Baza wiedzy

od 1957 do 1964

Tablice synchronistyczne od 1957 do 1970

1 - Wydarzenia polityczne 2 - Wydarzenia gospodarcze 3 - Wydarzenia kulturalne
4 - Uwagi, komentarze

wcześniej

1
2
3
4
1957
    20 I - W Polsce odbyły się wybory do Sejmu. Społeczeństwo odpowiedziało pozytywnie na apel towarzysza Wiesława i nie wystawiło odrębnych list wyborczych - głosowano jedynie na listę Frontu Jedności Narodu. Według oficjalnych danych w wyborach wzięło udział 94,1% uprawnionych, z czego aż 98,4% głosów oddano na listę FJN. W wybranym w ten sposób sejmie zasiedli po raz pierwszy przedstawiciele katolickiej grupy Znak.

    8 III - I sekretarzem KW PZPR w Katowicach został Edward Gierek.

    25 III - Rząd PRL podpisał z rządem ZSRR umowę o repatriacji osób narodowości polskiej. Porozumieniem zostały objęte wszystkie te osoby, które w dniu 17 IX posiadały obywatelstwo polskie, oraz ich dzieci, jeśli nie miały w ZSRR bliższych krewnych, a posiadały ich w Polsce. Przewidziano, że akcja repatriacyjna będzie realizowana do końca 1958 roku. Dzięki niej tylko w 1957 roku do kraju powróciło ok. 95 tys. Osób narodowości polskiej przebywających od wojny na terytorium ZSRR.

    2 X - Minister spraw zagranicznych PRL Adam Rapacki, przedstawił na forum ONZ propozycję utworzenia w Europie Środkowej strefy bezatomowej (tzw. Plan Rapackiego).

    2 X - Sekretariat KC PZPR potwierdził decyzję Głównego Urzędu Kontroli Prasy o zawieszeniu wydawania tygodnika "Po prostu". W skutek tej decyzji w dniach 3-7 X miały miejsce w Warszawie zamieszki i starcia z oddziałami milicji; jedna osoba zginęła a ponad 170 zostało dotkliwie pobitych.
 
    11 XI - Sąd Wojewódzki w Warszawie skazał po dwu miesięcznym procesie funkcjonariuszy państwowych odpowiedzialnych za zbrodnie stalinowskie. Roman Romkowski został skazany na 15 lat więzienia, Jacek Różański na 14 lat, a Anatol Fejgin na 12 lat.

    13 XII - Decyzją sejmu przywrócono, zniesioną w 1952 roku, Najwyższą Izbę Kontroli NIK.
    31 III - Według podanych przez władzę danych z istniejących w październiku 1956 roku 10 203 spółdzielni produkcyjnych pozostały tylko 1752.

    VII - Sejm uchwalił ustawę o 5-letnim planie gospodarczym na lata 1956-1960.

     12 - 14 VIII - W
Dodaj do swoich materiałów