Baza wiedzy

1914

Tablice synchronistyczne 1914

1 - Wydarzenia polityczne 2 - Wydarzenia gospodarcze 3 - Wydarzenia kulturalne
4 - Uwagi, komentarze

wcześniej

1
2
3
4
1914
     28 VII - W wyniku wcześniejszych wydarzeń politycznych Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. Kilka dni później,1 VIII Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji. Tym samym rozpoczęła się I wojna światowa.
     2 VIII - Po zawarciu odpowiedniego porozumienia z władzami austriackimi w Krakowie zarządzono mobilizację Strzelca i Drużyn Strzeleckich. 3 VIII utworzona została 1. Kompania Kadrowa.
     6 VIII - Z krakowskich Oleandrów wymaszerowała na front 1 Kompania Kadrowa - pierwsza polska formacja wojskowa w tej wojnie.
     8 VIII- Naczelna Komenda Wojsk Austro-Węgierskich ogłosiła odezwę do ludności polskiej, w której zapowiadano wyzwolenie spod obcego jarzma.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     12 VIII - Do Kielc wmaszerowały oddziały polskich strzelców dowodzone przez Józefa Piłsudskiego i przejściowo zajęły miasto. KSSN ogłosiła memoriał do Naczelnej Komendy Wojsk Austro-Węgierskich, z prośbą o utworzenie Polskiego Korpusu Posiłkowego.
     14 VIII - Wielki książę Mikołaj Mikołajewicz ogłosił odezwę do Polaków, w której wzywał do wspólnej walki, obiecując w zamian zjednoczenie ziem polskich pod carskim berłem oraz autonomię i swobody religijne
     16 VIII - W Krakowie powstał Naczelny Komitet Narodowy jako najwyższa instancja w zakresie wojskowej, skarbowej i politycznej organizacji zbrojnych sił polskich. Na czele NKN-u stanął dr Juliusz Leo.
     27 VIII - Naczelna Komenda Wojsk Austro-Węgierskich wydała decyzję o powołaniu dwóch Legionów: Zachodniego w Krakowie z gen. Rajmundem Baczyńskim i Wschodniego we Lwowie z Adamem Pietraszkiewiczem. Oddziały Strzelców weszły w skład Legionu Zachodniego jako I Pułk Legionów (a następnie jako II Brygada).
     IX - XII Na ziemiach polskich trwały zacięte walki pomiędzy siłami austro-węgierskimi i niemieckim a rosyjskimi. Uczestniczyły w nich również polskie, świeżo formowane, oddziały wojskowe. I Pułk walczył we wrześniu w rejonie Lwowa i Lublina (Opatowiec, Nowy Korczyn i Winiary), a w październiku stoczył ciężki bój z Rosjanami pod Laskami pod Dęblina. Następnie, w obliczu natarcia wojsk carskich na Kraków, w listopadzie starł się z wrogiem w bitwie pod Krzywopłotami koło Olkusza; w grudniu powstrzymał Rosjan pod Marcinkowicami i Kamienicą. Natomiast oddziały formowanej wówczas II Brygady z wojskami kozackimi w Karpatach, na pograniczu Węgier i Galicji min. Pod Rafajłową i Nadwórną. Jednak największą bitwą II Brygady Legionów był bój pod Mołotkowem, stoczony 29 X i okupiony stratami około 300 zabitych i 800 rannych.
     18 X - W wyniku zgody udzielonej ppłk. Witoldowi Gorczyńskiemu przez sztab rosyjskiego Frontu Południowo-Zachodniego, rozpoczęło się organizowanie polskiego ochotniczego oddziału wojskowego tzw. Legionu Puławskiego.
     22 X - Z inspiracji Józefa Piłsudskiego por. Tadeusz Żuliński utworzył w Królestwie organizację konspiracyjno-niepodległościową pod nazwą Polska Organizacja Wojskowa POW. Głównym celem POW było odzyskanie niepodległości drogą walki zbrojnej.
     25 XI - W Warszawie powstał Komitet Narodowy Polski, skupiający w swoich szeregach zwolenników orientacji pro rosyjskiej przeciwnych współpracy z państwami centralnymi. W skład Komitetu weszli głównie działacze endeccy bądź będący w opozycji do Piłsudskiego, min. Roman Dmowski, książę Zdzisław Lubomirski, Stanisław Wojciechowski, Zygmunt Balicki i Władysław Grabski.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     19 XII - Władze austriackie formalnie powołały I Brygadę Legionów, której dowódcą został Józef Piłsudski. Już kilka dni później wymaszerował na front, w rejon Tarnowa. Tam stoczyła wielką bitwę z Rosjanami pod
Dodaj do swoich materiałów