+ Pokaż spis treści

Gęstość i ciśnienie

Gęstość i ciśnienieFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Mac mac_app

Współrzędna x' to położenie w układzie związanym z poruszającą się falą. Górny wykres przedstawia y(x'). Na drugim wykresie dodano przemieszczenia y (po obróceniu strzałek w kierunku ruchu wskazówek zegara tak aby dodatnia zmiana położenia była skierowana w prawo, a ujemna w lewo. Następnie zastosowano te przemieszczenia (y = average displacement – y = średnie przemieszczenie) do początkowo równomiernie rozłożonych cząsteczek. Widać, że gdy przemieszczenia zachodzą wzdłuż kierunku biegu fali (longitudinal wave: y is the x' direction – fala podłużna: y ma kierunek x'), powstają obszary wysokiej i niskiej gęstości. Zmiany gęstości widzimy na wykresie trzecim. Warto zauważyć, że dla fali sinusoidalnej, maksymalne (high density) i minimalne (low desity) gęstości odpowiadają zerom na y(x').

W przypadku fali w gazie, wysokiej i niskiej gęstości, odpowiadają odpowiednio wysokie i niskie ciśnienia (wykres czwarty). W fali dźwiękowej bezwzględne ciśnienie P zmienia się nieznacznie: małe odchylenia od ciśnienia atmosferycznego nazywamy ciśnieniem akustycznym p. W dolnej części strony, zmiany gęstości są reprezentowane przez zmiany nasycenia (przesadzone) koloru.