Geometria

Jesteś tu: APLETY / Matematyka / Geometria

Geometria

Powierzchnia koła jako granica
Odejmowanie wektorów
Dodawanie 3 wektorów
Dodawanie 2 wektorów
Metoda równoległoboku.
Przemienność dodawania.
Łączność dodawania.
Metoda trójkąta.
Kolejność dodawania.
Wektor przeciwny.
Odejmowanie wektorów.
Metoda składowych.
Przemienność odejmowania.
Rozkład wektora(a).
Rozkład wektora(b).
Wartość sumy wektorów.
Iloczyn wektorowy(a) 3D.
Współrzędne wektora.
Mnożenie wektora przez liczbę.
Iloczyn skalarny 3D.
Wartość sumy, a kąt.
Iloczyn wektorowy(b) 3D.
Dodawanie i odejmowanie wektorów.
Iloczyn wektorowy
Wersory
Algebraiczne dodawanie wektorów
Iloczyn skalarny 2 wektorów
Dodawanie wektorów
Radian
Okręgi.
Twierdzenie Pitagorasa
Zależność S(r)
Definicja cięciwy okręgu
Wektor w trzech wymiarach
Analiza geometryczna elipsy
Bryły obrotowe
Definicja okręgu
Definicja kosinusa
Definicja dwusiecznej kąta
Definicja koła
Definicja sinusa dowolnego kąta
Definicja prostej równoległej
Definicja prostej prostopadłej
Definicja promienia okręgu
Dodawanie wektorów 1
Definiowanie średnicy okręgu
Definiowanie półokręgu
Definicja symetralnej odcinka
Iloczyn l. zespolonej i skalara.
Geometria trójkąta
Dwusieczna kąta
Dodawanie wektorów 2
Kąt prosty
Kąt półpełny
Kąt ostry
Izometrie PM4
Konstrukcja prostej równoległej
Konstrukcja dwusiecznej kąta2
Konstrukcja dwusiecznej kąta
Klasyfikacja czworokątow
Konstruowanie prostej prostopadłej
Konstrukcja złotej spirali
Konstrukcja złotego prostokąta
Konstrukcja symetralnej odcinka
Ludolfina – liczba Pi
Liczby zespolone
Liczba zespolona razy skalar
Kosinus kąta ostrego
Mnożenie przez jednostkę urojoną
Mnożenie przez jednostkę urojoną
Metoda łamanej
Łuk okręgu
Obracanie wielokątów
Objętość prostopadłościanu
Nierówności liniowe
Mozaika tworzona przez obrót
Okrąg wpisany w trójkąt
Okrąg opisany na trójkącie
Okrąg Feuerbacha
Obrót punktu
Prosta Eulera
Proporcje trygonometryczne
Pomiar kątów
Parabola
Siatki wielościanów
Równanie prostej
Rodzaje trójkątów
Proste na płaszczyźnie
Suma liczb zespolonych
Suma kątów w trójkącie
Składowe wektora
Sinus kąta ostrego
Symetria osiowa
Symetria osiowa
Suma liczb zespolonych
Symetralna odcinka
Symetria środkowa
Symetrie
Symetria osiowa
Symetria środkowa
Symetrie
Symetrie
Symetrie
Symetrie
Symetrie P1
Symetrie CMM
Symetrie CMM
Symetrie CM
Symetrie P4
Symetrie P3
Symetrie P3
Symetrie P2
Symetrie P6M
Symetrie P4M
Symetrie P4G
Symetrie P4G
Symetrie PMM
Symetrie PMM
Symetrie PM
Symetrie PG
Tangens kąta ostrego
Środek ciężkości trójkąta
Ślimak Pitagorasa
Tangram – translacja i obrót
Twierdzenie Pitagorasa
Translacja o wektor
Translacja o wektor
Translacja
Układanki geometryczne
Układ kartezjański, a biegunowy
Twierdzenie sinusów
Twierdzenie Pitagorasa (3)
Wielościany. Związek Eulera.
Wielościany foremne
Wielokąty foremne
Układy nierówności liniowych
Współrzędne biegunowe
Współrzędne biegunowe
Współrzędne biegunowe
Własności geometryczne paraboli
Wysokości i ortocentrum
Wykres funkcji sinus
Wykres funkcji cosinus
Współrzędne biegunowe
Wysokości i ortocentrum
Wyznaczanie ortocentrum
Złoty podział
Podstawowe wielościany
Tablica GEOPLAN
Definicja radiana
Figury o równym obwodzie
Figury obrotowe: kula
Figury obrotowe: stożek
Figury obrotowe: stożek
Figury obrotowe: stożek
Figury obrotowe: stożek
Spirala Archimedesa
Obwód kwadratu i koła
Figury obrotowe: stożek
Figury obrotowe: walec
Sześciokąt z trójkątów
Sześciokąt foremny
Spirala hiperboliczna
Spirala logarytmiczna
Warstwowe układy sześcianów
Szkicowanie spirali Archimedesa
Twierdzenie Talesa
Trójkąty możliwe i niemożliwe
Budowniczy powierzchni (html5)
Wielokąt w układzie współrzędnych
Złoty podział
Złoty podział
Proste i ich równania (html5)
Dodawanie wektorów
Twierdzenie Talesa (okrąg) (html5)
Trójkąt (html5)
Kąty w okręgu (html5)
Twierdzenie Pitagorasa (html5)
Okręgi bliźniacze Archimedesa (html5)
Łańcuch Pappusa (html5)
Bryły platońskie (html5)
Funkcje trygonometryczne kąta (html5)
Objętość kuli (zasada Cavalieriego) (html5)
Składniki wektora (html5)
Równanie wektorowe prostej w przestrzeni trójwymiarowej (html5)
Czworokąt opisany na okręgu (html5)
Czworokąt wpisany w okrąg (html5)
Funkcje trygonometryczne (html5)
Trójkąt sferyczny (html5)
Dodawanie wektorów (html5)
Kąty w okręgu
Kąty w trójkącie
Deltoid środki
Okrąg opisany na trójkącie
Czworokąt środki
Własności deltoidu
Środek ciężkości trójkąta
Proste i kąty
Ortocentrum trójkąta
Okrąg wpisany w trójkąt
Twierdzenie Pitagorasa
Warunek istnienia trójkąta
Pięciokąt foremny
Kąt między styczną i cięciwą
Czworokąt wpisany w okrąg
Czworokąt opisany na okręgu