okres chowu: około 2 lat
- charakteryzuje się dużą rozrodczością
- duża intensywność chowu i hodowli: w Wielkopolsce, na Kujawach, Podlasiu oraz w rejonie opolskim

Owce

- pozyskuje się: wełnę, mięso, mleko, skóry kożuchowe
- są zwierzętami mało wymagającymi stąd wypasa się je w górach na gorszych pastwiskach
- pogłowie owiec - 3,8 sztuk na 100 ha użytków rolnych
- duża intensywność chowu i hodowli: Pojezierze Wielkopolskie i Pomorskie, Nizina Podlaska, Sudety, Karpaty, rejon między Łodzią a Kielcami

Konie


- wykorzystywane są: jako siła pociągowa, na mięso, w sporcie
- pogłowie koni - 3,3 sztuki na 100 ha użytków rolnych (jedynie w południowo-wschodniej Polsce - 10 sztuk na 100 ha użytków rolnych)
- pogłowie koni spada gdyż obserwuje się systematyczną mechanizację rolnictwa
- duża intensywność hodowli: Karpaty i Kotliny Podkarpackie, Niziny Mazowiecka i Podlaska.

Drób

- zalicza się tu: kury, indyki, kaczki, gęsi, perlice i gołębie
- pozyskuje się : jaja, mięso, pierze
- najwięcej jest kur (46 mln sztuk)
- w chowie kur dominują nioski i drób rzeźny (głównie kurczęta mięsne brojlery)
- duża intensywność chowu i hodowli w południowej Polsce, w Wielkopolsce i na Pojezierzu Pomorskim