Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY CHEMICZNEJ
dla Szkół Podstawowych
Do zakończenia rejestracji
00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund
Data zakończenia rejestracji: 0000-00-00
REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY CHEMICZNEJ Z WYDZIAŁEM CHEMII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
(obowiązuje od roku szkolnego 2022/23)
&1
ORGANIZATOR
 1. Olimpiada Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego dla szkół podstawowych, zwana dalej Olimpiadą, jest organizowana przez Uniwersytet Jagielloński – Wydział Chemii oraz Fundację Nauka i Wiedza, zwanych dalej łącznie Organizatorem.
 2. Nad merytorycznym przygotowaniem Olimpiady czuwa Komitet Główny powoływany, wraz z jego Przewodniczącym oraz Wiceprzewodniczącym, przez Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ).
 3. Siedzibą Komitetu Głównego jest Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków.
 4. W skład Komitetu Głównego wchodzą pracownicy Wydziału Chemii UJ, skład Komitetu dostępny jest na stronie Olimpiady.
 5. Przewodniczący zwołuje sesje Komitetu Głównego i prowadzi je.
 6. Komitet Główny podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności połowy jego członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. Decyzje Komitetu Głównego są protokołowane.
 7. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zastępuje go Wiceprzewodniczący. Jeśli i on nie jest obecny, kompetencje Przewodniczącego wykonuje najstarszy członek Komitetu Głównego.
 8. O typie, treści i formie zadań decydują Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego.
 9. Wszystkie informacje organizacyjne zamieszczane będą na stronie internetowej Olimpiady www.edukator.pl/olimpiada.
 10. Olimpiada jest organizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1036, z późn. zm).
&2
CELE OLIMPIADY
Celem Olimpiady jest umożliwienie uczniom zainteresowanym chemią sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności, rozbudzenie zainteresowania chemią wśród uczniów szkół podstawowych, ale przede wszystkim rozpoznanie szczególnie utalentowanych uczniów w dziedzinie chemii na wczesnym etapie edukacyjnym.
&3
WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z całej Polski.
 2. Do dnia 30 września nauczyciel rejestruje szkołę korzystając z formularza rejestracyjnego na stronie Olimpiady www.edukator.pl/olimpiada
 3. Nauczyciele rejestrujący szkołę otrzymują loginy, które przekazują uczniom zgłoszonym do Olimpiady.
 4. Przedstawiciele ustawowi uczniów, którzy otrzymali od swoich nauczycieli loginy, logują zgłaszanych do Olimpiady uczniów na stronie Olimpiady i wypełniają formularz rejestracyjny.
 5. Niepoprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego przez przedstawiciela ustawowego ucznia, który otrzymał login, może być powodem do wykreślenia z listy.
 6. Wszyscy uczniowie szkół podstawowych, których przedstawiciele ustawowi dokonali prawidłowej rejestracji stają się uczestnikami Olimpiady.
 7. Dane osobowe uczestników Olimpiady przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1000) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w celu organizacji, przeprowadzenia Olimpiady i ogłoszenia jej wyników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie, w jakim akty prawa powszechnie obowiązującego obligują go do tego.
 8. Uczestnicy Olimpiady są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Olimpiady oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych, co poświadczają w czasie rejestracji ich opiekunowie prawni.
 9. W przypadku, gdy Uczestnik Olimpiady weźmie udział w Etapie III – centralnym Olimpiady, Uczestnicy Olimpiady lub ich przedstawiciele ustawowi poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, wyrażają nieodpłatną zgodę na utrwalanie wizerunku uczestnika lub własnego z uczestnictwa w Wydarzeniu, o którym mowa w § 4 ust.8. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku ww. osób w związku z udziałem w rozdaniu dyplomów poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu technik zapisu magnetycznego i techniki cyfrowej, rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, publiczne udostępnianie na stronie Olimpiady.
&4
PRZEBIEG OLIMPIADY
 1. Szczegółowy zakres materiału niezbędnego do opanowania dla poszczególnych etapów Olimpiady zamieszczony jest na stronie internetowej Olimpiady w zakładce „Zakres materiału”.
 2. Olimpiada składa się z trzech etapów: etapu I, etapu II i etapu III.
 3. Olimpiada przebiega zgodnie z terminarzem publikowanym przez Organizatora do 15 września danego roku.
 4. Do etapu I obowiązują tylko zagadnienia wskazane w podstawie programowej, natomiast do etapu II i III treści rozszerzające wskazywane na każdy rok szkolny do 15 września danego roku.
 5. Etap I - eliminacje szkolne
  1. Eliminacje szkolne są przeprowadzane w formie zdalnej.
  2. Organizator udostępni instrukcje dotyczące rozwiązywania testu konkursowego najpóźniej 3 dni przed terminem I etapu i będzie ona widoczna dla uczestnika po zalogowaniu na swój profil utworzony na potrzeby Olimpiady. Uczestnicy powinni się z nimi zapoznać i przestrzegać ich podczas rozwiązywania testu.
  3. Uczestnicy rozwiązują test w formie zdalnej na platformie udostępnionej przez Organizatora w szkole pod opieką nauczyciela niedysponującego kwalifikacjami niezbędnymi do nauczania chemii lub przyrody.
  4. Etap I odbywa się zgodnie z terminarzem zamieszczonym na stronie Olimpiady.
  5. Zanonimizowana lista uczestników zakwalifikowanych do etapu II będzie opublikowana zgodnie z terminem określonym w terminarzu Olimpiady.
  6. Limit punktów będący podstawą kwalifikacji do II etapu jest taki sam dla wszystkich szkół i wynosi co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów. Limit ten może zostać podwyższony przez Komitet Główny.
 6. Etap II
  1. Eliminacje okręgowe będą przeprowadzane w formie zdalnej w siedzibie szkoły.
  2. Organizator udostępni instrukcje dotyczące rozwiązywania testu konkursowego najpóźniej 3 dni przed terminem II etapu i będzie ona widoczna dla uczestnika po zalogowaniu na swój profil utworzony na potrzeby Olimpiady. Uczestnicy powinni się z nimi zapoznać i przestrzegać podczas rozwiązywania testu.
  3. Uczestnicy rozwiązują test w formie zdalnej na platformie udostępnionej przez Organizatora w szkole pod opieką nauczyciela niedysponującego kwalifikacjami niezbędnymi do nauczania chemii lub przyrody.
  4. Etap II odbywa się zgodnie z terminarzem Olimpiady.
  5. Zanonimizowana lista uczestników zakwalifikowanych do etapu III będzie opublikowana zgodnie z terminem określonym w terminarzu Olimpiady.
 7. Etap III – centralny
  1. Do etapu centralnego dopuszczanych jest nie więcej niż 200 uczestników, którzy uzyskali najwyższe liczby punktów na etapie II - eliminacji okręgowych. Dokładna liczba osób dopuszczonych do III etapu będzie uzależniona od formy w jakiej będzie przeprowadzony. W przypadku, gdy wielu uczestników uzyska w II etapie liczbę punktów zbliżoną do liczby punktów, która zostanie przez Komitet Główny określona jako minimalna liczba punktów niezbędna do dopuszczenia uczestnika do etapu centralnego, Komitet Główny może podjąć decyzję o dopuszczeniu do etapu centralnego większej liczby uczestników, niż określona w zdaniu 1 tego punktu. Etap III - centralny odbywać się będzie w terminie wskazanym na stronie Olimpiady.
  2. Etap III odbywa się w siedzibie Organizatora (stacjonarnie) w formie pisemnej. Jeżeli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na odbycie się III etapu w formie stacjonarnej. Etap ten odbywa się w formie zdalnej (poprzez platformę udostępnioną przez Organizatora) a następnie 40 najlepszych uczestników bierze udział w formie ustnej przy pomocy łącza internetowego za pomocą programu ZOOM. W takim wypadku uczestnik musi być zarówno dobrze widoczny jak i słyszany.
  3. Imienna lista laureatów i finalistów będzie publikowana na stronie internetowej Olimpiady.
 8. Postanowienia wspólne
  1. Ogłoszenie wyników III etapu oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom odbywa się w czerwcu danego roku szkolnego (przed zakończeniem nauki) w budynku Wydziału Chemii UJ w Krakowie, jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.
  2. W związku z organizacją zakończenia Olimpiady (dalej jako: „Wydarzenie”) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie informuję, że wizerunek osób przebywających na terenie Wydziału Chemii UJ podczas Wydarzenia może zostać utrwalony zarówno w formie zdjęć, jak i filmów, a następnie użyty dla celów sprawozdawczych, dokumentacyjnych lub promocyjnych przez Organizatora – Wydział Chemii UJ oraz Fundacja Nauka i Wiedza (Współorganizatora) zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.).
  3. Z rozdania dyplomów i nagród zostanie przeprowadzona fotorelacja oraz nagrany film.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne (wadliwy sprzęt komputerowy, problemy z dostępem do sieci Internet, problemy z przeglądarką internetową, oprogramowaniem, brakiem wtyczek itp.) uniemożliwiające uczestnictwo na każdym z etapów Olimpiady, których przyczyny nie leżą po stronie Organizatora.
  5. Organizator podaje niniejszym wymagania techniczne niezbędne do spełnienia przez sprzęt komputerowy, na którym uczestnik będzie uczestniczył w Olimpiadzie: Przeglądarka internetowa: Chrome (Google), Firefox (Mozilla) lub Opera z włączoną obsługą ciasteczek (ang. cookies) oraz skryptów Java Script oraz głośnik lub słuchawki.
  6. Ewentualne problemy techniczne Uczestnika nie stanowią podstawy składania odwołania.
&5
ORGANIZACJA OLIMPIADY
 1. Czas rozwiązywania zadań wynosi 60 minut na każdym etapie, z wyjątkiem ewentualnego przeprowadzenia etapu III – w formie niestacjonarnej opisanej w punkcie 7.2.
 2. Zadania olimpijskie nie są publikowane po zakończeniu Olimpiady.
&6
TRYB ODWOŁAWCZY
 1. Prawni opiekunowie uczestników Olimpiady mają prawo do złożenia pisemnego odwołania od wyniku Olimpiady w terminie do dwóch dni od przeprowadzenia I i II etapu Olimpiady oraz w terminie dwóch dni od publikacji prac po etapie III Olimpiady, a w przypadku jego przeprowadzenia w formie ustnej od dwóch dni od czasu jego przeprowadzenia licząc dokładnie 48 h od czasu indywidualnej rozmowy uczestnika. W przypadku przeprowadzenia III etapu w formie stacjonarnej kartę odpowiedzi będzie można obejrzeć po zalogowaniu na swoje konto na platformie.
 2. Odwołanie może być przesłane przez uczestnika Olimpiady e-mailem na adres [email protected]. Odwołanie musi zawierać wskazanie, które fragmenty oceny są kwestionowane wraz z merytorycznym uzasadnieniem. E-maile niepodpisane pozostaną bez odpowiedzi.
 3. Posiadanie orzeczenia o dysleksji, dysgrafii, dysortografii czy dyskalkulii nie zmienia warunków udziału w Olimpiadzie.
 4. Kwarantanna, choroba lub niedyspozycja zdrowotna w dniu każdego z etapów Olimpiady nie może być podstawą składania odwołania.
 5. Odwołania będą rozpatrywane przez Komitet Główny, którego decyzje będą ostateczne.
&7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Nie przewiduje się kwalifikacji laureatów do olimpiady międzynarodowej.
 2. Tytuł laureata Olimpiady przysługuje 20 najlepszym uczestnikom, którzy uzyskali minimum 60% punktów w III etapie. Jeżeli więcej uczestników niż 1 uzyskało równą liczbę punktów, plasującą każdego z nich jako 20 najlepszy uczestnik, tytuł laureata przysługuje wszystkim tym uczestnikom.
 3. Tytuł finalisty Olimpiady przysługuje uczestnikom, którzy uzyskali minimum 50% punktów w III etapie, ale nie zostali laureatami zgodnie z ust. 2.
 4. Komitet Główny wydaje uczestnikowi, który uzyskał tytuł laureata albo finalisty zgodnie z powyższymi ustępami zaświadczenie określone przez prawo powszechnie obowiązujące.
 5. Komitet Główny prowadzi dokumentację Olimpiady wymaganą przepisami prawa.
&8
KLAUZULA INFORMACYJNA
W przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński i Fundacja Nauka i Wiedza informują, że:
 1. Współadministratorami danych osobowych uczestnika Olimpiady są:
  • Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ,
  • Fundacja Nauka i Wiedza z siedzibą w Warszawie przy ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa, reprezentowany przez Prezesa Zarządu.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków, pokój nr 27. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: [email protected] lub pod nr telefonu 12 663 12 25, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
 3. Fundacja Nauka i Wiedza wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: [email protected]
 4. Dane osobowe Uczestnika Olimpiady podane w zgłoszeniu do udziału w olimpiadzie przetwarzane będą:
  1. w przypadku wszystkich Uczestników - w celu organizacji, przeprowadzenia Olimpiady na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- tj. w wykonaniu uzasadnionego interesu Administratora polegającego na wyłonieniu laureatów w organizowanej Olimpiadzie, z którym następnie zostanie nawiązany stosunek umowny;
  2. w przypadku Uczestnika będącego laureatem Olimpiady lub uczestnikiem, który otrzymał wyróżnienie – w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora jako przyrzekającego nagrodę, w tym przede wszystkim obowiązków podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  3. w przypadku wizerunku osób, o których mowa w pkt. 4 lit. b powyżej będzie on przetwarzany w celu przeprowadzania rozdania dyplomów i udokumentowania tego wydarzenia fotorelacją na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Podanie przez Uczestnika Olimpiady danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Olimpiadzie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Olimpiadzie. W przypadku Uczestników, o których mowa w pkt. 4 lit. b powyżej podanie danych stanowi obowiązek prawny, a ich niepodanie uniemożliwi nagrodzenie Uczestnika Olimpiady. W przypadku uczestników, o których mowa w pkt. 4 lit. c powyżej podanie danych jest dobrowolne.
 6. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 4 lit. a powyżej nie będą udostępniane podmiotom spoza załogi Organizatora.
 7. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 4 lit. b powyżej mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych Organizatora. Dane te będą także udostępniane uprawnionym organom państwowym, w tym w szczególności w zakresie, w jakim organy te są uprawnione do weryfikacji wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora jako przyrzekającego nagrodę.
 8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 4 lit. a powyżej będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia Olimpiady i przekazania informacji o jej rozstrzygnięciu. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 4 lit. b powyżej będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami podatkowymi, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 10. Uczestnik Olimpiady posiada prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 11. Dane osobowe Uczestnika Olimpiady nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 12. Uczestnik Olimpiady posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
ZASADNICZA TREŚĆ WSPÓLNYCH UZGODNIEŃ
(wyciąg z umowy o współadministrowanie danymi osobowymi)
Zgodnie z art. 26 RODO informujemy o tym, że współadministratorzy, o tożsamości określonej poniżej, podjęli następujące uzgodnienia:
 1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
  − Uniwersytet Jagielloński z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków,
  − Fundacja Nauka i Wiedza z siedzibą w Warszawie przy ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa.
 2. Współadministratorzy wspólnie przetwarzają Państwa dane osobowe w związku z realizacją przypisanych im zadań w organizacji i przeprowadzenia Olimpiady zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.
 3. Przekazanie niniejszej informacji stanowi udostępnienie zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów, których tożsamość została wskazana w punkcie pierwszym powyżej, w zakresie współadministrowania przetwarzaniem danych osobowych uczestników Olimpiady i w oparciu o podstawy prawne wskazane w obowiązku informacyjnym kierowanym do uczestników Olimpiady.
 4. Zgodnie ze wspólnymi uzgodnieniami Współadministratorów informujemy, że:
  Każdy ze Współadministratorów odpowiada za:
  1. posługiwanie się wspólną klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów, w tym zasadniczą treść ich uzgodnień w zakresie wywiązywania się z obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 RODO;
  3. właściwe zabezpieczenie danych osobowych od momentu otrzymania dokumentacji z danymi osobowymi;
  4. realizację praw osób fizycznych, o których mowa w art. 15-22 RODO, z uwzględnieniem możliwych ograniczeń wynikających z przepisów prawa;
  5. prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w tym rejestru czynności przetwarzania danych (wymóg art. 30 RODO);
  6. zabezpieczenie danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO w szczególności przed dostępem nieuprawnionych osób;
  7. zgłoszenie – w uzgodnieniu z pozostałymi Współadministratorami – do organu nadzorczego naruszenia, o którym mowa w art. 33 RODO, zaistniałego we własnych strukturach;
  8. zawiadomienie osoby o naruszeniu ochrony danych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 5. Podczas współadministrowania danymi osobowymi, na każdym etapie ich przetwarzania, każdy ze Współadministratorów zapewnia osobom, których dane dotyczą realizację praw przysługujących im na mocy RODO, to znaczy:
  − prawa dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO,
  − prawa do sprostowania oraz uzupełnienia danych zgodnie z art. 16 RODO,
  − prawa do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,
  − prawa do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
  − prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO,
  − prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.
 6. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą skieruje swoje żądanie realizacji prawa bezpośrednio do jednego ze Współadministratorów, każdy z tych Współadministratorów jest odpowiedzialny za niezwłoczne przekazanie żądania osoby, której dane dotyczą do właściwego Współadministratora.
 7. Współadministratorzy utworzyli Punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą – z punktem kontaktowym można się skontaktować pisząc na adres e-mail [email protected]
 8. Informujemy, że niezależnie od uzgodnień wskazanych w punkcie 3-4 powyżej, osoby których dane osobowe dotyczą mogą wykonywać przysługujące im prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów, co oznacza, że żądanie realizacji praw skierowane do każdego ze Współadministratorów jest żądaniem złożonym zgodnie z RODO.