Baza wiedzy

1917

Tablice synchronistyczne 1917

1 - Wydarzenia polityczne 2 - Wydarzenia gospodarcze 3 - Wydarzenia kulturalne
4 - Uwagi, komentarze

wcześniej

1
2
3
4
1917
    15 I - W Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Tymczasowej Rady Stanu (TRS). Jej przewodniczącym czyli Marszałkiem Koronnym został wybrany Wacław Niemojowski.

    22 I - W orędziu do Senatu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej prezydent Thomas Woodrow Wilson przedstawił zasady przyszłego pokoju, wymieniając przy tym powołanie zjednoczonej, niepodległej i autonomicznej Polski.

    12 III - W Rosji wybuchła tzw. rewolucja lutowa, w wyniku której car Mikołaj II abdykował, a z wszystkich zajmowanych stanowisk  odeszli wszyscy przedstawiciele rodziny panującej.

    25 III - Roman Dmowski spotkał się z brytyjskim sekretarzem stanu Arthurem Balfourem i wręczył mu memoriał, zawierający koncepcję odbudowy państwa polskiego.

    27 III -Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich ogłosiła deklarację w sprawie Polski

    10 IV - Decyzją władcy Austro-Węgier dowództwo nad Legionami przekazane zostało Niemcom.

    3 VI - Premierzy Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch podpisali porozumienie w sprawie celów wojennych Ententy. Uznano przy tym prawo Polaków do odbudowy niepodległej i zjednoczonej Polski. W ślad za tym prezydent Francji Raymond Poincare wydał dekret o powołaniu Armii Polskiej. Ustalał on min., że armia ta będzie poddaną pod rozkazy Naczelnej Komendy Francuskiej, a walczącą pod sztandarem polskim.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    VII - Doszło do tzw. Kryzysu przysięgowego, gdy większość legionistów I i III Brygady odmówiła złożenia przysięgi na wierne braterstwo broni z Niemcami i Austrią
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    15 VIII - W Lozannie powstał Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmowskim na czele, przeniesiony następnie do Paryża, uznany został przez państwa Ententy jako jedyny prawny reprezentant sprawy polskiej na Zachodzie.

    25 VIII - Na znak protestu wobec polityki władz niemieckich po kryzysie przysięgowym do dymisji podała się Tymczasowa Rada Stanu. W jej miejsce  władze niemieckie powołały 12 IX Radę Regencyjną

    7 XII - Rada Regencyjna mianowała pierwszy rząd cywilny państwowości polskiej. Jego premierem został Jan Kucharzewski.

    XII - Powstała Komenda Główna POW. Szefem sztabu tej organizacji został mjr Julian Stachiewicz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rada stwierdzała, że demokratyczna Rosja stoi na gruncie uznania narodowo-politycznego samostanowienia narodów i obwieszcza, że Polska ma prawo być zupełnie niepodległa pod względem państwowym i pod względem międzynarodowych stosunków. Przesyłamy polskiemu narodowi nasze bratnie pozdrowienia i życzymy mu powodzenia w przyszłej walce o zaprowadzenie demokratycznego ustroju w niepodległej Polsce.
 
    29 III - Rząd Tymczasowy Rosji wydał odezwę do Polaków, stwierdzając, że wierny układom ze swymi sprzymierzeńcami, wierny wspólnemu planowi walki przeciwko wojującemu germanizmowi, dopomoże do utworzenia niezawisłego państwa polskiego ze wszystkich terytoriów, w których Polacy tworzą większość, jako rękojmi trwałego pokoju w przyszłej, w przyszłej przebudowanej Europie. Nowe władze Rosji uważały też, że państwo polskie, połączone z Rosją wolnym związkiem militarnym, utworzy silny wał przeciw naciskowi państw centralnych na ludy słowiańskie. Wolna zjednoczona Polska sama określi swą formę rządu, wyrażając swą wolę w konstytuancie, zwołanej na zasadzie powszechnego prawa głosowania do stolicy Polski.
 
 Organ prasowy wydawany przez obóz niepodległościowy, "Komunikat Informacyjny" opublikował uchwałę 6. Pułku piechoty Legionów, która zawierała odmowę złożenia przysięgi i stwierdzała, że rota przysięgi w tej formie negatywnie przesądza sprawę armii polskiej, a przez ślubowanie wieczne braterstwa broni dla armii państw centralnych spycha ją do rzędu ochotniczej, okolicznościowej formacji u boku państw centralnych. Pomijając tak istotne określenie, jak Niepodległa polska, niepodległa Ojczyzna, rząd polski lub osoba króla, nie zawiera rota w sobie zapowiedzi spełnienia tych dążeń i celów, dla których Legiony Polskie przez trzy lata przy ofiarnej pomocy całego narodu walczyły na polach bitew, dla których chwyciły za broń.  W tej sytuacji Legiony zostały rozformowane, a żołnierze znaleźli się w obozach dla internowanych w Beniaminowie i Szczypiornie. 22 VII aresztowany został w Warszawie Józef Piłsudski i wraz z Kazimierzem Sosnkowskim osadzony został w areszcie w twierdzy magdeburskiej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
która również nie miała większych uprawnień gdyż, jak stwierdzał patent o jej utworzeniu ustawy i rozporządzenia polskiej władzy państwowej, które mają być podstawą praw i obowiązków ludności, muszą być przed ich wydaniem podane do wiadomości generał-gubernatora tego mocarstwa okupacyjnego, w którego obszarze administracyjnym wejść mają w życie i mogą osiągnąć moc obowiązującą tylko wtedy, jeżeli tenże w ciągu dni 14 po przedłożeniu nie złoży sprzeciwu. W skład Rady weszło trzech tzw. Regentów, czyli: arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski - późniejszy prymas i kardynał, książę Zdzisław Lubomirski - działacz Stronnictwa Polityki Realnej oraz Józef Ostrowski - działacz konserwatywny z tego samego ugrupowania politycznego, niegdyś polski poseł w rosyjskiej Dumie.
 
później

Dodaj do swoich materiałów