+ Pokaż spis treści

Okienka po prawej

Okienka po prawej stronie


Po kliknięciu na nazwę ćwiczenia, pojawi się lista wszystkich jego stron. Po kliknięciu na nazwę strony, zobaczymy co będzie się na niej pojawiać. Po prawej zobaczysz listę "paneli strony", które mogą być dodawane do prawej strony. Różne rodzaje prawych paneli bocznych to: obrazy, predefiniowane wykresy, wykresy odczytów czujnika, wykresy przewidywane i tabele (które zawsze pojawiają się pod wykresami, z którymi są związane). Kliknij na typ panelu, który chcesz utworzyć (Patrz rysunek poniżej). Każdy typ jest opisany poniżej.

 

Okienko obrazu


Okienko obrazu wyświetla po prawej obraz pomagający uczniom zwizualizować jakiś aspekt działań, które wykonują w SmartGraphs (patrz zdjęcie poniżej). Gdy autor wykorzystuje obraz, to albo obraz ten powinien być w domenie publicznej (lub np. na odpowiedniej licencji Creative Commons) lub autor powinien być jego właścicielem, gotowym na udostępnienie go. Obrazy są wymieniane przez dostarczenie adresu URL, pod którym oprogramowanie SmartGraphs znajdzie ten ​​obraz, takie jak Flickr lub Wikipedia (z których oba to miejsca, w których można znaleźć wiele obrazów Creative Commons). Autorzy mogą również przechowywać zdjęcia na osobistych kontach Dropbox lub OneDrive lub innym miejscu przechowywania, na przykład zarządzanym przez szkołę.
Formularz on-line, który autor SmartGraphs uzupełnia dla okienka obrazu zawiera trzy pola: URL (link do miejsca gdzie obraz jest przechowywany w trybie online), typ licencji (takiej jak Creative Commons) i przypisanie (np. Twoje imię i nazwisko, jeśli jest to zdjęcie lub obraz, którego jesteś twórcą).


Sposób w jaki obraz jest wyświetlany w SmartGraphs zależy częściowo od użytkowników końcowych, takich jak uczniowie, którzy mogą rozwinąć okno przeglądarki, mają inną rozdzielczość ekranu niż można się spodziewać, itp. Po wytyczne dotyczące rozmiarów obrazu (w pikselach), kliknij tutaj. Dla dużego obrazu (takiego jak pokazano powyżej) spróbuj 300 pikseli szerokości i 400 pikseli wysokości. Dla obrazu, który pojawi się tylko w połowie prawej strony, spróbuj 500 pikseli szerokości i 300 pikseli wysokości.

Okienko wykresu predefiniowanego


Okienko predefiniowanego wykresu wyświetla taki układ wykresu jaki utworzysz: poszczególne etykiety i zakresy liczbowe dla osi oraz tytuł wykresu. Dodatkowo, można określić, które, jeśli w ogóle, zbiory danych mają być wyświetlane na tym wykresie. (Należy pamiętać, że nazwa "predefiniowane" została wprowadzona dla odróżnienia od wykresów przewidywania, gdzie uczniowie rysują na wykresie i wykresów czujników, gdzie dane graficzne są generowane przez czujnik ruchu.)


Aby utworzyć okienko wykresu predefiniowanego, kliknij na odpowiednią nazwę elementu (patrz drugie zdjęcie powyżej), a następnie wypełnij formularz (patrz obrazek poniżej). Są tu pola na tytuł wykresu, etykiety na osi X i Y, najmniejszą i największą wartość wyświetlaną na każdej osi i liczbę znaczników na każdej osi. (Wybór liczby znaczników jest dobrym pomysłem, który powoduje równy podział zakresu wyświetlanego na tej osi.) Są tu także pola wyboru, które, jeśli zaznaczone, wyświetlają linie siatki na wykresie i na bieżąco aktualizują współrzędne x, y położenia kursora, w miarę jak uczeń przesuwa go nad wykresem.

 


Po wypełnieniu formularza, kliknij przycisk, aby utworzyć okienko wykresu (patrz czerwona strzałka powyżej). Zestaw danych możesz dodać później. Ostrzeżenie: Nie należy dodawać zestawu danych (patrz: zielona strzałka powyżej) podczas pierwszej konfiguracji okienka wykresu predefiniowanego. Dodaj zestaw danych do wykresu później, edytując to okienko. (Zestawy danych są opisane w następnej części.)

Zestawy danych


Zestaw danych, który tworzysz może być zbiorem punktów (wykres punktowy), funkcją [jak y=2sin(x-1)], lub funkcją odcinkowo liniową. Każdy zestaw danych obejmuje związane z nim jednostki dla współrzędnych x i y, np. sekundy lub metry, ale można również wybrać “brak jednostki”, jak możesz to zrobić podczas tworzenia wykresu sinus. Każde okienko predefiniowanego wykresu, w ćwiczeniu, może wyświetlać wiele zestawów danych, jeden zestaw danych lub żadnego. Zbiory danych i ich nazwy w legendzie mogą być oznaczone kolorami.


Aby utworzyć zestaw danych, znajdź jedno ze swoich ćwiczeń, kliknij na jego nazwę, a następnie po prawej stronie ekranu tworzenia kliknij link o nazwie Nowy zestaw danych (patrz zdjęcie poniżej).
Po kliknięciu na ten link, pojawi się formularz. Jak pokazano poniżej, formularz ma wiele pól. Należy podać nazwę dla zestawu danych. Następnie ALBO wprowadzić wzór funkcji, gdzie "y =" jest ukryte, a wpisujemy wyrażenie z prawej strony (takie jak x + 2, jeśli chcemy wyświetlić funkcję y = x + 2) LUB wprowadzić zestaw punktów w polu o nazwie Dane. Nie należy wprowadzać w tym samym zbiorze danych jednocześnie wyrażenia (funkcji) i zbioru punktów, choć, oczywiście, można stworzyć dwa niezależne zestawy danych (funkcja i zbiór punktów). Punkty należy wpisywać podając rzędną x i odciętą y, a następnie return lub enter, tak, że każdy punkt jest wyświetlany w pojedynczym wierszu. Można kopiować i wklejać dane z arkusza kalkulacyjnego Excel do zestawu danych SmartGraphs postępując zgodnie z instrukcjami w poniższym wideo (ok. 4 minut długości, en).


PORADA: Umieść punkty w zbiorze danych w porządku narastającej współrzędnej x. Na przykład, punkt (4,6) należy wpisać poniżej punktu (3, 7.5), na liście punktów wprowadzanych do zbioru danych.


Po utworzeniu zestawu danych, można wyświetlić go na wszystkich stronach ćwiczenia, które wybierzemy, używając nazwy tego zestawu w celu włączenia jego danych w okienku wykresu predefiniowanego. Nadanie nazw zestawom danych pozwala zaoszczędzić czas; tworzymy zestaw danych tylko raz.


Nie ma zwykle żadnego powodu, aby zmieniać odległości linii przyciągania. Dokładność x oraz y są początkowo ustawione na 0,1.


Z rozwijanego menu wybierz jednostki dla x i y, takie jak sekundy i metry. Jednak dane nie muszą mieć jednostki, więc można też pozostawić Bez jednostek, jeśli tak zdecydujemy.


Na koniec,wybierz opcję wyświetlania danych, jako odrębnych punktów (kropki), jako ciągłej linii łączącej punkty (połączone) lub to i to. SmartGraphs automatycznie generuje dużą liczbę punktów dla każdej funkcji, którą wprowadzisz w zestawie danych. Oznacza to, że możemy wyświetlić wykres funkcji - ciągłą linię lub serię położonych bardzo blisko siebie, ale dyskretnych punktów. Konsekwencje pewnych pytań wymagają wyświetlania punktów, co zostanie podkreślone, gdy będą omawiane poniżej.


 

Należy pamiętać, że funkcje przedziałami liniowe mogą być tworzone i wyświetlane poprzez umieszczenie punktów końcowych każdego odcinka w polu danych, a następnie wybór wyświetlania dla danych - połączone. Punkty końcowe będą połączone odcinkami linii prostej.


Pochodne


Pochodne to specjalny rodzaj zestawu danych, który opiera się na innym zestawie danych. Po utworzeniu zestawu danych - na przykład y = sin (x) - można stworzyć drugi zestaw danych, który jest pochodną pierwszego. (Na przykład dla y=sin(x), pochodną będzie y=cos(x).) SmartGraphs obliczy pochodną. Po utworzeniu oryginalnego zestawu danych, utwórz kolejny zestaw danych i, korzystając z formularza powyżej, użyj menu rozwijanego (trzecia pozycja od góry formularza), aby wskazać, że nowy zestaw danych jest pochodną innego zbioru danych. Jeśli oryginalny zestaw danych jest funkcją przedziałami liniową, należy zaznaczyć odpowiednie pole (czwarty punkt w formularzu). Po utworzeniu pochodnej (może nazywać się Pochodna funkcji1), można ją wyświetlić w okienku wykresu predefiniowanego tak samo, jak dowolny inny zestaw danych, używając nazwy. Podobnie, można utworzyć animację funkcji pochodnej, w taki sam sposób, w jaki można animować dowolny inny zestaw danych. Patrz następny rozdział na temat wyświetlania zestawów danych.

Wyświetlanie zestawu danych na wykresie


Najpierw utwórz okienko wykresu predefiniowanego i jeden lub więcej zestawów danych, jak to opisano w obu sekcjach powyżej. Następnie kliknij na nazwę strony z okienkiem wykresu (jeśli nie jesteś już na tej stronie), a następnie kliknij nazwę okienka wykresu predefiniowanego, a następnie kliknij link Edytuj okienko wykresu predefiniowanego.


Zestawy danych są dodawane za pomocą znaku plus (+) w formularzu i za pomocą menu rozwijanego, pozwalającego wybrać zestaw danych, które chcesz zobaczyć (patrz zdjęcie poniżej). Możesz zaznaczyć pole wyboru, aby podać nazwę zestawu danych w legendzie (zazwyczaj jeśli wyświetlamy tylko jeden zestaw danych legenda jest zbędna). Po dodaniu zestawu danych, kliknij znak plus ponownie, aby dodać następny zestaw danych, który ma być wyświetlany w tym samym okienku wykresu. Usuń zestaw danych za pomocą znaku minus. Gdy skończysz dodawanie zestawów danych pamiętaj, aby zapisać okienko wykresu (za pomocą przycisku na dole formularza).


WSKAZÓWKA: Jeśli, w okienku wykresu, wyświetlany jest więcej niż jeden zestaw danych, upewnij się, że jednostki są identyczne. Na przykład, nie próbuj wyświetlać danych o płożeniu w czasie (powiedzmy w metrach i sekundach) w tym samym układzie co zestaw danych o wysokości i wadze.
W lewym dolnym rogu (patrz zdjęcie powyżej) jest inne menu rozwijane, z napisem "Dołącz dane wykresu z: " Jeśli uczniowie stworzyli przewidywany wykres na wcześniejszej stronie ćwiczenia, można wyświetlić ich przewidywania za pomocą tego menu. (Aby uzyskać więcej informacji na temat przewidywanych wykresów, patrz sekcja poniżej.)

Okienko wykresu przewidywanego


Okienko przewidywanego wykresu umożliwia uczniom szkicowanie wykresów, które mogą być porównywane z innymi wykresami w ćwiczeniu. Przewidywany wykres może być dwojakiego rodzaju, albo "połączenia punktów" albo "ciągły". "Ciągły" rysuje linię gdy użytkownik kliknie i przeciągnie. Opcja Połączenia punktów oznacza, że oprogramowanie rysuje odcinki z punktu do punktu, za każdym razem, gdy użytkownik kliknie przycisk (i użytkownicy mogą również kliknąć i przeciągnąć). Opcja Połączenia punktów jest często najlepszym wyborem.


Jak zaznaczono w dziale powyżej, okienko wykresu predefiniowanego może zawierać przewidywany wykres z wcześniejszej strony aktywności (rozwijane menu w dolnej części formularza). To samo dotyczy okienka wykresu czujnika. Zwykle korzystamy z Przewidywanego wykresu gdy prosimy uczniów aby przewidzieli kształt wykresu, a następnie, na innej stronie, pozwalamy im na porównanie ich prognozy z "rzeczywistymi" danymi (z czujnika lub wykresu predefiniowanego). Pola formularza do tworzenia wykresu przewidywanego są przedstawione poniżej, i są bardzo podobne do pól dla okienka wykresu predefiniowanego.

 

Okienko wykresu odczytów czujnika


Okienko wykresu czujnika pokazuje uczniom wykres skonstruowany z danych zebranych "w czasie rzeczywistym" z czujnika ruchu połączonego z komputerem. Dane z czujnika ruchu będą gromadzone, przechowywane i wyświetlane w postaci wykresu, umożliwiając uczniom jego analizę. Autor musi określić tytuł wykresu, etykiety osi, najmniejszą i największą wartość wyświetlaną na każdej osi, itp. Pola w formularzu dla okienka wykresu czujnika są podobne do pól dla okienek Wykresu predefiniowanego i przewidywanego (patrz zdjęcia powyżej). Należy zauważyć, że w okienku wykresu czujnika musi być zawarty pusty zbiór danych. Jeśli chcesz wyświetlić inne zestawy danych (oprócz danych czujnika), umieść w formularzu zestaw danych czujnika jako ostatni, za wykazem tych innych. (Przykładem jest wyświetlenie zestawu danych i prośba, żeby uczniowie dopasowali je, spacerując przed czujnikiem. Zarówno początkowy zestaw danych jak i dane ruchu, pojawią się w tym samym okienku wykresu.)


W przyszłości, mamy nadzieję, że będzie można korzystać z różnych czujników. Obecnie będzie działał tylko czujnik Vernier Go!Motion.

Okienko tabeli


Okienko tabeli pozwala wyświetlić tabelę danych. Tabele automatycznie wyświetlają ten sam zestaw danych, co pokazany na wykresie. Okienka tabeli pojawiają się po prawej stronie, pod okienkiem wykresu. Najpierw utwórz okienko wykresu, a gdy to jest zrobione i zapisane, wtedy dodaj okienko tabeli. Nazwa tabeli danych nie jest pokazana uczniom, ale formularz pozwala dołączyć etykiety, które mają być wyświetlane na górze kolumn x i y tabeli. (Jeśli wykres zawiera wiele zestawów danych, tabela - jeśli zdecydujesz się wyświetlać ją poniżej okienka wykresu - będzie wyświetlać tylko dane związane z pierwszym zestawem danych wymienionym w formularzu, który wypełniłeś aby utworzyć okienko wykresu.)

Wyświetlanie animacji


Animacja łączy ikonę ruchu z funkcją, tak, że ruch ikony jest zsynchronizowany z wyświetlaniem zestawu danych/funkcji (takich jak sinusoida lub funkcja przedziałami liniowa), z którymi jest przez autora związana. Ikony mogą poruszać się w górę lub w dół, lub pozostawać nieruchome. Są dwa sposoby wyświetlania animacji. W pierwszym przypadku, animacja i wykres są wyświetlane jednocześnie, tak, że wykres funkcji wyświetlany jest (ukazuje się) dynamicznie od lewej do prawej, w miarę jak ikona porusza się w górę i w dół na torze lub drodze. W drugim przypadku, ikona porusza się w górę i w dół w synchronizacji z funkcją, ale wykres nie pojawia się, tak aby uczniowie skupiali się tylko na ruchu ikony. W obu przypadkach, animacje są szczególnie przydatne, aby pomóc uczniom zrozumieć wykresy zależności położenia od czasu; w tym względzie są one podobne do detektora ruchu.


Trzy rzeczy są niezbędne do tworzenia animacji na stronie: (1) zestaw danych lub funkcja, z którymi związany będzie ruch; (2) animacja, która łączy ikonę ruchu z funkcją oraz określa, na torze lub drodze, znaczniki startu i zatrzymania; i (3) wybór, jak będzie wyświetlana animacja. (Obecnie tylko jedna animowana ikona może być wyświetlana na wykresie. W przyszłości, na symulowanej "drodze", będą mogły być wyświetlane dwie ikony obok siebie, więc będzie można porównać dwa ruchy.)


Po pierwsze, stwórz zbiór danych, jak to opisano powyżej. Na przykład, zestaw danych może być funkcją y = sin (x). Następnie przejdź do strony głównej ćwiczenia (gdzie można zobaczyć nazwy wszystkich stron) i po prawej stronie kliknij na link "Nowa animacja". Zostanie wyświetlony formularz, jak pokazano poniżej. Animacja potrzebuje nazwy (takiej jak Animacja sinusa), powiązanego zestawu danych (takiego jak Dane sinusa), minimalne i maksymalne wartości w zestawie danych, które będą wyświetlane i wreszcie, "zaznaczenia punktów" na "drodze" wskazujących gdzie SmartGraphs wyświetli poziome linie pokazujące linię startu i mety.

 


Wypełnij formularz, a następnie zapisz animację za pomocą przycisku na dole formularza.


Użyj nazwy animacji (w tym przykładzie, Animacja sinusa), aby wstawić ją w okienko wykresu predefiniowanego. W dolnej części formularza okienka wykresu predefiniowanego jest mała sekcja animacji. Użyj rozwijanego menu na dole formularza i wybierz animację, którą chcesz wyświetlić. Uwaga: w okienku wykresu należy również włączyć ten sam zestaw danych lub funkcję które są częścią animacji. Na przykład, patrząc na zdjęcie poniżej, zauważ, że dołączone są zarówno Dane sinusa, jak również Animacja sinusa.

 


Obrazek poniżej przedstawia stronę ćwiczenia, na której są wyświetlane: okienko wykresu predefiniowanego, trzy zestawy danych wymienionych powyżej i animacja sinusa. W animacji tworzone są przyciski Start, Stop i Resetuj. Na obrazku poniżej, użytkownik rozpoczął już animację i widać zieloną sinusoidę, której pojawianie się jest zsynchronizowane z ruchem ikony samochodu. (To konkretne okienko wykresu zawiera również zestaw etykiet, z dwoma etykietami stworzonymi przez autora.)
Aby zobaczyć animację bez wykresu - to znaczy, pozwolić ikonie na ruch, bez pokazywania zestawu danych lub funkcji - nie używaj na stronie okienka wykresu predefiniowanego. Zamiast tego wstaw nowe Okienko animacji (wybrane z listy okienek strony, po prawej stronie interfejsu tworzenia treści, dla danej strony). Korzystając z menu rozwijanego wybierz nazwę animacji, którą chcesz wyświetlić. Użytkownicy zobaczą przyciski Start, Stop i Resetuj i mogą obserwować ruch ikony, ale nie zobaczą pojawiającego się wykresu. (Patrz dwa obrazki poniżej.)

 


Dwie Powiązane Animacje

 

Dwie funkcje mogą być powiązane w istotny sposób, co może być zilustrowane w połączonych animacjach ich wykresów. Na przykład wykres położenia w czasie może być połączony z poruszającą się ikoną, tak że wykres (animowany) pojawia się, w miarę przesuwania się ikony (jak to opisano w sekcji bezpośrednio powyżej), a następnie może być powiązany z nim wykres prędkości w czasie, opisujący ten sam ruch, tak aby pojawiały się (animowane) oba zestawy danych w dwóch osobnych okienkach wykresu w synchronizacji z ikoną ruchu i ze sobą.


Aby utworzyć połączoną animację, najpierw utwórz oryginalny zestaw danych, animację tego zestawu danych i okienko wykresu predefiniowanego, które obejmuje animację pierwszego zestawu danych. Ponadto, utwórz drugi zestaw danych. Następnie, gdy jesteś na stronie, na której chcesz wyświetlić obie połączone animacje i po utworzeniu pierwszego okienka wykresu, kliknij na link z napisem "Nowe powiązane okienko animacji". To otworzy formularz taki jak ten pokazany poniżej. Wypełnij pola, uwzględniając drugi zestaw danych (który ma być animowany synchronicznie z pierwszym). W poniższym formularzu, drugi zestaw danych nazywany jest "Pochodna", ponieważ prędkość, w tym przykładzie, jest pochodną funkcji położenia od czasu. Kiedy uczniowie dotrą do tej strony i klikną przycisk Start, ujrzą animowaną ikonę oraz dwie animacje wykresów jedną nad drugą; górny wykres to krzywa położenia od czasu zaś dolny pokazuje zależność prędkości od czasu.

 

Dodawanie do wykresu etykiet stworzonych przez autora


Etykiety SmartGraphs to małe pola tekstowe powiązane z linią prowadzącą do danego punktu na wykresie. Autorzy mogą wyświetlać na wykresie jedną lub więcej etykiet.


Załóżmy, że autor chce, na danym wykresie, wyświetlić dwie etykiety. Tekst na pierwszej etykiecie to "Punkt A", a na drugiej "punkt B". Te dwie etykiety tworzą "zestaw etykiet". Autor tworzy zestaw etykiet z głównej strony ćwiczenia (gdzie pokazana jest lista wszystkich stron) klikając, Nowy zestaw etykiet, w kolumnie po prawej stronie. Po kliknięciu pojawi się nowy formularz, jak pokazano poniżej.


Pola w formularzu zawierają nazwę dla zestawu etykiet (w tym przypadku "Etykiety punktów A i B" ) i dla każdej etykiety z zestawu etykiet, pola na tekst i współrzędne x i y opisywanego punktu. (Użycie znaku plus w formularzu dodaje trzy kolejne pola dla nowej etykiety.)


Mamy tu także pole wyboru, “Jest dla użytkowników”. Jeśli chcesz, aby Twoje etykiety pojawiły się na na wykresie (w tym przypadku jedna etykieta Punkt A i druga Punkt B), nie zaznaczaj pola. Jeśli chcesz żeby użytkownik dodawał etykiety, patrz rozdział tej instrukcji Sekwencja etykiet.
Aby wyświetlić ten zestaw etykiet na wykresie, użyj formularza dla okienka wykresu predefiniowanego, kliknij znak plus pod dołączonymi Zestawami etykiet i skorzystaj z menu rozwijanego, aby wybrać zestaw etykiet, które chcesz dołączyć do wykresu (w tym przypadku zestaw o nazwie "Etykiety punktów A i B").
Gdy użytkownik uruchomi działalność, zobaczy na wykresie zestaw etykiet (w tym przypadku dwie), jak pokazano poniżej.


Etykiety mogą być związane z dowolnymi punktami na wykresie, a nie tylko punktami, które są częścią zestawu danych. Tak więc Autor może także opisywać punkty na osiach lub w pustej części okienka wykresu.