+ Pokaż spis treści

Procesy plutoniczne i wulkaniczne

Charakterystyka procesów plutonicznych i wulkanicznych


Przemieszczająca się w litosferze magma wywołuje wiele zjawisk wewnątrz skorupy ziemskiej (tzw. zjawiska plutoniczne), a gdy dociera do powierzchni i ją przekracza wyzwala zjawiska wulkaniczne.

Zjawiska plutoniczne


 • dotyczą ruchów i krzepnięcia magmy w głębi litosfery
 • prowadzą do powstawania z magmy skał głębinowych
 • tworzą intruzje - wtargnięcie magmy pomiędzy już istniejące skały
 • intruzje magmowe tworzą różne struktury: batolity, kominy, żyły, soczewki i lakkolity

Zjawiska wulkaniczne


Migrująca magma wypływa na powierzchnię ziemi w postaci lawy. Lawa i towarzyszące jej pary, gazy oraz fragmenty skalne wydostają się na powierzchnię ziemi w wyniku erupcji. Wszystkie zjawiska natury związane z wybuchami wulkanów i wydostawaniem się na powierzchnię ziemi produktów stałych, ciekłych i gazowych nazywamy wulkanizmem.

W zależności od sposobu wydostawania się produktów erupcji na powierzchnię Ziemi wyróżnia się erupcje:

 • centralne - takie, których produkty erupcji wydobywają się z krateru będącego elementem wulkanu;
 • linijne - lawa i inne produkty wydostają się na powierzchnię szczelinami.

W trakcie erupcji wulkanicznych wydobywają się:
 1. lawa
 2. materiał piroklastyczny
 3. gazy i pary
 • Lawy - można podzielić ze względu na chemizm:
   • kwaśne - mają dużą lepkość, są gęste, tworzą krótkie potoki i krzepną bardzo szybko od miejsca erupcji
   • zasadowe - mają małą lepkość, są rzadkie stąd są ruchliwe, płynne; potoki lawy zasadowej poruszają się bardzo szybko
 • Utwory piroklastyczne:
   • bomby wulkaniczne - bryły lawy wyrzucone i zastygłe w powietrzu;
   • lapille - (z wł. małe kamyki) są to fragmenty wielkości orzecha powstałe z rozdrobnionej lawy
   • piaski i popioły wulkaniczne - (najdrobniejszy materiał) są wynikiem gwałtownych wybuchów pod dużym ciśnieniem gazu, które powodują rozpylenie lawy; Popioły są wyrzucane na wielkie wysokości, aż do stratosfery i rozprzestrzeniają się na dużych obszarach; popioły wulkaniczne osadzone na lądzie noszą nazwę tufów, zaś osadzone w środowisku wodnym - tufitów
   • pumeks - to wyrzucone w powietrze fragmenty gorącej lawy bogatej w gazy, które wydobywają się z niej w trakcie stygnięcia w powietrzu, wskutek tego opadłe fragmenty zakrzepłej lawy są przepełnione drobnymi pęcherzykami
 • Gazy i pary:
      Wśród gazów wydobywających się z wulkanu najwięcej jest pary wodnej; oprócz tego występują: chlor, siarkowodór, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, wodór i metan. Gazy wydobywają się z wulkanu znacznie dłużej niż trwa wypływ lawy.


Wulkany i ich rodzaje


Elementy wulkanu:

 • stożek wulkaniczny - kształt i wysokość zależą od rodzaju i ilości materiału wydobywającego się w trakcie erupcji
 • komin wulkaniczny (kanał) - nim na powierzchnię ziemi są dostarczane produkty erupcji
 • krater - zakończenie komina wulkanicznego;
 • ognisko (komora magmowa) - źródło erupcji wulkanicznej
 • kaldera - koliste zagłębienie. Tworzy się gdy dochodzi do wysadzenia szczytowej części stożka wulkanicznego. Wówczas w szczytowej partii stożka wulkanicznego powstaje koliste zagłębienie
 • stożki pasożytnicze
W zależności od rodzaju produktów erupcji można wyróżnić wulkany:


 1. wyłącznie lawowe
 2. wyłącznie eksplozywne
 3. wulkany mieszane
 • Wulkany lawowe
   mogą być dwojakiego rodzaju:
   1. wulkany tarczowe
   2. kopuły lawowe
 • Wulkan tarczowy
    - tworzy się wówczas, gdy lawa jest płynna i wypływając z krateru rozlewa się szeroko, tworząc wzniesienie o łagodnych stokach (np. wulkany hawajskie - Mauna Loa największy wulkan tarczowy na świecie)
 • kopuła lawowa (wulkan kopułowy)
    tworzy się jeśli lawa ma dużą gęstość, wówczas nie może ona daleko odpłynąć od krateru i gromadzi się w jego sąsiedztwie (wulkan Merapi na Jawie)
 • Wulkany eksplozywne
   - wyrzucają tylko materiał piroklastyczny
 • Wulkany mieszane
  (stratowulkany) - stanowią zdecydowaną większość wszystkich wulkanów kuli ziemskiej; są zbudowane z na przemian ułożonych law i utworów piroklastycznych (Etna, Wezuwiusz)

Podział wulkanów ze względu na aktywność:


 • czynne - okresy spokoju przerywane częstymi erupcjami (Etna, Wezuwiusz, Stromboli)
 • drzemiące - erupcje za pamięci ludzkiej ale od dłuższego czasu nie notowane (Fudżi jama, Tambora)
 • wygasłe - erupcje nie notowane za pamięci ludzkiej (w Polsce - Ślęża)

Skutki erupcji wulkanicznych dla człowieka i otaczającego go środowiska:


Negatywne:

 • potoki lawowe zagrażają uprawom i siedzibom ludzi
 • w wyniku erupcji eksplozywnych całe miasta mogą zostać zasypane popiołem wulkanicznym (np. Pompeje i Herkulaneum 79 r. n.e.)
 • duszące gazy wydobywające się z wulkanu powodują śmierć osób i zwierząt
 • towarzyszące wybuchom wulkanu zapylenie atmosfery powoduje obniżenie temperatury powietrza

Pozytywne:


 • na zboczach stratowulkanów uprawia się winolatorośl gdyż gleby wykształcone na popiołach wulkanicznych są bardzo żyzne
 • często wulkany występują grupowo tworząc charakterystyczne krajobrazy górskie (Jawa)

Rozmieszczenie wulkanów na kuli ziemskiejNajwięcej wulkanów znajduje się wzdłuż wybrzeży O. Spokojnego - "Ognisty pierścień"

W Europie najwięcej czynnych wulkanów jest we Włoszech (Etna, Wezuwiusz, Vulkano, Stromboli) oraz na Islandii (Askja i Hekla)

W Polsce nie występuje czynny wulkanizm. Działalność wulkaniczna występowała w odległej przeszłości geologicznej (orogeneza hercyńska i alpejska) - Ślęża , Miękinia i Tęczynek oraz G. Świętokrzyskie

Zjawiska powulkaniczne:

 • wulkany błotne
 • solfatary - gorące wyziewy gazów wulkaniczny i nie tylko - źródła siarkowe koło Neapolu
 • gejzery - źródła gorącej wody, gdzie woda wytryskuje rytmicznie (Yellow Stone - Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia)