+ Pokaż spis treści

Druk

Jan Gutenberg (fot.: wikimedia)Wynalazek Gutenberga odpowiedział na żywotną potrzebę swego czasu i błyskawicznie się rozprzestrzenił. Jego rozwój następował lawinowo:  do 1500 roku wydrukowano około 30 tysięcy dzieł w łącznym nakładzie 15 milionów tomów. Wiek XVI zaś zamknął się liczbą 200 tysięcy tytułów i łącznym nakładem 200 milionów egzemplarzy. Jeżeli przyjąć, że w roku 1500 zamieszkiwało Europę 80 milionów ludzi, podane nakłady zdumiewają ogromem.

W Polsce druk pojawił się niewiele później niż w Niemczech i we Włoszech, a wcześniej niż w Anglii i Hiszpanii. Pierwszy wędrowny warsztat drukarski rozpoczął działalność w roku 1473. W roku 1503 zaś powstała w Krakowie drukarnia Kaspra Hochfedera, którą wkrótce przejął Jan Haller. Z tej oficyny wyszedł w roku 1506 tzw. Statut Łaskiego, z Bogurodzicą na czele tomu. Pierwszą zachowaną polską książkę ("Raj duszny" Biernata z Lublina) wydał zaś w 1513 roku Florian Ungler. Najdłużej działał krakowski warsztat Hieronima Wietora, w którym ukazywały się dzieła Reja, Modrzewskiego i Kochanowskiego. Przez cały wiek XVI najsilniejszym ośrodkiem drukarskim w Polsce jest Kraków. Ale powstają również niewielkie drukarnie w ośrodkach protestanckich: Pińczowie, Rakowie, Brześciu, Nieświeżu. W dwóch ostatnich ośrodkach ukazały się protestanckie przekłady Biblii, kalwiński i ariański.