Baza wiedzy

od 1111 do 1138

Tablice synchronistyczne od 1111 do 1138

1 - Wydarzenia polityczne 2 - Wydarzenia gospodarcze 3 - Wydarzenia kulturalne
4 - Uwagi, komentarze

wcześniej

1
2
3
4
1111 - 1112
Do kraju za zgodą brata powrócił Zbigniew. Wkrótce jednak został z rozkazu Bolesława podstępnie pojmany i oślepiony. Prawdopodobnie na skutek doznanych okaleczeń Zbigniew rychło zmarł. Gall sugeruje, że zasłużył on sobie na takie potraktowanie ponieważ będąc już w kraju próbował ponownie zagarnąć władzę i obalić Bolesława.  
 
     Zbigniew miał już kogoś z jakiego bądż rodu, bogatego czy biednego, upatrzonego i umówionego, który by znalazłszy dogodne po temu miejsce przebił Bolesława nożem lub jakimkolwiek innym żelazem, zapisał w kronice.
1113
     Bolesław kontynuował walki z Pomorzanami, których ziemie najechał i zdobył grody graniczne Nakło i Wyszogród u ujścia Brdy do Wisły.
      Zagrożony klątwą za bratobójstwo Bolesław odbywa pielgrzymkę do świętego miejsca w celu publicznej pokuty i pokajania się. Władca polski udał się w tym celu na Węgry do klasztorów św. Idziego w Somogyvar i św. Stefana króla w Szekesfehervar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      . Z podróży tej Bolesław sprowadził do Polski nieznanego z imienia francuskiego mnicha benedyktyńskiego, tzw. Galla Anonima, któremu zleca zapisanie dziejów polskich. Kronika została napisana w latach 1113-1116.
 
1116
     Ciężkie walki z Pomorzanami i ludnością Prus w rejonie dolnej Wisły doprowadziły do zorganizowania przez Bolesława Krzywoustego potężnej wyprawy, która doprowadziła w rezultacie do zdobycia Gdańska i opanowania całego Pomorza Gdańskiego. Chociaż walki w tym regionie trwały jeszcze do 1119 roku to Pomorzanom nie udało się już zrzucić zwierzchności polskiej.  
 
 
Bolesław Krzywousty wysłał w 1109 roku wojewodę Jana z Góry z poselstwem do króla Niemiec, Henryka V, późniejszego cesarza. Król pragnąc nastraszyć posła wielką potęgą Niemiec, aby móc zażądać od Polaków hołdu, pokazał mu swój skarbiec, mówiąc:
- Tym pokonamy Polaków.
Usłyszawszy to poseł zdjął z Palca swój własny pierścień i rzucając go do skrzyni pełnej klejnotów rzekł:
- Pójdź złoto do złota, my Polacy wolimy żelazo!
Osłupiały odpowiedzią Henryk powiedział tylko:
- Hab.' Dank.
1118
      W kraju doszło do buntu możnych pod wodzą palatyna Skarbimira. Bolesław bunt krwawo stłumił, Skarbimira nakazał oślepić, a jego dobra skonfiskował. Również ród Awdańców, z którego wywodził się przywódca buntowników został odsunięty od pełnienia urzędów. Przyczyny tych zajść nie są do końca znane, prawdopodobnie możni domagali się większego udziału w rządzeniu państwem. Po stłumieniu buntu książę mianował na stanowisko palatyna piotra Włostowica.  
 
 
1121 - 1122
Po zorganizowaniu kolejnej wyprawy zbrojnej Bolesław Krzywousty podbija Pomorze Zachodnie  
 
      Jak podaje mnich Herbord w "Dialogu o życiu św. Ottona biskupa bamberskiego", władca Polski częstymi wypadami zaczął niepokoić Pomorze, pustoszyć i grabić. A ponieważ trzymali się pogaństwa, książę usiłował doszczętnie ich wybić albo żelazem nakłonić do przyjęcia wiary chrześcijańskiej. Oni jednak ufni w swe siły i mając liczne grody i miasta obronne z natury i umocnione sztuką, które broniły wstępu do ich kraju, sądzili, iż pozostaną niepokonani, /.../. Lecz ponieważ Bogu spodobało się niektórych spośród nich zetrzeć, aby pozostałych do wiary nawrócić, udzielił przeciwko nim Bolesławowi zdolności i sił, tak że wiele ciężkich zadał im raz po raz klęsk. Bo i stolicę całego Pomorza, miasto Szczecin, które opasane zewsząd bagnem i wodami uchodziło za niedostępne wszelkiemu wrogowi, zimową porą, kiedy woda była ścięta mrozem, nie bez niebezpieczeństwa po lodzie prowadząc swe wojsko, niespodziewaną klęską poraził.
    Książę szczeciński Warcisław I złożył hołd lenny Bolesławowi i zobowiązał do płacenia trybutu, udzielania pomocy zbrojnej na wyprawy wojenne oraz przeprowadzenia akcji chrystianizacyjnej w całym kraju.
1123
 
 
      Na prośbę księcia Bolesława przeprowadzona została pierwsza misja chrystianizacyjna na Pomorzu Zachodnim. Na jej czele stanął Bernard Hiszpan, jednak zakończyła się całkowitym niepowodzeniem.  
1124
 
 
      W związku z wizytą w Polsce legata papieskiego Idziego z Tusculum, nastąpiła rozbudowa organizacji kościelnej. Powstały nowe biskupstwa: kruszwickie z siedzibą we Włocławku, któremu podporządkowano Kujawy i Pomorze Gdańskie; pomorskie /wolińskie/ oraz lubuskie.
      Bolesław zorganizował kolejną akcję misyjną na Pomorze Zachodnie powierzając jej przeprowadzenie biskupowi Bambergu Ottonowi. Jak zapisano w "Żywocie św. Ottona biskupa bamberskiego" pióra zakonnika Ebona, Otton przybywając do księcia polskiego wspaniałego jako sługa Boży doznaje przyjęcia. Kiedy zaś powód swej podróży wyłuszczył, książę łaskawie odpowiedział, że raduje się z żarliwości tak świętego zamiaru, lecz tak wielką szczep ów odznacza się dzikością, iż gotów jest raczej śmierć mu zadać niż jarzmu wiary się poddać. Na to biskup niewzruszenie oświadczył, iż w tym celu wyruszył, by dla miłości Chrystusa wyrok śmierci jeśli zajdzie tego potrzeba bez wahania przyjąć. Tą odpowiedzią książę niezwykle uradowany, zgodnie z życzeniem przydzielił mu tłumacza i przewodnika na drogę...
 
1128
 
 
Otton z Bambergu przeprowadził kolejną wyprawę na ziemie pomorskie, tym razem na obszarach zaodrzańskich, na prośbę samego Warcisława, finansowaną przez cesarza Lotara III. Świadczy to o stopniowej utracie wpływów przez Bolesława III Krzywoustego na Pomorzu Zachodnim. Mimo pewnych oporów obie misje biskupa Ottona przyniosły pozytywny rezultat: przechodząc przez kraj Lutyków /.../ udzielił chrztu wszystkim, których tam zastał /.../, w każdym mieście zbudował po jednym kościele i uzyskał dla każdego z nich wyposażenie od księcia Warcisława  
1129
    Dzięki zawarciu sojuszu z królem duńskim Nilsem, Bolesław osłabił siłę sojuszu pomorsko-cesarskiego i zmusił księcia Warcisława do ponownego uznania zwierzchności Polski. Przypieczętowaniem tego przymierza było małżeństwo córki Bolesława Ryksy, z synem króla Danii, Magnusem.  
 
 
1131 - 1133
 
 
      Starania arcybiskupa magdeburskiego Norberta z Xanten u papieża Innocentego II, o przyznanie zwierzchnictwa nad organizacją Kościoła w Polsce kończą się sukcesem. Przyczynił  się do tego w znacznym stopniu fakt, że Polska popierała wówczas antypapieża Anakleta II. Na podstawie sfałszowanych dokumentów papież wydał bullę likwidującą archidiecezję gnieźnieńską i podporządkowującą biskupstwa polskie Magdeburgowi.  
1132 - 1134
      Bolesław w nieudany sposób zaangażował się w walki o tron węgierski po śmierci króla Stefana II. Popierając wraz z Rusinami bratanka zmarłego króla, Borysa, przeciwko stronnikowi cesarsko-czeskiemu, Beli II Bolesław Krzywousty ponosi klęskę nad rzeką Sajó w 1132 roku. Książę piastowski jest zmuszony do porzucenia sprawy węgierskiej.
      Wznowieniu uległ konflikt polsko-czeski o Śląsk. Wojska polskie zmuszone zostają do odpierania najazdów czeskich na tę dzielnicę.  
 
 
W czasie bitwy toczonej przez Bolesława III z Węgrami, jeden z rycerzy polskich sromotnie uciekł z pola walki. Bolesław wynagrodził tchórza odpowiednimi prezentami, posyłając mu trzy przedmioty: kądziel, wrzeciono i skórę zajęczą. Kądziel oznaczała zniewieściałość, wrzeciono - przebiegłego krętacza, a zając tchórza. Nieszczęsny rycerz, zrozumiawszy aluzję władcy, powiesił się we własnej kaplicy, na sznurze u dzwonu i "nędznie wyzionął nędznego ducha".
1135
      Znajdując się w trudnej sytuacji międzynarodowej Bolesław Krzywousty postanawia stawić się przed majestat cesarski. Dochodzi do zjazdu w Merseburgu, na którym polski książę składa hołd lenny cesarzowi Lotarowi III, przez co utrzymuje swoją zwierzchność nad Pomorzem. Cesarz zobowiązuje się poprzeć u papieża polskie zabiegi o reaktywowanie metropolii gnieźnieńskiej
Za pośrednictwem cesarskim Bolesław zawiera pokój z królem Węgier Belą II i wycofuje się z mieszania w sprawy tego państwa.
 
 
 
1136
 
 
     7 VII - Papież Innocenty II wystawia bullę ogłaszającą restytucję archidiecezji gnieźnieńskiej Potwierdzona zostaje w ten sposób niezależność i odrębność polskiej organizacji kościelnej od arcybiskupstwa w Magdeburgu.  
1137
      W Kłodzku zawarty został pokój polsko-czeski.  
 
 
1138
     28 X - W wieku 52 lat zmarł Bolesław III Krzywousty. Mocą wystawionego przez niego testamentu zwanego również Statutem w Polsce wprowadzony zostaje system senioralny. Synowie zmarłego księcia otrzymali dzielnice, które od tej pory były ich własnością. Najstarszy Władysław dostał Śląsk, Bolesław Mazowsze, Mieszko Wielkopolskę z Poznaniem, a Henryk Ziemię Sandomierską. Najmłodszy z synów Kazimierz, nie został uposażony, gdyż urodził się już po śmierci ojca. Wdowa po zmarłym Salomea, uzyskała w dożywocie Ziemię Sieradzko-
Dodaj do swoich materiałów