Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY CHEMICZNEJ
dla Szkół Podstawowych
Do zakończenia rejestracji
00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund
Data zakończenia rejestracji: 0000-00-00
Etap I:
 1. Podstawa programowa - II etap edukacyjny, punkty I-VII (wymagania szczegółowe).
 2. Nomenklatura związków nieorganicznych.
Etap II:
 1. Podstawa programowa - II etap edukacyjny, punkty I-VIII (wymagania szczegółowe).
  oraz treści rozszerzające dotyczące:
  - nazewnictwa węglowodorów - alkany, alkeny, alkiny, węglowodory cykliczne, areny, chlorowcopochodne;
  - właściwości chemicznych i fizycznych alkanów, alkenów i alkinów, fluorowcopochodnych;
  - ogniwa galwanicznego, konwencji sztokholmskiej, SEM, reakcje elektrodowe zachodzących podczas pracy ogniwa, elektrolizy stopionych tlenków, wodorotlenków, soli.
Etap III
 1. Wymagania na etap II
  całość podstawy programowej dla SP oraz treści rozszerzające dotyczące:
  - właściwości chemicznych i fizycznych arenów i węglowodorów cyklicznych, chlorowcopochodnych węglowodorów;
  - izomerii (w tym stereoizomeria);
  - aminokwasów i białek;
  - nazewnictwo oraz właściwości fizyczne i chemiczne alkoholi.

W etapach II i III treści rozszerzające oznaczają treści wykraczające poza podstawę programową szkoły podstawowej.