Komórka roślinna i zwierzęca

Porównanie


cecha komórka roślinna komórka zwierzęca
podobieństwa
podobieństwa pomiędzy komórkami roślinną i zwierzęcą wynikają ze wspólnoty organizacji komórkowej:
  • zbudowane są z takich samych klas związków chemicznych
  • przeprowadzają te same funkcje życiowe: odżywiają się, oddychają, rozmnażają, poruszają i.t.p.
  • mają podobny plan budowy i znajdziemy w nich te same organella komórkowe: jądro komórkowe, mitochondrium, ER, aparat Golgiego
  • w ten sam sposób zapisana jest ich informacja genetyczna i w ten sam sposób przekazywana następnym pokoleniom
różnice
różnice w budowie i funkcjonowaniu komórek roślinnej i zwierzęcej wynikają z odmienności funkcji jakie pełnią te komórki w organizmach
plastydy w komórkach obecne są plastydy (różne ich typy w zależności od funkcji komórki) - chloroplasty odpowiadają za samożywność roślin brak plastydów - organizmy zwierzęce są cudzożywne
wodniczki zwykle jedna duża wodniczka, w której gromadzone są wydaliny i wydzieliny komórki (komórki roślinne nie wydalają substancji na zewnątrz, wyjątek stanowi woda wydalana przez liście w procesie gutacji) dużo drobnych wodniczek w komórce zwierzęcej pełni odmienne funkcje:
  • wodniczki pokarmowe
  • wodniczki tętniące
ściana komórkowa sztywna, ochronna struktura zbudowana z celulozy brak ściany komórkowej
centriole brak centrioli (obecne są tylko w komórkach glonów wyższych) występuje para centrioli odpowiedzialnych za organizacje wrzeciona koriokinetycznego podczas podziału komórki
przebieg cytokinezy cytokineza zachodzi dzięki działalności aparatów Golgiego, od środka komórki ku jej brzegom tworzona jest przegroda pierwotna przekształcająca się później w blaszkę środkową przewężenie cytoplazmy prowadzi do rozdzielenia się dwóch nowopowstałych komórek
skład chemiczny komórki te zawierają zwykle więcej wody i dużo cukrowców najwięcej w komórkach zwierzęcych jest białek i tłuszczowców