+ Pokaż spis treści

Mapa

Mapa i jej elementy


Powierzchnię Ziemi można przedstawić:
 • na powierzchni kulistej - globusie
 • na powierzchni płaskiej - mapie

Mapa: jest obrazem powierzchni Ziemi lub innego ciała niebieskiego, przedstawionym na płaszczyźnie za pomocą znaków umownych i w określonym zmniejszeniu.

Mapa małego obszaru, który można uważać za płaski, wykonana w dużej skali nazywa się planem.


ELEMENTY MAPY:

 1. skala - wyraża stosunek długości odcinka na mapie do długości odpowiedniego odcinka w terenie.  
  • Liczbowa (w postaci dzielenia np. 1:100 000, ułamka np. 1/100 000)
  • Liniowa (zapisywana w formie graficznej , tzw. podziałka)
  • Mianowana 1cm -> 1 km
 2. siatka kartograficzna - to odwzorowany na płaszczyźnie obraz siatki geograficznej (układ południków i równoleżników).
 3. umowne znaki graficzne ( sygnatury kartograficzne)

  Znaki graficzne zwane sygnaturami kartograficznymi przedstawiają treść mapy. Objaśnienia znaków graficznych zawarte są w legendzie.

  Sygnatury kartograficzne dzielimy na:

  • sygnatury punktowe - wskazujące położenie przedmiotu terenowego
  • sygnatury liniowe - wskazujące położenie przedmiotu o silnie wydłużonym kształcie
  • sygnatury powierzchniowe - powierzchnie przedstawienia przedmiotów terenowych o dużym obszarze

Rodzaje map


Klasyfikacja
map ze względu na treść
 

 1. Mapy ogólnogeograficzne - uwzględniają wiele elementów środowiska geograficznego.

  Dzieli się je na:

  • mapy fizyczne (hipsometryczne)
  • mapy polityczno - administracyjne

 2. Mapy tematyczne (specjalne) - dotyczą wybranego tematu; np. ukazują rozmieszczenie pojedynczego zjawiska lub relacje przestrzenne między kilkoma zjawiskami w ramach jednego tematu.

  Dzieli się je na:

  • mapy przyrodnicze - np. mapy klimatyczne, glebowe, geologiczne, geomorfologiczne, hydrologiczne, wulkaniczne i sejsmiczne
  • mapy inżynieryjne - np. mapy urbanistyczne, górnicze, ewidencji gruntów
  • mapy społeczno-gospodarcze - np. mapy zaludnienia, historyczne, komunikacyjne, przemysłu


Klasyfikacja
map ze względu na szczegółowość

 • Mapy topograficzne (wielkoskalowe) - 1:5000 (szczegółowe) do 1:200 000. Przedstawiają małe obszary powierzchni Ziemi, np. szczegółowo przedstawiają sieć rzeczną, rzeźbę terenu
 • Mapy przeglądowo- topograficzne (średnioskalowe) - 1:200 000 do 1 000 000. Przedstawiają większe obszary powierzchni Ziemi niż mapy topograficzne np. przedstawiają sieć komunikacyjną, rzeźbę i pokrycie terenu.
 • Mapy przeglądowe (małoskalowe) - w skalach mniejszych niż 1:1 000 000. Przedstawiają ogólny obraz kontynentów