+ Pokaż spis treści

Kinematyka ruchu prostoliniowego


Pojęcie ruchu
Ruch, to zachodząca w czasie (t1, t2) zmiana położenia (x1,x2) ciała względem innego ciała (układu odniesienia).

Układ odniesienia - ciało (punkt), względem którego określa się spoczynek lub ruch obiektu poddanego obserwacji np. drzewo, budynek, słup, winda, wagon itd.

Względność ruchu

Obiekt (ciało, np. człowiek w samochodzie), którego stan opisujemy, może być względem jednego układu odniesienia w ruchu (drzewo, szosa), a względem innego układu odniesienia - w spoczynku (samochód).

Przykłady:
Człowiek na Ziemi może być w spoczynku względem Ziemi, a jest w ruchu względem Słońca.
Tratwa na rzece jest w spoczynku względem wody, a w ruchu względem brzegów rzeki (woda unosi tratwę).

Opis ruchu 1. Tor ruchu - linia, po której odbywa  się ruch ciała (samochód)
 2. Położenie ciała - X0 , X1 , X2 itd.
 3. Przemieszczenieto wektor o:
  1. Wartości równej odległości punktu położenia końcowego (x2) od punktu położenia początkowego (x1) ciała .
  2. Kierunku pokrywającym się z  linią prostą łączącą punkty położenia początkowego i końcowego ciała.
  3. Zwrocie w stronę położenia końcowego (x2) ciała.
  4. Początku (punkcie zaczepienia) w punkcie położenia początkowego (x1) ciała.
 4. Droga - s - odcinek toru przebyty w czasie Dt (lub t). W ruchu prostoliniowym: .
 5. Prędkość: -  - wektor o kierunku stycznym do toru, przyczepiony do ciała.  - prędkość średnia, a gdy Dt-> 0 to prędkość chwilowa
  W ruchu prostoliniowym wartość prędkości średniej (szybkość) jest równa ilorazowi całej drogi przebytej przez ciało ( S ) i czasu trwania ruchu ( t )


  a wartość prędkości chwilowej (szybkości)
   gdy D-> 0

  Ds - odcinek toru (droga) przebyty w bardzo krótkim czasie (Dt)
 6. Przyspieszenie 
  Jest to iloraz przyrostu (zmiany) prędkości  do czasu (Dt), w którym ten przyrost nastąpił 

  Przez przyrost prędkości (Dv) rozumiemy różnicę pomiędzy prędkością w chwili t (czyli  ) i prędkością w chwili wcześniejszej 

  Przyspieszenie jest wielkością wektorową o kierunku i zwrocie zgodnym z kierunkiem i zwrotem siły, która nadaje ciału to przyspieszenie .
  Wartość przyspieszenia zależy wprost proporcjonalnie od siły wypadkowej , a odwrotnie proporcjonalnie od masy ciała [m]

Ruch jednostajny prostoliniowy 1. Torem ruchu jest linia prosta.
 2. Prędkość średnia jest równa prędkości chwilowej ->prędkość jest stała: 


  Zależność prędkości od czasu przedstawia wykres obok:
  Pole zakreślone na wykresie v(t) jest miarą drogi przebytej przez ciało w czasie t3.
 3. Droga -> [ ;  ; ]
  Droga jest wprost proporcjonalna do czasu trwania ruchu. Jej zależność od czasu przedstawia wykres obok:

  Na wykresie s(t) ;  ; jest miarą prędkości (im większa prędkość tym większy kąt a )
 4. Położenie ciała w układzie odniesienia zależności od czasu przedstawiają wykresy:


   dla ciała poruszającego się zgodnie z osią x

  W dowolnej chwili  położenie ciała poruszającego się przeciwnie do zwrotu osi x wynosi 
   , czyli 
 5. Przyspieszenie w ruchu jednostajnym prostoliniowym jest równe zero ( nie ma zmian prędkości ).

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy

Torem ruchu jest linia prosta
Przyspieszenie jest stałe i dodatnie
Prędkość rośnie wprost proporcjonalnie do czasu trwania ruchu
Droga jest wprost proporcjonalna do kwadratu czasu trwania ruchuOpis ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego
 1. Torem ruchu jest linia prosta (przemieszczenie = droga).
 2. Przyspieszeniejest stałe i dodatnie czyli zwrócone zgodnie z wektorem prędkości.    Zależność przyspieszenia od czasu przedstawia wykres (obok):
 3. Prędkość -> początkowa ->->chwilowa ->-> 
  Prędkość chwilowa wyraża się równaniem .
  Gdy              to              i         

  np. 
      
      

  Prędkość rośnie proporcjonalnie od czasu trwania ruchu (w każdej sekundzie o tę samą wartość).
  Zależność prędkości od czasu przedstawia wykres (obok):

  Pole pod wykresem  jest miarą drogi.
 4. Droga ->  = pole trapezu.  
  Pole trapezu:  , zatem  
  Z układu równań 
   wynika, że  ,
  czyli droga jest proporcjonalna do kwadratu czasu .

  Wykres zależności drogi od czasu  ma postać (rys. obok):
 5. Położenie ciała w układzie odniesienia opisuje równanie: 
  + podczas ruchu zgodnego z osią x
  - podczas ruchu przeciwnego do zwrotu osi x

        np. 
            
            

Ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy

-> Torem ruchu jest linia prosta
-> Prędkość ciała maleje proporcjonalnie do czasu trwania ruchu
-> Przyspieszenie (opóźnienie) jest stałe i zwrócone przeciwnie do prędkości (ujemne)
-> Drogi przebywane w kolejnych przedziałach czasowych maleją proporcjonalnie do kwadratu czasu

Opis ruchu jednostajnie opóźnionego prostoliniowego 
 
 1. Torem ruchu jest linia prosta.
 2. Przyrost prędkości jest ujemny: 
  Przyspieszenie jest opóźnieniem czyli przyspieszeniem ujemnym i jest stałe 

  Wykres zależności przyspieszenia od czasu  ma postać (rys. obok):
   
 3. Prędkość:
  -> początkowa -> 
  -> chwilowa -> 
  -> średnia -> 
   
  Prędkość maleje proporcjonalnie do czasu (w każdej sekundzie o tę samą wartość).
   
   
 4. Droga ->  
  lub 
   
  Np. 

   
  Wykres  ma postać (rys. obok):
   
 5. Położenie ciała w układzie odniesienia przedstawia równanie:

  W zależności od zwrotu prędkości + lub  - 
  ( gdy ruch ciała jest zgodny ze zwrotem osi x -> + , gdy przeciwny do zwrotu osi x -> - )