Aplety:
Ruch ze stałym przyspieszeniem (html5)
Ruch ze stałym przyspieszeniem (html5)
Ten programik HTML5 pokazuje poruszający się samochód. Zielone pole po prawej stronie zawiera ramki, w których możesz wpisywać różne położenia początkowe, prędkości początkowe i przyspieszenia (ujemna współrzędna wektora w przestrzeni jednowymiarowej oznacza zwrot przeciwny do osi x). Dokonane zmiany zatwierdź klawiszem "Enter". Przyciskami w górnej części zielonego pola możesz uruchomić symulację, zatrzymać, wznowić lub przywrócić do stanu początkowego. Jeżeli zaznaczysz opcję "Spowolnienie", ruch będzie dziesięciokrotnie zwolniony. Trzy cyfrowe zegary pokazują czas trwania ruchu samochodu. Gdy samochód mija przednim zderzakiem zielony lub czerwony punkt pomiarowy, odpowiedni zegar zostaje zatrzymany. Punkty pomiarowe możesz przesuwać myszką. Trzy wykresy przedstawiają zależności: Położenia x od czasu t Prędkości v od czasu t Przyspieszenia a od czasu t Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Połączenie równoległe (html5)
Połączenie równoległe (html5)
Obliczanie natężenia prądu płynącego przez opornik, który jest częścią obwodu równoległego. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Rzut pionowy poziom 1 (html5)
Rzut pionowy poziom 1 (html5)
Uczniowie mają za zadanie obliczyć maksymalną wysokość uzyskaną przez obiekt wyrzucony do góry z dachu liceum. Trzeba będzie też znaleźć czas całkowity rzutu i szybkość, z jaką obiekt uderzy w podłoże. Przyspieszenie grawitacyjne na planecie będzie podane. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Działania pisemne (html5)
Działania pisemne (html5)
Dzięki tej aplikacji, możesz poćwiczyć podstawowe działania pisemne z arytmetyki. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Moc w obwodzie z opornikami 1 (html5)
Moc w obwodzie z opornikami 1 (html5)
Obliczanie mocy wydzielanej na rezystorze, który jest częścią obwodu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Znajdź masę - moment siły 1 (html5)
Znajdź masę - moment siły 1 (html5)
Wyznaczanie masy nieznanego ciała, na dźwigni dwustronnej. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Zasada Huygensa, a dyfrakcja (flash)
Zasada Huygensa, a dyfrakcja (flash)
Wyjaśnienie dyfrakcji, jako efektu interferencji fal wytworzonych przez źródła punktowe.
Losowanie kul bez zwracania (flash)
Losowanie kul bez zwracania (flash)
Interaktywny aplet flash - Eksperyment losowy: losowanie kul z urny bez zwracania.
Zjawisko fotoelektryczne (html5)
Zjawisko fotoelektryczne (html5)
Ten programik symuluje eksperyment, w którym można wyznaczyć stałą Plancka i pracę wyjścia. Na katodę fotokomórki pada światło z lampy rtęciowej, która wysyła światło o określonych długościach fali. Światło to może powodować emisję elektronów z katody (oznaczonej literą K). Zwykle katoda (K) jest połączona z ujemnym biegunem źródła napięcia, a anoda (A) z dodatnim. Jeśli napięcie włączymy na odwrót (katoda - dodatnia, anoda - ujemna), emitowane przez katodę elektrony są hamowane w polu elektrycznym. W celu wyznaczenia maksymalnej energii kinetycznej wyrzucanych elektronów, należy za pomocą potencjometru - suwaka zwiększyć napięcie hamujące do takiej wartości, aby elektrony nie docierały do anody (A). Niebieski miernik pokazuje wartość napięcia U, miernik czerwony pokazuje, czy elektrony docierają do anody. W prawym panelu możesz zmieniać materiał katody, długość fali padającego promieniowania i napięcie hamujące. Poniżej suwaka podane są wartości: częstotliwości fali świetlnej, energii fotonu, pracy wyjścia i maksymalnej energii kinetycznej elektronu. Po lewej stronie ekranu przedstawiony jest wykres U(ν(ni)), otrzymany na podstawie pomiarów. Po wykonaniu dla danego materiału katody kompletnej serii pomiarów przy różnych długościach fali światła, na wykresie pojawi się prosta najlepiej dopasowana do wyników. Na podstawie trzech serii pomiarów otrzymujemy na wykresie trzy równoległe linie proste, każdą dla innego materiału katody. Z nachylenia prostych wyznaczamy stałą Plancka. Dla każdego materiału katody można także z wykresu odczytać napięcie hamowania (w miejscu przecięcia prostej z osią U). Odczytując wartośćU, w którym prosta przecina oś rzędnych, obliczamy pracę wyjścia elektronów z metalu, mnożąc U przez ładunek elektronu: W = e U Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Moc w obwodzie z opornikami 2 (html5)
Moc w obwodzie z opornikami 2 (html5)
Obliczanie mocy wydzielanej na rezystorze, który jest częścią obwodu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Znajdź masę - moment siły (html5)
Znajdź masę - moment siły (html5)
Wyznaczanie masy nieznanego ciała, na dźwigni dwustronnej. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Rzuty (flash)
Rzuty (flash)
Wystrzel pocisk z armaty! Poznaj rzuty ukośne przez odpalanie różnych przedmiotów. Ustaw kąt, prędkość początkową i masę. Dodaj opór powietrza. Stwórz z tej symulacji grę, starając się trafić w cel. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Rozpad promieniotwórczy (html5)
Rozpad promieniotwórczy (html5)
Prawo rozpadu promieniotwórczego mówi, jak liczba jąder danego pierwiastka promieniotwórczego, które jeszcze nie uległy rozpadowi, zależy od czasu. Tysiąc czerwonych kółeczek to tysiąc jąder atomowych pierwiastka, którego czas połowicznego rozpadu wynosi 20 s. Wykres przedstawia zależność od czasu części jąder, które się jeszcze nie rozpadły zgodnie z prawem zaniku promieniotwórczego. W chwili uruchomienia programu (przyciskiem "Rozpocznij") jądra zaczynają się "rozpadać" (zmieniają kolor z czerwonego na czarny). Za pomocą przycisku "Zatrzymaj / Wznów" możesz zatrzymać lub wznowić symulację. W chwili zatrzymania symulacji na wykresie poniżej pojawi się niebieski punkt. Zauważ, że często punkt ten nie leży dokładnie na krzywej! Jeśli chcesz przywrócić stan początkowy, musisz kliknąć przycisk "Przywróć". Można podać prawdopodobieństwo, że pojedyncze jądro "przeżyje" w danym przedziale czasu. Prawdopodobieństwo to dla jednego czasu połowicznego rozpadu wynosi 50 %, dla (2 T) wynosi 25 % (połowa z 50 %), dla (3 T) 12,5 % (połowa z 25 %), itd. Nie można jednak przewidzieć czasu, po którym dane, konkretne jądro ulegnie rozpadowi. Np. gdyby nawet prawdopodobieństwo rozpadu w ciągu najbliższej sekundy wynosiło 99 %, to jest możliwe (lecz mało prawdopodobne), że dane jądro rozpadnie się dopiero po milionach lat. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Wykresy ruchu jednostajnego (html5)
Wykresy ruchu jednostajnego (html5)
Symulacja została zaprojektowana tak, aby generować pewne dane, które uczniowie mogą wykorzystać podczas nauki wykresów ruchu. Uczniowie będą śledzić ruch łodzi, a następnie, na podstawie zebranych danych, mogą sporządzić wykres zalezności położenia od czasu. Można ustawić różne parametry łodzi, aby uzyskać różne wykresy. Punkt startu łodzi jest generowany losowo, więc dane poszczególnych uczniów różnią się między sobą. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
Na wyciągu (html5)
Na wyciągu (html5)
Uczniowie muszą określić moc silnika napędzającego wyciąg ciągnący pod górę saneczkarza (pomijamy tarcie). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Ruch (flash)
Ruch (flash)
Interaktywny aplet flash pozwalający przeanalizować przebieg i równania ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego
Odbicie i załamanie fal (Wytłumaczenie w oparciu o zasadę Huygensa) (html5)
Odbicie i załamanie fal (Wytłumaczenie w oparciu o zasadę Huygensa) (html5)
Ten programik HTML5 tłumaczy zjawisko odbicia i załamania na podstawie zasady Huygensa. Objaśnienie odbywa się w kilku krokach. Po zakończeniu każdego kroku kliknij przycisk "Następny krok"! Możesz zatrzymać lub wznowić symulację przez użycie przycisku "Pauza / Wznów". Program pozwala zmieniać bezwzględne współczynniki załamania obu ośrodków i kąt padania fali na granicę tych ośrodków. Ośrodek o mniejszym współczynniku załamania (o większej szybkości rozchodzenia się fali) ma kolor żółty, a ośrodek o większym współczynniku załamania (o mniejszej szybkości rozchodzenia się fali) - kolor niebieski. Wszelkie zmiany zatwierdź klawiszem "Enter"! Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Zmiana położenia na podstawie wykresu prędkości (html5)
Zmiana położenia na podstawie wykresu prędkości (html5)
Znajdowanie zmiany położenia ciała na podstawie wykresu zależności jego prędkości od czasu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Odczyt temperatury - ćwiczenia (html5)
Odczyt temperatury - ćwiczenia (html5)
Ćwiczenia sprawdzające czy uczeń potrafi dokonać prawidłowych odczytów wskazań termometru. Autor Frank McCulley Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Symulacja kolizji (flash)
Symulacja kolizji (flash)
Użyj stołu powietrznego- hokej -w celu zbadania prostych zderzeń w 1D i bardziej złożonych w 2D. Eksperyment z różną liczbą krążków,ich mas i warunków początkowych. Zmieniaj sprężystość i zobacz, jak całkowity pęd i energia kinetyczna zmienia się w czasie kolizji. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Odbicie i załamanie światła (html5)
Odbicie i załamanie światła (html5)
Promień światła przychodzący od góry, z lewej strony, pada na granicę dwóch ośrodków. (Można dokonywać wyboru ośrodka dla promienia padającego oraz promienia załamanego; służą do tego dwa okienka umieszczone w górnym prawym rogu). Ośrodek mający większy współczynnik załamania zaznaczany jest w oknie appletu na niebiesko, drugi ośrodek na żółto. Aby zmienić kąt padania promienia, należy nacisnąć i przytrzymać dowolny klawisz myszki a następnie ustawić żądany kąt. Aplet pokaże promień odbity oraz promień załamany. Zostają również policzone wszystkie kąty (padania, odbicia i załamania), a ich wartości są pokazane po prawej stronie. Kąt padania(czarny), Kąt odbicia (niebieski), Kąt załamania (czerwony) Uwaga! Współczynniki załamania są nieco inne dla różnych długości fal światła. Zjwisko to nosi nazwę dyspersji. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Zmiana położenia na podstawie wykresu prędkości 1 (html5)
Zmiana położenia na podstawie wykresu prędkości 1 (html5)
Znajdowanie zmiany położenia ciała na podstawie wykresu zależności jego prędkości od czasu. Wszystkie prędkości są stałe Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Energia kinetyczna w ruchu po okręgu (html5)
Energia kinetyczna w ruchu po okręgu (html5)
Obliczanie energii kinetycznej ciała poruszającego się ruchem jednostajnym po okręgu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Lądownik Księżycowy (flash)
Lądownik Księżycowy (flash)
Czy można uniknąć gołoborza i wylądować bezpiecznie, tuż zanim skończy Ci się paliwo, tak jak to zrobił Neil Armstrong w 1969 roku? Nasza wersja tej klasycznej gry dokładnie symuluje rzeczywisty ruch lądownika z prawidłową masą, siłą ciągu, szybkością zużycia paliwa, i przyspieszeniem grawitacyjnym Księżyca. Jednak prawdziwy księżycowy lądownik jest zdecydowanie trudniejszy do opanowania. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Fala elektromagnetyczna (html5)
Fala elektromagnetyczna (html5)
Ta animacja pokazuje spolaryzowaną falę elektromagnetyczną, która rozchodzi się zgodnie ze zwrotem osi x. Wektory natężenia pola elektrycznego (w kolorze czerwonym) są równoległe do osi y, wektory indukcji magnetycznej (w kolorze niebieskim) są równoległe do osi z. Natężenie pola magnetycznego i wektor indukcji magnetycznej to wielkości fizyczne, charakteryzujące te pola. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Zmiana położenia na podstawie wykresu prędkości 2 (html5)
Zmiana położenia na podstawie wykresu prędkości 2 (html5)
Znajdowanie zmiany położenia ciała na podstawie wykresu zależności jego prędkości od czasu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Opór wewnętrzny (html5)
Opór wewnętrzny (html5)
W tym ćwiczeniu należy obliczyć moc wydzielaną na jednym z dwóch oporników połączonych równolegle i podłączonych do baterii mającej pewien opór wewnętrzny. Uczniowie muszą również ustalić napięcie na zaciskach baterii. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
II zasada dynamiki Newtona (flash)
II zasada dynamiki Newtona (flash)
Interaktywny aplet flash pozwalający przeanalizować II zasadę dynamiki Newtona
Układ drgający RLC (html5)
Układ drgający RLC (html5)
Symulacja HTML5 elektromagnetycznego obwodu drgającego, składającego się z kondensatora (w środku) i cewki indukcyjnej (po prawej stronie). Po naciśnięciu przycisku "Resetuj", kondensator zostanie naładowany - górna okładka dodatnio i dolna ujemnie. Kliknięcie przycisku "Start", przestawia przełącznik i rozpoczynają się drgania. Ten sam przycisk umożliwia zatrzymanie i wznowienie symulacji. Animacja będzie 10 lub 100 razy wolniejsza niż rzeczywiste oscylacje, w zależności od wybranego przycisku. Można zmieniać pojemność (od 100 uF do 1000 uF), indukcyjność (od 1 H 10 H), opór (od 0 Ω do 1000 Ohm) i napięcie baterii, wpisując odpowiednie wartości do pól tekstowych. Pole elektryczne kondensatora (czerwone) i pole magnetyczne cewki indukcyjnej (niebieskie) są pokazane za pomocą linii sił na schemacie. Gęstość tych linii sił wskazuje wielkość natężenia odpowiedniego pola. Ponadto widać znaki ładunków na okładkach kondensatora i strzałki wskazujące kierunek (umowny) prądu. Po lewej na dole cyfrowy zegar wskazuje czas od rozpoczęcia oscylacji; za jego pomocą można odczytać okres oscylacji. W zależności od wybranego przycisku w dolnej części panelu sterującego, w prawej dolnej części zostanie pokazany jeden z dwóch wykresów: 1. Wykres pokazujący napięcie U (niebieski) i natężenie prądu I (czerwony) w zależności od czasu. 2. Wykres słupkowy, który opisuje przemiany energii. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Prędkość względna na podstawie wykresu (html5)
Prędkość względna na podstawie wykresu (html5)
Uczniowie wyznaczają względną prędkość dwóch ciał, na podstawie ich wykresów zależności położeń od czasu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Ciepło właściwe cieczy (html5)
Ciepło właściwe cieczy (html5)
W ćwiczeniu uczniowie mają za zadanie określić ciepło właściwe cieczy w oparciu o wielkość zmiany temperatury, po umieszczeniu w niej gorącego przedmiotu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Mój Układ Słoneczny (flash)
Mój Układ Słoneczny (flash)
Zbuduj swój własny układ ciał niebieskich i obejrzyj grawitacyjny balet. W tym symulatorze orbit, można ustawić początkowe położenia, szybkości i masy 2, 3 lub 4 ciał, a następnie zobaczyć je jak krążą względem siebie. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Prosty układ prądu zmiennego (html5)
Prosty układ prądu zmiennego (html5)
Aplet pokazuje prosty obwód składający się ze źródła napięcia przemiennego oraz, w zależności od wybranego przycisku, opornika (bez indukcyjności), kondensatora lub idealnej cewki (bez oporu). Ponadto zawiera mierniki napięcia U (niebieski) i natężenia prądu I (czerwony). Pod schematem obwodu po lewej widać wykres wskazowy; można odczytać chwilowe fazy oscylacji z pozycji dwóch wskazów (napięcie niebieski, natężenie prądu czerwony).Projekcja wskazu na oś pionową odpowiada chwilowej wartości U i odpowiednio I. Po prawej na dole przedstawiono zależność napięcia i natężenia prądu od czasu. Przycisk "Resetuj" przenosi obwód do stanu początkowego. Drugim przyciskiem można uruchomić lub zatrzymać i kontynuować symulację. Jeśli wybierzesz opcję "Spowolnienie", ruch będzie pięć razy wolniejszy. Możliwa jest zmiana ustawionych wartości częstotliwości, napięcia maksymalnego, oporu i odpowiednio pojemności lub indukcyjności. Przy przekroczeniu wartości dopuszczalnej program wskaże wartość maksymalną. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Przyspieszenie na podstawie wykresu położenia od czasu (html5)
Przyspieszenie na podstawie wykresu położenia od czasu (html5)
Uczniowie muszą znaleźć przyspieszenie ciała na podstawie wykresu położenia w funkcji czasu, poprzez znalezienie chwilowych prędkości w dwóch różnych momentach czasu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Załamanie, a zasada Fermata
Załamanie, a zasada Fermata
Załóżmy, że mamy dwa punkty i chcemy, żeby promień światła biegł od jednego punktu do drugiego. W tej symulacji, pierwszy punkt jest w kolorze czerwonym, a drugi punkt jest w kolorze fioletowym. Zgodnie z zasadą Fermata: Promień świetlny poruszający się (w dowolnym ośrodku) od punktu A do punktu B przebywa najkrótszą możliwie drogę optyczną, czyli taką, na której przebycie potrzebuje minimalnego czasu. W ośrodku jednorodnym będzie poruszać się wzdłuż linii prostej łączącej te dwa punkty. Nieco bardziej interesująco wygląda to przy zmianie ośrodka. W tej symulacji mamy do czynienia z dwoma ośrodkami. Punkt 1, od którego biegnie promień świetlny, znajduje się w ośrodku 1 (na przykład powietrze), podczas gdy w punkt 2, do którego zmierza, znajduje się w ośrodku 2 (na przykład szkło). Można regulować współczynnik załamania każdego ośrodka, a także zmieniać położenie punktów 1 i 2. Można także zmieniać hipotetyczne położenie trzeciego punktu (kolor zielony w symulacji), znajdującego się na granicy pomiędzy ośrodkami, przez który światło miałoby przechodzić na swojej drodze od punktu 1 do punktu 2. Należy znaleźć takie położenie tego punktu, żeby czas przejścia z punktu 1 do punktu 2 był minimalny. Innymi słowy, na podstawie zasady Fermata, trzeba podać rzeczywisty tor światła. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
Silnik elektryczny prądu stałego (html5)
Silnik elektryczny prądu stałego (html5)
Ten programik HTML5 pokazuje model silnika prądu stałego, składający się - dla uproszczenia - tylko z najbardziej istotnych elementów. Zamiast wielozwojowej cewki, nawiniętej na żelazny rdzeń, model zawiera tylko jeden zwój w kształcie prostokąta; nie zaznaczono także osi obrotu zwoju. Czerwona strzałka wskazuje kierunek prądu (od + do -). Kolorem zielonym narysowane są linie pola magnetycznego, zwrócone od (niebieskiego) bieguna północnego do (czerwonego) bieguna południowego. Czarne strzałki pokazują siłę elektrodynamiczną, która działa w polu magnetycznym na przewodnik, przez który płynie prąd. Przycisk "Start/Pauza/Wznów" uruchamia, zatrzymuje i wznawia symulację. Przycisk "Resetuj" wyłącza symulację. Przycisk "Zmień kierunek" zmienia kierunek prądu, a zatem zwroty sił elektrodynamicznych. Częstość obrotów możesz zmieniać suwakiem. Pola wyboru poniżej pozwalają wyświetlić lub ukryć odpowiednio: kierunek prądu, linie pola magnetycznego i wektory siły elektrodynamicznej. Siła elektrodynamiczna jest prostopadła do kierunku prądu i do linii pola magnetycznego. Zwrot tej siły jest zgodny z regułą lewej dłoni: W wyprostowanej lewej dłoni cztery palce wskazują kierunek prądu, linie pola magnetycznego wchodzą prostopadle do wnętrza dłoni, a kciuk wskazuje zwrot siły elektrodynamicznej. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Skok Robin Hooda (html5)
Skok Robin Hooda (html5)
Obliczanie zasięgu ruchu, w którym Robin Hood skacze do jeziora, początkowo trzymając się liny (fragment ruchu jak w wahadle), a następnie, po puszczeniu liny w najniższym punkcie toru, leci w powietrzu (fragment ruchu jak w rzucie poziomym), dopóki nie wpadnie do wody. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Załamanie, rola czasu i prawo Snelliusa (html5)
Załamanie, rola czasu i prawo Snelliusa (html5)
Symulacja pokazuje związek między zasadą Fermata (najkrótszego czasu), a prawem Snelliusa (prawo załamania). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
Mody normalne (flash)
Mody normalne (flash)
Pobaw się jedno lub dwuwymiarowym systemem sprzężonych masowo oscylatorów sprężynowych. Zmieniaj liczbę mas, ustaw warunki początkowe, a następnie zobacz jak system będzie ewoluował. Zobacz spektrum modów normalnych dla dowolnego ruchu. Zobacz podłużne lub poprzeczne mody w systemie jednowymiarowym. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Satelita (html5)
Satelita (html5)
Symulacja umożliwia zbadanie różnych aspektów ruchu satelity. Uczniowie mogą zmieniać masę satelity, promień orbity satelity i obiektu wokół którego krąży. Mogą mierzyć czas ruchu, a następnie obliczać prędkość, częstotliwość, przyspieszanie czy energię kinetyczną. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
Równia pochyła (html5)
Równia pochyła (html5)
To wirtualne ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić uczniom znalezienie związku pomiędzy kątem nachylenia i przyspieszeniem obiektu na pochyłości. Uczniowie mogą zmieniać kąt nachylenia równi i masę obiektu poruszającego się po powierzchni bez tarcia. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Ogrzewanie substancji (html5)
Ogrzewanie substancji (html5)
Uczniowie muszą, na podstawie wykresu zależności temperatury substancji od dostarczonego ciepła, określić temperaturę wrzenia cieczy i ciepło właściwe. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Ciężarki na sprężynach (flash)
Ciężarki na sprężynach (flash)
Realistyczna symulacja zachowań ciężarków zawieszonych na sprężynach. Powieś masę, wyreguluj współczynnik sprężystości sprężyny, dobierz współczynnik tłumienia. Możesz nawet spowolnić czas czy przetransportować laboratorium na inne planety. Diagram pokaże energię kinetyczną, potencjalną i cieplną. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie (html5)
Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie (html5)
Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych
Energia wiązania jądra (html5)
Energia wiązania jądra (html5)
W tym zadaniu należy określić energię wiązania jądra na jeden nukleon dla losowo dobranego izotopu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Równanie fali (html5)
Równanie fali (html5)
W tym ćwiczeniu uczniowie mają za zadanie określić parametry w równaniu fali. Uczniowie muszą określić długość fali, częstotliwość i amplitudę. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Wahadło matematyczne (flash)
Wahadło matematyczne (flash)
Użyj jednego lub dwóch wahadeł i odkryj, jak okres wahadła prostego zależy od długości pręta, masy ciężarka oraz amplitudy. Łatwo zmierzysz czas za pomocą stopera z fotokomórką. Możesz zmieniać opory i siłę ciężkości. Użyj wahadła, aby znaleźć wartość g - przyspieszenia grawitacyjnego na planecie X. Zauważ odstępstwa od ruchu harmonicznego przy dużej amplitudzie. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Interferencja światła na podwójnej szczelinie (html5)
Interferencja światła na podwójnej szczelinie (html5)
Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Rozpraszanie (html5)
Rozpraszanie (html5)
W tym zadaniu należy określić wielkość ukrytego obiektu w zależności od liczby krążków biegnących w jego kierunku, które rozpraszają się na nim. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Wizualizacja równania fali (html5)
Wizualizacja równania fali (html5)
Program przedstawia wizualną reprezentację równania falowego. Pozwala to uczniom zobaczyć, jak różne zmienne wpływają na falę, która rozchodzi się w przestrzeni i czasie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Rezonans (flash)
Rezonans (flash)
Symulacja klasycznego doświadczenia z powstawaniem fal stojących w rurze. Rezonans akustyczny
Współrzędne geograficzne (flash)
Współrzędne geograficzne (flash)
Interaktywny aplet flash - Współrzędne geograficzne
Rozkład liczby na czynniki pierwsze (html5)
Rozkład liczby na czynniki pierwsze (html5)
Celem gry jest przesunięcie kulek przez kolejne kliknięcia na samą górę. Jednak tylko kulki, na których jest liczba pierwsza mogą osiągnąć najwyższy stopień. Dlatego też, w przypadku liczby złożonej należy ją rozłożyć na dwa czynniki (każdy zatwierdzamy wciskając Enter). Jeżeli wystąpi błąd, wszystkie kulki tego samego koloru znajdą się z powrotem na dole. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Fizyka atomowa i jądrowa
Fizyka atomowa i jądrowa
Niniejsze e-doświadczenie poświęcone zostało zagadnieniom związanym z fizyką atomową (widma emisyjne gazów) oraz jądrową (promieniotwórczość). Za jego pomocą będziemy mogli badać widma emisyjne wodoru oraz helu, oznaczać radioaktywność różnych substancji, czas połowicznego rozpadu, a także datować przedmioty.
Parametry ruchu jednostajnego po okręgu (html5)
Parametry ruchu jednostajnego po okręgu (html5)
Zadanie ma na celu pomóc uczniom przećwiczyć określanie i przeliczanie różnych wielkości charakteryzujących ruch po okręgu. Te wielkości to częstotliwość, liczba obrotów na minutę, okres, prędkość kątowa, prędkość liniowa, droga liniowa i droga kątowa w radianach. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley. Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Kwasowość i zasadowość roztworów (html5)
Kwasowość i zasadowość roztworów (html5)
Czym różnią się silne i słabe kwasy. Użyj narzędzi laboratoryjnych na komputerze, aby się dowiedzieć! Zanurz papierek uniwersalny lub sondę w roztworze żeby zmierzyć pH lub umieść w nim elektrody w celu pomiaru przewodności. Następnie zobacz, jak stężenie wpływa na pH. Czy słaby roztwór kwasu ma taki sam odczyn pH jak silny? PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Prędkość dźwięku (flash)
Prędkość dźwięku (flash)
Prosta animacja fali dźwiękowej powstającej przy uderzeniu pioruna.
Akumulator kwasowo-ołowiowy (flash)
Akumulator kwasowo-ołowiowy (flash)
Animacja flash
Rezonans (flash)
Rezonans (flash)
Obserwuj rezonans w kolekcji oscylatorów wymuszonych . Zmieniaj częstotliwość i amplitudę drgań, stałą tłumienia, masę i współczynnik sprężystości każdego rezonatora. Zauważ długotrwałe stany nieustalone gdy tłumienie jest małe, i obserwuj zmiany fazy rezonatorów o częstotliwości drgań większej i mniejszej od rezonansowej. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Tabela liczb pierwszych i złożonych (do biliona) (html5)
Tabela liczb pierwszych i złożonych (do biliona) (html5)
Za pomocą tej aplikacji można rozkładać liczby naturalne do 1 000 000 000 000 (1 bilion) na czynniki pierwsze. Liczby pierwsze są zaznaczone na pomarańczowo, a złożone na żółto. Wprowadzanie liczby jest możliwe za pomocą pola tekstowego lub kliknięcia myszką. Tabelę można przesuwać, przeciągając myszką. Uwaga: W przypadku bardzo dużej liczby obliczenia mogą zająć kilka sekund. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Wyznaczanie masy belki (html5)
Wyznaczanie masy belki (html5)
Ustalanie masy metrowej belki, zrównoważonej przez znaną masę. Środek masy belki znajduje się przy znaku 50,0 cm.. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Prawo Beera (html5)
Prawo Beera (html5)
Im grubsze szkło, im większe stężenie, tym mniej światła, które przechodzi. Stwórz kolorowe roztwory o różnym stężeniu i zbadaj, za pomocą wirtualnego spektrofotometru, ile światła pochłaniają, a ile przepuszczają! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Układ Słoneczny (flash)
Układ Słoneczny (flash)
Animacja ruchu planet
Interferencja światła na podwójnej szczelinie (html5)
Interferencja światła na podwójnej szczelinie (html5)
Aplikacja html5 z dodaną tabelką wzorów. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Gwiazda w pudełku (html5)
Gwiazda w pudełku (html5)
Symulacja zachowań gwiazd na diagramie Hertzsprunga-Russella
Rodzaje równowagi (flash)
Rodzaje równowagi (flash)
Interaktywna animacja pokazująca różne rodzaje równowagi ciał. Źródło http://www.vascak.cz/?p=2514
Fazy Księżyca (flash)
Fazy Księżyca (flash)
Animacja flash prezentująca fazy Księżyca
Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie (html5)
Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie (html5)
Aplikacja html5 z dodaną tabelką wzorów. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Ruch orbitalny satelity stacjonarnego (html5)
Ruch orbitalny satelity stacjonarnego (html5)
Uczniowie muszą obliczyć promień orbity satelity stacjonarnego. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Prawa Keplera (flash)
Prawa Keplera (flash)
Animacja i zadania, które ułatwiają zrozumienie praw Keplera.
Twierdzenie Talesa (okrąg) (html5)
Twierdzenie Talesa (okrąg) (html5)
Twierdzenie Talesa (okrąg): każdy kąt wpisany w okrąg oparty na średnicy jest prosty. Przeciągnij myszką wierzchołek kąta prostego, aby zmienić jego położenie na półokręgu. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Jonizacja – rozładowywanie elektroskopu (flash)
Jonizacja – rozładowywanie elektroskopu (flash)
Rozładowywanie elektroskopu na skutek jonizacji powietrza. Uwaga - żeby naładować elektroskop, trzeba dosyć solidnie naelektryzować pałeczkę ebonitową.
Wyznaczanie prędkości satelity (html5)
Wyznaczanie prędkości satelity (html5)
Uczniowie muszą określić szybkość satelity i okres jego obiegu, na podstawie pomiaru czasu trwania fragmentu jego ruchu na orbicie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Stężenia (html5)
Stężenia (html5)
Zauważ, jak roztwór zmienia kolor gdy dosypujemy chemikalia do wody. Następnie sprawdź stężenie molowe za pomocą miernika koncentracji. Jakie są sposoby zmiany stężenia twojego roztworu? Zmieniaj substancje rozpuszczane, porównaj różne środki chemiczne i dowiedziedz się w jakie stężenie można uzyskać zanim osiągniemy stan nasycenia! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Efekt Dopplera (flash)
Efekt Dopplera (flash)
Symulacja pokazuje zjawisko Dopplera dla fal dźwiękowych. Regulowana częstotliwość dźwięku,prędkość źródła i prędkość obserwatora.
Gęstość (flash)
Gęstość (flash)
Dlaczego obiekty takie jak drewno pływają w wodzie? Czy to zależy od ich rozmiarów? Wybierz obiekt aby zbadać wpływ masy i objętości ciała na jego gęstość. Czy można odkryć tą zależność? Użyj skali aby zmierzyć masę obiektu, a następnie przytrzymaj go pod wodą aby wyznaczyć objętość. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Trójkąt (html5)
Trójkąt (html5)
Wierzchołki trójkąta można przesuwać, przeciągając myszką. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Izotopy i masa atomowa (html5)
Izotopy i masa atomowa (html5)
Czy jeden pierwiastek może mieć różną budowę? Jak odróżnić od siebie dwa izotopy? Jakie izotopy są stabilne a jakie nie? Dowiedz się, ile procent danego izotopu istnieje w naturze. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Masa planety (html5)
Masa planety (html5)
Uczniowie muszą ustalić masę planety, na podstawie ruchu orbitalnego satelity krążącego wokół tej planety. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Stężenie molowe (html5)
Stężenie molowe (html5)
Co decyduje o stężeniu roztworu? Dowiedz się więcej o relacjach między liczbą moli, objętością, i stężeniem molowym przez zmianę ilości substancji rozpuszczonej i objętości roztworu. Zmieniaj substancję rozpuszczaną dla porównania zachowania się różnych związków chemicznych w wodzie. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Dźwięk (flash)
Dźwięk (flash)
Prosty generator fali akustycznej. Regulowana częstotliwość i kształt impulsu.
Siła wyporu (flash)
Siła wyporu (flash)
Kiedy obiekty pływają a kiedy toną? Dowiedz się, jak wpływa wyporność na masę bloków. Strzałki pokażą Ci kierunek i wartość sił. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Kąty w okręgu (html5)
Kąty w okręgu (html5)
Kąt środkowy (niebieski) może być powiększany lub zmniejszany, za pomocą suwaka. Przez przeciąganie myszą można zmieniać położenie na okręgu wierzchołka kąta wpisanego (czerwony). Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Spacer po desce (html5)
Spacer po desce (html5)
Upewnij się, że potrafisz podać dokładną masę, jaką trzeba obiążyć spoczywający na pokładzie statku koniec deski tak, żeby można było przejść po niej, aż do drugiego, wystającego poza pokład, końca. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Załamanie fal (html5)
Załamanie fal (html5)
Interaktywna symulacja załamania fali na granicy dwóch ośrodków. Źródłem światła może być albo czerwona kropka w ośrodku 1 lub fioletowa kropka w ośrodku 2. W każdym przypadku rozważamy promień światła padający na granicę ośrodków w miejscu zielonej kropki, której położenie jest ustalone. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
Skala pH (html5)
Skala pH (html5)
Sprawdź pH substancji, takich jak kawa, ślina, czy mydło w celu ustalenia, czy odczyn jest kwaśny, zasadowy, lub neutralny. Wizualizuj względną liczbę jonów wodorotlenowych i jonów hydroniowych w roztworze. Przełączaj między skalą logarytmiczną i liniową. Zbadaj, czy zmiana objętości lub rozcieńczenie wodą wpływa na pH. Można też przygotować własny płyn! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Widmo promieniowania ciała doskonale czarnego (flash)
Widmo promieniowania ciała doskonale czarnego (flash)
Jak ma się widmo promieniowania termicznego Słońca do światła widzialnego? Dowiedz się więcej o widmach ciał traktowanych jako doskonale czarne, takich jak Słońce, żarówka, piekarnik czy Ziemia. Reguluj temperaturę, żeby zobaczyć jaki ma wpływ na rozkład natężenia w widmie. Zobacz długość fali (kolor), której odpowiada maksymalne natężenie (maksimum krzywej spektralnej). PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Twierdzenie Pitagorasa (html5)
Twierdzenie Pitagorasa (html5)
Ta aplikacja HTML5 pokazuje trójkąt prostokątny. Można przesuwać wierzchołek kąta prostego z wciśniętym przyciskiem myszy. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Przeprawa przez rzekę 1 (html5)
Przeprawa przez rzekę 1 (html5)
Uczniowie muszą znaleźć odległość, o jaką zniesie łódź mającą prędkość własną prostopadłą do prądu rzeki. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Załamanie światła na płytce równoległościennej (html5)
Załamanie światła na płytce równoległościennej (html5)
Światło jest emitowane przez czerwoną kropkę, znajdującą się w powietrzu (źródło światła można przeciągnąć w lewo lub w prawo). Promień pada na jedną ze ścian prostopadłościennej płytki (można regulować współczynnik załamania materiału płytki). Część światła odbija się, pozostając w powietrzu, a część jest przekazywana do płytki. Czerwona linia odniesienia jest przedłużeniem promienia padającego na płytkę. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
Skala pH - podstawy (html5)
Skala pH - podstawy (html5)
Sprawdź pH substancji, takich jak kawa, ślina, czy mydło, w celu ustalenia, czy odczyn jest kwaśny, zasadowy lub obojętny. Zbadaj, jak zmiana objętości roztworu lub rozcieńczanie wodą wpływa na pH. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Równanie Bernoulliego (flash)
Równanie Bernoulliego (flash)
Animacja flash
Okręgi bliźniacze Archimedesa (html5)
Okręgi bliźniacze Archimedesa (html5)
Można przeciągać okręgi z wciśniętym przyciskiem myszy. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Przeprawa przez rzekę 2 (html5)
Przeprawa przez rzekę 2 (html5)
Uczniowie muszą znaleźć odległość, o jaką zniesie łódź mającą prędkość własną skierowaną pod pewnym kątem do prądu rzeki. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Całkowite wewnętrzne odbicie (html5)
Całkowite wewnętrzne odbicie (html5)
Źródłem światła jest fioletowa kropka w ośrodku 2. Promień światła pada na granicę dwóch ośrodków w miejscu zielonej kropki, której położenie jest ustalone. Czarne linie, w jednym z ośrodków, sygnalizują kąt graniczny. Kiedy kąt padania jest mniejszy lub równy kątowi granicznemu, część światła odbija się pozostając w ośrodku 2, a część załamuje się przechodząc do ośrodka 1. Jeżeli kąt padania jest większy od kąta granicznego, zachodzi całkowite wewnętrzne odbicie. W ten sposób działa światłowód. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
Bilansowanie Równań Chemicznych (html5)
Bilansowanie Równań Chemicznych (html5)
Skąd wiesz, czy równanie chemiczne jest zbilansowane? Co można zmienić, aby je zbilansować? Zagraj w grę i sprawdź swoje pomysły! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Cykl Carnota (flash)
Cykl Carnota (flash)
Animacja flash - Cykl Carnota
Łańcuch Pappusa (html5)
Łańcuch Pappusa (html5)
Wielkości okręgów mogą być zmieniane za pomocą myszki. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Traf dziesiątkę (html5)
Traf dziesiątkę (html5)
Traf dziesiątkę to świetnie metodycznie opracowana aplikacja - dodawanie i odejmowanie dla najmłodszych. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Reagenty - produkty i pozostałości (html5)
Reagenty - produkty i pozostałości (html5)
Stwórz własną kanapkę, a następnie zobacz, jak dużo kanapek można zrobić z różnych ilości składników. Zrób to samo z reakcją chemiczną. Zobacz, jak dużo produktów można uzyskać z różnych ilości reagentów. Zagraj w grę, aby sprawdzić swoją wiedzę na temat reagentów, produktów i pozostałości. Czy jesteś w stanie uzyskać doskonały wynik na każdym poziomie? PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0