+ Pokaż spis treści

Odwzorowania kartograficzne


Powierzchnię Ziemi można przedstawić:

 • na powierzchni kulistej - globusie
 • na powierzchni płaskiej - mapie

Ponieważ Ziemia jest kształtem zbliżona do kuli stąd tylko globus jest jej wiernym obrazem.

Podobieństwo globusa do Ziemi sprawia, że są zachowane na nim:

 • równe kąty
 • proporcjonalne odległości
 • proporcjonalne pola powierzchni

Odwzorowanie to przeniesienie na płaszczyznę obrazu siatki geograficznej przy zastosowaniu określonych metod.

Siatka geograficzna - to układ południków i równoleżników na globusie.

Siatka kartograficzna - to układ południków i równoleżników na płaszczyźnie.

Nie jest możliwe, żeby kulistą sieć okręgów (równoleżników) i półokręgów (południków) odwzorować na płaskiej powierzchni bez odkształceń (deformacji), tak jak nie można kartki papieru w ten sposób przyłożyć do kuli, aby jej w jednym miejscu nie zgiąć, a w innym nie naciągnąć.

Podczas przenoszenia obrazu siatki geograficznej na płaszczyznę (odwzorowywania) deformacji ulegają:

 • kąty
 • pola powierzchni
 • odległości

Odwzorowania kartograficzne mogą zachować jeden rodzaj wierności:

 • wierność kątów (odwzorowania wiernokątne)
 • wierność powierzchni (odwzorowania wiernopowierzchniowe)
 • wierność odległości (odwzorowania wiernoodległościowe)

Istnieją jeszcze tzw. odwzorowania dowolne, które nie zachowują w całości żadnego z wyżej wymienionych składników.


Podział odwzorowań ze względu na kształt siatki kartograficznej


Odwzorowania klasyczne

 • azymutalne (płaszczyznowe) - powstają przez rzutowanie siatki geograficznej na płaszczyznę styczną do globusa na biegunie
 • walcowe - powstają przez rzutowanie siatki geograficznej na pobocznicę walca
 • stożkowe - powstają przez rzutowanie siatki geograficznej na pobocznicę stożka (oś stożka pokrywa się z osią globusa)

Odwzorowania klasyczne ze względu na położenie powierzchni odwzorowania w stosunku do siatki geograficznej można podzielić na:

 • normalne
 • ukośne
 • poprzeczne


Odwzorowania pseudoklasyczne (umowne)


Odwzorowania te są najczęściej modyfikacją odwzorowań klasycznych, powstają na podstawie matematycznych wyliczeń ich konstrukcji.

Zalicza się do nich:

 • pseudoazymutalne
 • pseudowalcowe
 • pseudostożkowe
 • pochodne
 • rozerwane


Odwzorowania niesklasyfikowane


W tym przypadku kształt siatki kartograficznej jest kombinowany.

 • odwzorowanie Chamberlina
 • odwzorowanie Petermana