Baza wiedzy

od 1257 do 1276

Tablice synchronistyczne od 1257 do 1276

1 - Wydarzenia polityczne 2 - Wydarzenia gospodarcze 3 - Wydarzenia kulturalne
4 - Uwagi, komentarze

wcześniej

1
2
3
4
1257
     4 VI - zmarł na zamku w Poznaniu książę Przemysł I
     14 X - Kilka miesięcy po śmierci swego ojca urodził się Przemysł II, przyszły książę Wielkopolski i król Polski.
     5 VI - Bolesław V Wstydliwy ogłosił dokument lokacyjny na prawie niemieckim dla miasta Krakowa, wzorowany na lokacji wrocławskiej.
Zamierzając tedy założyć miasto w Krakowie i zgromadzić tamże ludzi z różnych klimatów, kładziemy to w uszy wszystkim, tak obecnym, jak przyszłym, że my, Bolesław, z łaski Bożej książę Krakowa i Sandomierza, wraz z najjaśniejszą matką naszą Grzymisławą i szlachetną naszą żoną Kunegundą zakładamy je na tym prawie, na jakim założone zostało miasto Wrocław... napisano min. w dokumencie lokacyjnym.
 
      Jan Długosz zapisał, że był to najłagodniejszy wśród współczesnych sobie książąt i ponad wiek rozważny, ze szczególną troską i ogromnym zapałem pielęgnował dwie cnoty, a mianowicie: wstrzemięźliwość i sprawiedliwość. W czasie Wielkiego Postu ubrany we włosiennicę, by ciało było podległe duchowi, pił niesmaczne piwo lub wino zmieszane z wodą. W wydawaniu słusznych wyroków i w rozstrzyganiu sporów był tak rozważny i tak sprawiedliwy, że obydwie strony przyjmowały jego decyzję. Nikt go nigdy nie widział pijanego ani zagniewanego lub wyniosłego w sposobie bycia, stroju, mowie lub czynie.
Zachwycony swą piękną żoną Kingą, książę krakowski Bolesław V Wstydliwy, zapytał ją:
- Mów, czego pragniesz, a wszystko spełnię.
Kinga zażądała ni mniej ni więcej, tylko wstrzymania się od obowiązków małżeńskich w ciągu roku. Książę rad nie rad zgodził się .
  Gdy minął rok i Bolesław upomniał się o prawa małżeńskie - tym razem żona zaproponowała mu znowu roczną wstrzemięźliwość ku uczczeniu Matki Boskiej. I na tę propozycję przystał książę, choć z ciężkim sercem. Kiedy jednak Kinga na trzeci rok zaproponowała powtórzenie ofiary - dla odmiany ku czci św. Jana - Bolesław wpadł w gniew i przestał rozmawiać ze swoją połowicą. Księżna płakała po nocach poruszona gruboskórnością i zawziętością męża, nie potrafiącego zrozumieć swojej żony. Chcąc jednak nadal zachować swoją czystość wymusiła na Bolesławie, aby zgodził się, by odtąd w każdą noc w książęcej komnacie małżeńskiej przebywała modląc się jedna z jej dam dworu.
  W ten sposób Kinga dochowała swego dziewictwa aż do końca swoich dni, a Bolesław V Wstydliwy, z nie swojej winy, nie dochował się potomka i uzyskał taki właśnie przydomek.
1259 - 1260
      Drugi najazd Tatarów na ziemie polskie. Najeźdźcy spustoszyli Sandomierz i Lublin, zrabowali Kraków, a następnie ograbili księstwo opolskie i wycofali się na wschód.  
 
 
1260
      Z woli księcia kujawsko-łęczyckiego Kazimierza, jego najstarszy syn Leszek Czarny zostaje księciem sieradzko-łęczyckim  
 
 
1261
 
 
      Na ziemie polskie po raz pierwszy docierają pochody biczowników. Według zapisów w rocznikach pierwsi przedstawiciele tego ruchu przybywają z Moraw. Ludzie należący do tej sekty chodzili w procesji z zakrytymi głowami jak zakonnicy, obnażeni aż do pępka i bili się nawzajem ostro po plecach biczami związanymi z poczwórnego rzemienia z węzłami na końcach. Odprawiali nadto postoje, odpusty i dziwne przyklękania, śpiewając nieskładną pieśń, każdy w swoim języku - zapisał w kronice na temat biczowników Jan Długosz.  
1262
      Na Mazowsze najechali Litwini dokonując wielkich grabieży i spustoszeń. Książę Siemowit wzięty w niewolę został ścięty, a jego syn uprowadzony.  
 
 
1264
 
     16 VIII - Książę Bolesław Pobożny ogłosił przywilej dla Żydów, gwarantujący samorząd, działające w imieniu władcy odrębne sądy oraz swobodę handlu i lichwy.
                                  Wyimki ze statutu kaliskiego.
1.  Najpierw postanawiamy, aby w sprawie o pieniądzu lub o jakąkolwiek ruchomość lub nieruchomość, albo w procesie kryminalnym, który dotyczy osoby lub majątku Żyda, jako świadka przeciw Żydowi nigdy nie dopuszczono chrześcijanina, lecz wraz chrześcijaninem także Żyda.
5. Żyd będzie mógł tytułem zastawu przyjąć wszystko, co mu dadzą, jakkolwiek to się będzie nazywać, z wyjątkiem szat krwią zbroczonych i zmoczonych, a także liturgicznych, których Żyd żadną miarą nie będzie mógł odbierać.
7. Jeśli Żyd z powodu pożaru lub kradzieży lub gwałtu utraci swój dobytek wraz z rzeczami danymi mu w zastawie i to stanie się wiadome, a chrześcijanin, który to zastawił, mimo to obwinia go, Żyd uwolni się za pomocą własnej przysięgi.
10. Dalej, jeśli chrześcijanin zabije Żyda, winien być ukarany odpowiednim wyrokiem, a wszystkie ruchomości i nieruchomości winowajcy mają przejść pod naszą władzę.                                            
 18. Dalej, jeśli Żyd zranił Żyda, nie powinien wzbraniać się od zapłacenia kary swemu sędziemu zgodnie ze zwyczajem naszego kraju.
36. Postanawiamy także, że Żydzi mogą swobodnie sprzedawać wszystko i kupować, chleba dotykać podobnie jak chrześcijanie; ci zaś, którzy przeszkadzaliby im, będą obowiązani zapłacić za to karę naszemu wojewodzie. (...). 
 
 
1266
      Zmarł książę wrocławski Henryk III. Regencję po nim obejmuje brat Władysław, arcybiskup Salzburga. Wysyła on syna zmarłego, Henryka IV, na dwór czeski do Pragi.
      Zmarł książę gdański Świętopełk, jego dzielnica ulega rozpadowi na mniejsze organizmy.
      Po raz kolejny najazdu na Mazowsze dokonali Litwini.
 
 
 
1267
     14 XII -Zmarł książę kujawsko-łęczycki Kazimierz. Jego najstarszy syn włada Ziemią Sieradzką, zaś drugi według starszeństwa Siemomysł, Ziemiami:
Dodaj do swoich materiałów