+ Pokaż spis treści

Edmund Husserl - pojęcia


INTENCONALNOŚĆ: pojęcie zaczerpnięte przez Husserla od Franza Brentany (1838-1917), mówiące o tym, że świadomość jest zawsze świadomością czegoś lub inaczej, że zawsze jest na coś skierowana. Intencjonalność wskazuje na związek między procesami zachodzącymi w świadomości i odnoszącymi się do przedmiotu (noeza lub akt myślenia), a samym tym przedmiotem, czyli tym, co jest myślane (noemat).


PSYCHOLOGIZM:
pogląd upatrujący w każdym przedmiocie myśli jedynie stany i treści psychiczne odczuć człowieka. Nie tylko dane empiryczne, ale również logika i matematyka sprowadzane są do produktów psychiki, a takie elementy logiki jak pojęcia, prawa logiczne, sposoby dowodzenia itp. traktowane są jak zjawiska psychiczne W konsekwencji cała wiedza traci swoją pewność i obiektywność i jest traktowana jak zbiorowy wytwór ludzkiej psychiki. Przeciwko psychologizmowi wystąpił Husserl.