Baza wiedzy

od 1336 do 1350

Tablice synchronistyczne do 1336 do 1350

1 - Wydarzenia polityczne 2 - Wydarzenia gospodarcze 3 - Wydarzenia kulturalne
4 - Uwagi, komentarze

wcześniej

1
2
3
4
1336
Książę ziębicki Bolko złożył hołd lenny królowi czeskiemu, co jeszcze bardziej pogłębiło zależność dzielnicy śląskiej od Czech
 
 
 
1337
      Kazimierz III Wielki odbył z Krzyżakami zjazd w Inowrocławiu, w którym uczestniczył także Jan Luksemburski. Wielki mistrz krzyżacki Teodoryk z Altenburgu przekazał  Kujawy i Ziemię Dobrzyńską królowi czeskiemu, który z kolei gotów oddać był je Kazimierzowi pod warunkiem, że ten w zamian potwierdzi rezygnację z Pomorza Gdańskiego i Ziemi Chełmińskiej. I tym razem polski władca odrzucił ofertę zakonną i zaskarżył wyrok zjazdu do papieża, prosząc Stolicę Apostolską o ponowne rozpatrzenie sporu polsko-krzyżackiego.  
 
 
1338
      Papież Benedykt XII zdecydował o wznowieniu procesu polsko-krzyżackiego i powołał trybunał do rozpatrzenia spraw spornych. Na czele składu znaleźli się min. legat papieski w Polsce Galhard de Carceribus oraz jego pomocnik Piotr, syn Gerwazego.  
 
 
1339
4 II - 15 IX - Odbywał się w Warszawie na Mazowszu proces polsko-krzyżacki prowadzony przez trybunał papieski. Po przesłuchaniu świadków przedstawionych przez stronę polską i rozpatrzeniu sprawy orzeczono wyrok, który był korzystny dla Kazimierza Wielkiego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      9 II - Kazimierz III Wielki zrzekł się na rzecz Jana Luksemburskiego praw do Śląska i Ziemi Płockiej. W dokumencie wystawionym w Krakowie potwierdził rezygnację ze zwierzchnictwa nad tymi obszarami na rzecz władcy Czech.
      Na zjeździe w Wyszehradzie spotkali się król węgierski Karol Robert Andegaweński i król polski. Jednym z ustaleń spotkania był układ sukcesyjny, który mówił, że w przypadku bezpotomnej śmierci Kazimierza (nie miał do tego czasu męskiego następcy) tron w Polsce przejmie Karol lub jego syn. Innym postanowieniem było uregulowanie następstwa tronu w księstwie halicko-włodzimierskim. Za zgodą strony węgierskiej, w przypadku bezpotomnej śmierci księcia Jerzego Bolesława Trojdenowicza, tron w tym państwie miał przejąć Kazimierz.
29 V ? - Zmarła w Krakowie po bardzo ciężkiej chorobie żona Kazimierza Wielkiego, Litwinka Aldona Anna. Niestety nie urodziła królowi polskiemu następcy, jedynie dwie córki, bardziej znaną, starszą, Elżbietę - późniejszą księżnę Pomorza oraz młodszą, Kunegundę
 
 
      Jak zawarto w wyroku: Oznajmujemy  wszystkim, iż my Galhard de Carceribus i Piotr syn Gerwazego Stolicy Apostolskiej nuncjusze, wykonawcy i sędziowie w sprawie /.../ skazujemy Zakon na zwrócenie rzeczonemu królowi polskiemu w całości i zupełności ziem Pomorskiej, Włocławskiej, Brzeskiej, Dobrzyńskiej, Chełmińskiej i Michałowskiej, jako też korzyści i dochodów z nich pobieranych, rzeczy zabranych, spalonych lub zatraconych, jak również na wynagrodzenie szkód wyrządzonych. Krzyżacy nie uznali wyroku stwierdzając stronniczość składu sądowego i złożyli apelację do papieża. Sytuacja uległa powtórzeniu - strona polska uzyskała prawne potwierdzenie zasadności swoich roszczeń wobec spornych ziem jednak aktualna sytuacja nie pozwoliła na egzekucję korzystnego orzeczenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      O zmarłej królowej Jan Długosz napisał, że była to kobieta szlachetna, uległa swemu mężowi, królowi, hojna i dobroczynna wobec duchownych i ubogich, oddawała się jednak zabawom, tańcom i świeckim uciechom, takich bowiem umiejętności i obyczajów nabrała od dziecka u barbarzyńskich rodziców. /.../ Nawet w czasie podróży wozem, jechały przed nią bębny, harfy i skrzypce i różnego rodzaju instrumenty, grając do taktu.
1340
      Pod tym rokiem "Rocznik Traski" podaje, że Bolesław, syn Trojdena, księcia mazowieckiego, książę Rusinów, otruty przez swoich zszedł z tego świata... Jak mówią był on bardzo ciężki dla swoich, więżąc ich i wymuszając od nich pieniądze... i wprowadzając inne narody, np. Niemców i Czechów, jakoby panów nad nimi. Bezpotomna i zaskakująca śmierć księcia halicko-włodzimierskiego sprawiła, że król polski, powołując się na umowę sukcesyjną z 1340 roku wkroczył na ziemie ruskie i zajął Lwów. Starostą tych ziem mianował bojara Dymitra Detkę i poczynił przygotowania do przeprowadzenia unii personalnej pomiędzy Polską i Księstwem Halicko-włodzimierskim. Rozpoczął się tym samym dziesięcioletni proces przyłączania tych terytoriów do państwa polskiego.  
 
 
1341
     29 IX - Kazimierz III Wielki poślubił Adelajdę, córkę landgrafa Hesji Henryka II Żelaznego. Nowa wybranka króla została w katedrze poznańskiej ukoronowana na królową Polski. Zawarcie tego trwającego aż 15 lat nieudanego małżeństwa miało niewątpliwie znaczenie polityczne, gdyż Kazimierz wszedł tym samym w skład skierowanego przeciwko Luksemburgom, koalicji dynastii Wittelsbachów, której przedstawiciel Ludwik IV, był wówczas cesarzem.
      Zmarł jeden z najwybitniejszych polskich duchownych, arcybiskup gnieźnieński Janisław, gorący orędownik przywrócenia jedności państwa polskiego, wierny współpracownik Władysława
Dodaj do swoich materiałów