+ Pokaż spis treści

Metody prezentacji zjawisk na mapach


Do przedstawiania zjawisk, zdarzeń i obiektów na mapie stosuje się:

 • znaki graficzne (=sygnatury kartograficzne)
 • metody graficzne

Do najczęściej stosowanych metod graficznych należą:

 • Metoda sygnaturowa - polega na przedstawianiu na mapie rzeczywistości przyrodniczej za pomocą sygnatur czyli umownych znaków.

  Sygnatury mogą mieć kształt:

  1. figur geometrycznych - do oznaczania bogactw mineralnych (wielkość figury pozwala odróżnić obiekty ważne od mniej ważnych; np. wielkość miast)
  2. obrazków nawiązujących do cech przedstawionych produktów - zwierzęta, rośliny
  3. liter umieszczanych w obszarze występowania zjawiska; np. PL - Polska, Cu - miedź

 • Metoda zasięgów (powierzchniowa) - polega na oznaczaniu na mapie obszarów występowania określonego zjawiska. Stosowana jest przy sporządzaniu map geologicznych, glebowych, map upraw roślin i hodowli zwierząt.
 • Metoda kropkowa - polega na pokryciu mapy znakami punktowymi. Każda kropka odpowiada określonej liczbie elementów, a gęstość kropek pokazuje natężenie jakiegoś zjawiska; np. mapy rozmieszczenia ludności.
 • Metoda izarytmiczna - opiera się na izarytmach - czyli liniach łączących punkty o tej samej wartości zjawiska.
  Izarytmy powstają na zasadzie interpolacji wartości pośrednich pomiędzy pomierzonymi punktami.

  Izarytmami są:

  1. izobary- linie łączące punkty o jednakowym ciśnieniu
  2. izobaty - linie łączące punkty o jednakowej głębokości
  3. izohaliny - linie łączące punkty o jednakowym zasoleniu
  4. izohiety - linie łączące punkty o jednakowych opadach
  5. izohipsy - linie łączące punkty o jednakowych wysokościach (poziomice)
  6. izotermy - linie łączące punkty o jednakowej temperaturze

 • Metoda kartogramu - polega na przedstawieniu intensywności jakiegoś zjawiska na określonej powierzchni. Powierzchnię pokrywa się odpowiednio dobranym deseniem (szrafurą) lub barwą np. mapy gęstości zaludnienia, sieci dróg kołowych i kolejowych, mapy bilansu migracji ludności.
 • Metoda kartodiagramu - stanowi coś pośredniego między mapą a wykresem. Polega na przedstawianiu danych liczbowych za pomocą diagramów umieszczonych na określonym obszarze (np. w określonej jednostce administracyjnej) ; np. wykresy rocznego przebiegu temperatur, zasobów, kierunków wiatrów itp.