Baza wiedzy

od 1921 do 1922

Tablice synchronistyczne od 1921 do 1922

1 - Wydarzenia polityczne 2 - Wydarzenia gospodarcze 3 - Wydarzenia kulturalne
4 - Uwagi, komentarze

wcześniej

1
2
3
4
1921
    15 I - W Genewie podpisany został układ gwarantujący polsko-rumuński, który stanowił:
 
    27 I - Sejm Ustawodawczy 195 głosami za, przy 184 przeciw uchwalił ustanowienie senatu.
 
    3 II - Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę o przywróceniu Orderu Orła Białego, jako najwyższego odznaczenia za zasługi cywilne i wojskowe dla chwały i pożytku Rzeczpospolitej oraz wprowadzeniu Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), w celu nagrodzenia zasług położonych w służbie dla państwa i społeczeństwa.
 
    19 II - W Paryżu zawarto polityczną umowę francusko-polską
 
    21 II Uzupełniając umowę z 19 II Francja i Polska podpisały tajną konwencję wojskową o wzajemnej pomocy na wypadek wojny z Niemcami lub Rosją Radziecką.
  
    17 III - Sejm  Ustawodawczy uchwalił Konstytucję
Rzeczypospolitej Polskiej, tzw. konstytucję marcową. Wprowadzała ona
republikański system rządów, w którym rolę władzy ustawodawczej miał pełnić dwuizbowy parlament (Zgromadzenie Narodowe), władza wykonawcza miała należeć
do rządu i prezydenta, sądownicza do niezawisłych sądów. Sankcjonowała powstanie samorządu terytorialnego oraz obowiązywanie swobód i praw obywatelskich.
 
    18 III - W Rydze podpisany został traktat pokojowy pomiędzy Polską a Rosją Radziecką (RFSRR). Polska uznała niepodległość Ukrainy i Białorusi (weszły nb. jako republiki komunistyczne w skład Rosji), obydwa państwa zrzekły się wzajemnie wszelkich pretensji do ziem leżących poza linią przyjętej granicy i wzajemnie potwierdziły poszanowanie suwerenności. Rosja miała zwrócić dzieła sztuki i zabytki wywiezione z Polski w okresie rozbiorów i zaborów oraz wypłacić odszkodowanie wysokości 30 milionów rubli w złocie jako rekompensatę za wieloletnie gospodarcze eksploatowanie ziem polskich.
 
    20 III - Na Górnym Śląsku odbył się plebiscyt, w którym wzięło udział 1 186 tys. osób, w tym blisko 200 tys. emigrantów pochodzenia śląskiego. Za przynależnością tych ziem do Niemiec głosowało 706,8 tys. ludzi (59,6%), zaś za przyłączeniem do Polski 479,4 tys. osób (40,4%).
 
    2/3 V - Na Górnym Śląsku wybuchło III powstanie śląskie, przygotowane przez tamtejszą POW, kierowaną przez Macieja Mielżyńskiego. Na czele powstania stanął Wojciech Korfanty, który wcześniej zrzekł się funkcji Polskiego Komisarza Plebiscytowego.
 
    V - VI - Początkowo III powstanie śląskie osiągnęło wielkie sukcesy, wykorzystując całkowite zaskoczenie Niemców powstańcy opanowali Katowice, Bytom, Mysłowice, Tarnowskie Góry, Królewską Hutę, Pszczynę, Wodzisław i Pszów. 9 V zdobyto Kędzierzyn, powstanie przeniosło się na obszary Opolszczyzny. 19 V do kontrofensywy przeszli Niemcy spychając oddziały powstańcze do obrony. Szczególnie ciężkie walki toczyły się o Górę św. Anny, między 21 V a 5 VI wielokrotnie przechodziła z rąk do rąk. Na wniosek Komisji Międzysojuszniczej 7 VI walki wstrzymano i ustalono linię demarkacyjną. Triumf III powstania śląskiego zwiększył nadzieje na bardziej korzystny podział Górnego Śląska przez aliantów.
 
    13 IX - Do dymisji podał się rząd Wincentego Witosa, jego miejsce zajął 19 IX pozaparlamentarny rząd Antoniego Ponikowskiego.
 
    30 IX - Na obszarze całej Polski (poza Górnym Śląskiem i Wileńszczyzną) przeprowadzono spis powszechny ludności. Okazało się, że Polskę zamieszkiwało wówczas 27 176 171 osób, co dawało 70 osób na km kw.
 
    12 X - Rada Ligi Narodów podjęła ostateczną decyzję o podziale Górnego Śląska. Polska otrzymała 29% obszaru plebiscytowego, zamieszkanego przez 46% ludności. W skład terytorium Rzeczpospolitej weszły powiaty pszczyński, katowicki, oraz częściowo powiaty rybnicki, raciborski, tarnogórski, lubliniecki, zabrski, gliwicki i bytomski .
Dodaj do swoich materiałów