Baza wiedzy

1918

Tablice synchronistyczne 1918

1 - Wydarzenia polityczne 2 - Wydarzenia gospodarcze 3 - Wydarzenia kulturalne
4 - Uwagi, komentarze

wcześniej

1
2
3
4
1918
    3 I - Rada Regencyjna wydała dekret o tymczasowej organizacji władz naczelnych Królestwa Polskiego.
 
    25 I - Dowodzony przez gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego 1. Korpus polski wypowiedział posłuszeństwo władzy radzieckiej i rozpoczął walki z Armią Czerwoną w rejonie Bobrujska i Rohaczewa.
 
    9 II - W Brześciu podpisany został traktat pokojowy pomiędzy Ukraińską Republiką Ludową a Niemcami, Austro-Węgrami, Bułgarią i Turcją. Na jego mocy ziemia chełmska i część południowo-wschodnia Podlasia zostały włączone do Ukrainy. Jeszcze w styczniu Centralna Rada Ukraińska proklamowała oderwanie od Rosji, co zostało uznane przez państwa centralne. Kilka dni po podpisaniu układu Rada Regencyjna odmówiła jego uznania stwierdzając, że doszło do pogwałcenia ducha i wewnętrznej treści wydanych aktów monarszych.  Traktat ten potępiły także PPS, PSL "Wyzwolenie", Stronnictwo Niezawisłości Narodowej i Zjednoczenie Stronnictw Demokratycznych.
 
    15 - 16 II - Polski Korpus Posiłkowy składający się z dwóch pułków w liczbie ok. 1 500 żołnierzy, dowodzony przez Józefa Hallera, zaprotestował wobec ustaleniom traktatu brzeskiego i wymówił posłuszeństwo Austriakom. W rejonie Rarańczy przedarł się na teren Rosji.
 
    22 II - Rząd francuski przekazał Komitetowi Narodowemu Polskiemu wszystkie sprawy wojskowe związane z polityką i przyznał mu prawo opieki konsularnej nad obywatelami polskimi przebywającymi we Francji.
 
    27 II - Rada Regencyjna powołała do życia rząd Antoniego Ponikowskiego.
 
    3 III - Rosja Radziecka zawarła w Brześciu Litewskim pokój z Niemcami i Austro-Węgrami. Bolszewicy zrzekli się na rzecz państw centralnych olbrzymich obszarów, w tym min. Finlandii,
Dodaj do swoich materiałów